You are here

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

RESEARCH ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VIEWS ABOUT MUSIC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The goal of this study is to determine the views of secondary school students about music according to musical knowledge and liking that supervene on music lessons in secondary schools. The study group consists of the 5th, 6th, 7th and 8th class students in a state secondary school within the city of Malatya. 59 students from 5th class, 51 students from 6th class, 46 students from 7th class and 22 students from 8th class, total 178 secondary school students have taken part in this study during spring term of 2014-2015 education period. The reports, which consist of aforementioned students' views about music at the end of spring term, have been used as a data collection tool. In the analysis of these reports obtained, content analysis method has been used among the methods of qualitative research. The analysis results show that students' views focus on the place of music, imputed values of music, individual functions of music with regard to love of music, feeling and excitements within musical education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda verilen müzik dersleri sonucunda oluşan müzik bilgisi ve beğenisine göre öğrencilerin müziğe yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubunu Malatya ili merkezinde bulunan bir devlet ortaokulundaki 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 59 öğrenci ile 5. sınıf, 51 öğrenci ile 6. sınıf, 46 öğrenci ile 7. sınıf ve 22 öğrenci ile 8. sınıf olmak üzere toplam 178 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin bahar dönemi sonunda müziğe yönelik duygu ve düşüncelerini yazmış oldukları raporlar kullanılmıştır. Elde edilen bu raporların analizinde nitel araştırma türlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucu öğrencilerin müziğe yönelik görüşlerinin müzik sevgisi, duygu ve heyecan açısından müziğin yeri, müziğe atfedilen değerler, müziğin bireysel işlevleri, müzik eğitimi başlıklarında yoğunlaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Babacan, E. (2014). AGSL Öğrencilerinin Müzik Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 124-132.
Bedir, G. & Akkurt, A. (2012). Şarkılarla Coğrafya Öğretimi. Doğu Coğrafya Dergisi. 17 (28), 303-315.
Boal-Palheiros, G. M. & Hargreaves, D. J. (2001). Listening to Music at Home and at School. British Journal of
Music Education, 18 (2), 103-118.
Bulut, D. (2008). İlköğretim II. Kademe Müzik Öğretmenlerinin Geleneksel Müziklerimizin Öğretiminde
Karşılaştıkları Sorunlar, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 149-161.
Bozkurt, S.S.; Zahal, O.; Türe Uyan, D. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Durumlarına Göre Dinledikleri
Müzik Türlerinin İncelenmesi. International Journal of Social Sciences (JASSS), 39, 541-567.
Gençel-Ataman, Ö. & Okay, H. (2009). İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı
İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri (Balıkesir İli Örneği). 8. Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu, (ss. 438-448). Samsun: Ondokuz M-ayıs Üniversitesi.
Kılıç, I. (2009). İlköğretim Okullarındaki Müzik Derslerinde Karşılaşılan Araç-Gereç Sorunları. 8. Ulusal Müzik
Eğitimi Sempozyumu, (ss. 314-327). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
Kocabaş, A. & Selçioğlu, E. (2006). İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarında Müzik Dersinin Gerçekleşme Düzeyi ve
Öğrencilerin Beklentilerine İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-66.
Köroğlu, G. N. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Dersi Öğretim Programına
Yönelik Görüşleri. Sanat Eğitimi Dergisi (SED), 2(1), 127-141.
Madsen, C. K. & Kelly, S. N. (2002). First Remembrances of Wanting to Become a Music Teacher. Journal of
Research in Music Education, 50(4), 323-332.
Otacıoğlu, S.G. (2007). İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 134-139.
Şahin, A. & Toraman, M. (2014). İlköğretim Müzik Dersine Yönelik Veli ve Öğrenci Görüşleri. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 329-345.
Tebiş, C. (2006). Türkiye’de Müzik Öğretmenliğine Yönelme Nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12 (2), 14-22.
Türkmen, U. (2010). Çocuğun Bireysel, Toplumsal ve Kültürel Gelişiminde Amatör Müzik Eğitiminin Yeri,
Problemleri ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online, 9 (3), 960-970.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2016 Cilt:5 Sayı:3 Makale No: 35 ISSN: 2146-9199
371
Yılmaz, K. (2014). Müzik Öğretmeni, Müzik Öğretim Materyali ve Uygulama Açısından Köy Ortaokullarında
Müzik Eğitiminin Durumu Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies, 9 (11), 613-622.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com