You are here

TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, pazarlama iletişimi açısından web sayfalarını etkin kılabilecek bir takım bilgi ve özelliklere bağlı ola-rak Türkiye’deki konaklama işletmelerinin web sayfalarını değerlendirmektir. İkin-ci amaç ise, konaklama işletmelerinin türlerine, sınıflarına ve bütünleşme durumla-rına göre web sayfalarında bulunması gereken özellik ve bilgilere yer verme oran-larını karşılaştırmaktır. Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için Türkiye’de faaliyet gösteren ve örneklem kapsamına alınan 322 konaklama işletmesinin web sayfaları, web sayfalarını işlevsel kılabilecek bilgi ve özellikler açısından değerlendirilmek için tek tek ziyaret edilmiştir. Web sayfalarını işlevsel kılabilecek bilgi ve özelliklere yer verme oranlarının konaklama işletmelerinin türüne, otel işletmesinin sınıfına ve yatay olarak bütünleşmiş konaklama işletmeleri ile bütünleşmemiş konaklama iş-letmelerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. Veriler (SPSS 9.0 for Windows) ‘Sos-yal Bilimler için İstatistik Paket Programı’ kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistik-sel analizler sonucunda, web sayfalarını işlevsel kılabilecek bilgi ve özelliklere yer verme oranlarının konaklama işletmelerinin türüne, otel işletmelerinin sınıfına ve işletmelerin bütünleşmiş olma durumlarına göre bir takım farklılıklar arz ettiği gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

AZALTUN, M. (2000), “Turistik Ürün Çeşitlerinin Pazarlanmasında Web Siteleri-nin Kullanımı Üzerine Bir araştırma” I. Ulusal Türkiye Turizmi Sem-pozyumu, Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü, 2-3 Kasım 2000, ss. 23-43.
BİRKAN, İ. (1998), “Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlama-sı Üzerindeki Etkileri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 9, ss. 26-32.
BUHALIS, D. and H. MAIN. (1998), “Information Technology in Peripheral Small and Medium Hospitality Enterprises: Strategic Analysis and Critical Factors” International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(5), pp. 198-202.
CONNOLLY, D.J., M. OLSEN. and G.R. MOORE. (1998), “The Internet as a Distribution Channel” Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 39(4), pp. 42-54.
DODDRELL, G. R. (1996), “Information Security and The Internet” Internet Research Electronic Networking Applications and Policy, 6(1), pp. 5-9.
ELLSWORTH, J.H. and M.V. ELLSWORTH. (1994), The Internet Business Book, John Wiley and Sons, New York, 376p.
GEIGER, S. and S. MARTIN. (1999), “The Internet as a Relationship Marketing Tool– Some Evidence from Irish Companies” Irish Marketing Review, 12(2), pp. 24-36.
HAKSEVER, C., B. RENDER., R.S. RUSSELL. and R.G. MURDICK. (2000), Service Management and Operations, Prentice Hall, New Jersey, 584p.
HANNA, J. R.P. and R.J. MILLAR. (1997), “Promoting Tourism on The Internet” Tourism Management, 18(7), pp. 469-470.
HASILOĞLU, B.S. (1999), Elektronik Ticaret ve Stratejileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 183s.
HOTEL GUIDE. (2001), < http://www.hotelguide.com.tr.>
HSIEH, C. and B. LIN. (1998), “Internet Commerce for Small Businesses”, Industrial Management & Data Systems, 98(3), pp. 113-119.
İÇÖZ, O., İ. TAVMERGEN. ve P. ÖZDEMİR. (1999),“Hizmet Pazarlamasında İnternet Kullanımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), ss. 27-40.
KARAMUSTAFA, K. (Baskıda), “Türkiye’de İç Turizm Açısından İnternet Kulla-nımı”, Pazarlama Dünyası, (Baskıda).KARAMUSTAFA, K. (2000), “Marketing-channel Relationships: Turkey’s Resort Purveyors’ Interactions with International Tour Operators”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(4), pp. 21-31.
KARAMUSTAFA, K. and S. KUŞLUVAN. (2001), “İngiliz Tur Operatörlerinin Turistik Destinasyon Seçiminde Kullandıkları Kriterler Açısından Türki-ye’yi Değerlendirmesi”, Pazarlama Dünyası, 15(2), ss. 16-24.
KASAVANA, M.L., B.J. KNUTSON. and S.J. POLONOWSKI. (1997), “Netlurking: The Future of Hospitality Internet Marketing”, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 5(1), pp. 31-43.
KEEGAN, W. and M.S. GREEN. (2000), Global Marketing, Prentice Hall, New Jersey, 594p.
KOTLER, P. and G. ARMSTRONG. (2001), Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey, 785p.
KOTLER, P., J. BOWEN. and J. MAKENS. (1999), Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, New Jersey, 800p.
LITUCHY, T.R. and A. RAIL. (2000), “Bed and Breakfasts, Small Inns, and The Internet : The Impact of Technology en The Globalization of Small Businesses” Journal of International Marketing, 8(2), pp. 86-97.
LUMSDON, L. (1999), Tourism Marketing, International Thomson Business Press, London, 290p.
MURPHY, J., E.J. FORREST., C.E. WOTRING. and R.A. BRYMER. (1996), “Hotel Management and Marketing on The Internet” Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 37(3), pp. 70-82.
PALMER, A. and P. McCOLE. (2000), “The Role Electronic Commerce in Creating Virtual Tourism Destination Marketing Organisations” Internet Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(3), pp. 198-204.
PALUMBO, F. and P. HERBIG. (1998), “International Marketing Tool: The Internet” Industrial Management & Data System, 98(6), pp. 253-261.
SAYIN, M. and A.M. FAZLIOĞLU. (2000), Elektronik Ticaret ve İlk Adım, Kosgeb Yayını, Ankara, 32s.
SCHMITT, B. ve A. SIMONSON. (2000), Pazarlama Estetiği, (Çeviren Zelal Ayman), Sistem Yayıncılık, İstanbul, 395s.
SEAL, K. (1995), “Consumers Browse through Hotels on Computer Network” Hotel and Motel Management, 210(2), pp. 3-30.
SERPER, Ö. ve M. AYTAÇ. (2000), Örnekleme, Ezgi Kitabevi, Bursa, 191s.STEVENS, R.E., B. WRENN., M.E. RUDDICK. and P.K. SHEWOOD. (1997), The Marketing Research Guide, The Haworth Press, New York, 488p.
STRAUSS, J. and F. RAYMOND. (1999), Marketing on the Internet, Prentice Hall, New Jersey, 383p.
STRADER, T.J. and M.J. SHAW. (1999), “Consumer Cost Differences for Traditional and Internet Markets” Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 9(2), pp. 82-92.
TIERNEY, P. (2000), “Internet - Based Evaluation of Tourism Web Site Effectiveness: Methodological Issues and Survey Result” Journal of Travel Research, (39), pp. 212-219.
TÜRE, K. (2000). “İkametgah Belgesi, İki Kefil ve Dört Resim ile E-Ticaret”;
< http://turk.internet.com/yazarlar/>
YAYLI, A.. (2000), “Doğrudan Pazarlama Aracı Olarak İnternet: Konaklama İş-letmeciliği Örneği” Pazarlama Dünyası, 14(79), ss. 36-40.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com