You are here

GÖKALP’İN BİR DEĞİŞİM DİNAMİĞİ OLARAK KÜLTÜR-MEDENİYET TEORİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The present article aims to analyse Ziya Gökalp’s theory of culture and civilisation from the point of sociology of knowledge. For this, typological approach of Ziya Gökalp will be evaluated on the sociological and historical basis. In this context, his theory of cul-ture and civilisation was developed in order to construct Turkish national identity, without regarding to sociological reasons, but with regard to the socio-pratic basis.
Abstract (Original Language): 
Bu makale Ziya Gökalp’in kültür ve medeniyet teorisini bilgi sosyolojisi perspek-tifinde incelemeyi amaçlamaktadır. Buna göre Gökalp’in tipolojik yaklaşımı tarihsel ve toplumsal arka planı içinde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede kültür ve medeniyet teorisi sosyolojik temelleri aranmaksızın, Türk ulusal kimliğinin inşası için pratik toplumsal temel-lere dayalı olarak üretilmiştir.