You are here

Zİya Gökalp’İn Düşünce Sİstemİnde Dİn, Eğİtİm ve Kültür

Religion, Education and Culture in Ziya Gökalp’s Thought System

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, sociological thought of Ziya Gökalp -who was the master of the Turkish nationalist thought in the early ages of the Republic of Turkey- on the issues related with religion, education and culture, is discussed. Gökalp is famous for his philosophical, historical, sociological and scientific contributes to the constitution of Turkish national identity idea that is based on the notions of authentic culture, cultural unity and organic community totally related with ethno-cultural identity. This study also argued the similarities and the differences between Gökalp’s sociological thesis about Turkish society and the most characteristic items of Atatürk’s reforms like laicism. In the early ages of The Republic of Turkey, the condition of religion as the most polemical area which is generally the origin of the ideological, political and intellectual disputes in the World and Turkey also discussed in terms of Gökalp’s doctrine.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede; erken Cumhuriyet dönemi Türk milliyetçiliğinin önde gelen temsilcilerinden Ziya Gökalp’in; din, eğitim ve kültür hakkındaki sosyolojik görüşleri üzerinde durulmaktadır. Otantik kültür, organik cemaat (topluluk) ve kültürel birlik gibi tarihsel ve etno-sosyal özellikler atfedilerek inşa edilmiş bir etno-kültürel kimliğe işaret eden Türk milli kimliği ve ulus anlayışının tesis edilmesinde, önce İttihat ve Terakki Cemiyeti ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak; Türk siyasal erkinin; devlet, hukuk, din, eğitim ve kültür işlerinde takip ettiği yenileşme programlarının bilimsel, felsefi, sosyal ve tarihi temellerinin oluşturulmasında büyük emek sahibi bir düşünür ve siyasetçimiz olan Gökalp’in sosyolojik tezleriyle; yeni kurulan Cumhuriyet’in ve dolayısıyla Atatürk reformlarının (laiklik gibi) en karakteristik unsurları arasındaki benzerlikler ve ayrımlar ele alınmaktadır. Makalede; sosyo-politik, kültürel ve ekonomik alandaki yansımalarını günümüzde de halen tüm canlılığıyla tecrübe ettiğimiz ve üzerinde en hararetli politik, ideolojik ve entelektüel tartışmaların yürütüldüğü bir konu olan “din” meselesinin erken cumhuriyet dönemine ilişkin gündemi hakkında, anayasadan aileye, eğitimden ekonomiye kadar kültür hayatımızdaki pek çok izdüşümlerine dair -Gökalp merkezli- bazı çıkarımlarda bulunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akyüz, Yahya (2009). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: PegemA Yayınları.
Aydın, Muhammet (2002). Ziya Gökalp’te Teolojik Yenilenme ve Sosyal Teoloji. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
Bolay, Süleyman Hayri (1989). “Ziya Gökalp’in Sisteminde Dinin Yeri ve Önemi”. Ziya
Gökalp Sempozyumu Bildirileri. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Yayınları.
Celkan, Hikmet Yıldırım (1990). Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: MEB Yayınları.
Çelik, Celaleddin (2006). “Gökalp’in Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür-Medeniyet
Teorisi”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:21.
S. 43-63.
Davison, Andrew (2002). Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik. İstanbul: İletişim Yayınları.
Ekinci, Yusuf (2007). Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında Eğitim (1920-2007). Ankara:
M&B Yayın Dağıtım.
Ergin, Osman Nuri (1942). Türkiye Maarif Tarihi. 4. Cilt. İstanbul: Osmanbey Matbaası.
Gökalp, Ziya (1915). “Dinin İçtimai Hizmetleri II” İslam Mecmuası. C.2, S.36. s. 772-
776.
Gökalp, Ziya (1916a). “İslamiyet ve Asri Medeniyet-I” İslam Mecmuası. C.3, S.51
400 / Yrd. Doç. Dr. M. Cem ŞAHİN EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Gökalp, Ziya (1916b). “Terbiye ve Milliyet: Milli Terbiye-II” Muallim Mecmuası. C.1,
S.2. s.33-39.
Gökalp, Ziya (1917). “Şahsiyetin Muhtelif Şekilleri” Yeni Mecmua. C.1, S.6. s. 102-
105.
Gökalp, Ziya (1918a). “Terbiye Meselesi Mekteplerde Mükâfat ve Mücazat” Yeni Mecmua.
C.2, S.32. s. 113-114.
Gökalp, Ziya. (1918b). “Mükâfat ve Mücazat Meselesine Dair Birkaç Terbiye ve Milliyet:
Milli Terbiye-II” Yeni Mecmua. C.2, S.34. s. 143-144.
Gökalp, Ziya (1918c). “Maarif ve Hars” Yeni Mecmua. C.2, S.52. s. 502.
Gökalp, Ziya (1997). Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri I, İstanbul: MEB Yayınları.
Gökalp, Ziya (1976a). Makaleler I. Haz. Şevket Beysanoğlu, İstanbul: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
Gökalp, Ziya (1976b). Yeni Hayat Doğru Yol. Haz. Müjgan Cunbur, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
Gökalp, Ziya (1977). Malta Konferansları. Haz. Fahrettin Kırzıoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
Gökalp, Ziya (1981). Makaleler V. Haz: Rıza Kardaş, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Gökalp, Ziya (2004). Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, İstanbul: Bordo Siyah Yayınları.
Günay, Ünver (1989). “Ziya Gökalp ve Din Sosyolojisi”. Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:3. S. 223-237.
Heyd, Uriel (2002). Türk Ulusçuluğunun Temelleri. Çev. Kadir Günay, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları.
Kafadar, Osman (1997). Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma. Ankara: Vadi Yayınları.
Keskin, Mustafa. (2003). “Ziya Gökalp’in Din Anlayışı”. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi. Sayı:8. S.101-113.
Korkmaz, Alaaddin (1994). Ziya Gökalp. Aksiyonu, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Üzerindeki
Tesirleri. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Mardin, Şerif (1995). Din ve ideoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
Özakpınar, Yılmaz (1998). Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler. İstanbul: Ötüken
Yayınları.
Parla, Taha (1999). Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm. İstanbul: İletişim
Yayınları.
Türkdoğan, Orhan (1988). Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri. İstanbul. Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
Ülken, Hilmi Ziya (1998). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: Ülken Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com