You are here

BETWEEN I AND WE: COEXISTENCE EXPERIENCE IN ANATOLIAN TURKISH-ISLAMIC CULTURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Throughout history Turks have coexisted with members of different race and faiths. After this experience of living together merged with Islamic practices and customs following Islamization of Turks, a unique experience, form and conscience of ‘living together’ emerged. In this paper, the coexisting experience in Anatolian Turkish-Islamic Culture, in particular in the context of its examples during Ottoman period with their sociological background and outcomes, has been explored
Abstract (Original Language): 
Türkler, tarih boyunca yaşadıkları geniş coğrafyalarda başka ırk ve inanç mensuplarıyla birlikte yaşamışlardır. Türklerin bir arada yaşama pratiği, Müslümanlığı kabul etmelerinin ardından İslam geleneği ve uygulamalarıyla da birleşince tarihte eşine ender rastlanan bir “birlikte yaşama” bilinci, biçimi ve tecrübesi ortaya çıkarmıştır. Bu makalede, Anadolu Türk-İslam Kültürü'nde birlikte yaşama tecrübesinin, özellikle Osmanlılar dönemindeki örnekleri sosyolojik arkaplanı ve sonuçları bağlamında incelenmektedir.

REFERENCES

References: 

Bozkurt, N. 2009. “Peygamberlik: Medine Dönemi”. Peygamberim. Sixth Edition. Ankara.
Cahen, C. 1979. Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler. Translated by Y. Moran. İstan-bul.
Çapcıoğlu, İ. 2008. “İslam’da İnsan Onuru ve Sosyo-Kültürel Bütünleşme”. Diyanet Aylık Dergi, (January) Number 205, pp. 21–24.
Çubukçu, İ. A. 1986. Türk Düşüncesinde Felsefe Hareketleri. Ankara.
Eliade, M. 1988. A History of Religious Ideas, Vol. 3: From Muhammad to the Age of Reforms. Chicago.
Günay Ü. 1996. “Anadolu’nun Dinî Tarihinde Çoğulculuk ve Hoşgörü”. ERDEM Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı- I, Volume 8, Number 22, pp. 189–220.
F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 17:2 (2012) 49
____________________________________________________________________________
Günay Ü. and Güngör, H. 2009. Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi. İstanbul.
Hamidullah, M. 1980. İslam Peygamberi. Translated by S. Tuğ. İstanbul.
Mevlana Celaleddin-i Rumi. 2010. Mesnevi. Translated by V. İzbulak. İstanbul.
Özdemir, M. 2009. Endülüs Müslümanları (Siyasî Tarih). Ankara.
Sarıçam, İ. 2009. “İlk Müslüman Toplumda Birarada Yaşama Tecrübesi”, İslam Medeniyetinde Birarada Yaşama Tecrübesi. Ankara.
Şeker, M. 1994. “Fatih Vakfiyesine Göre XV. Yüzyıl Osmanlı Sosyal yapısı”. Belleten, Volume LVII, Number 219.
Şeker, M. 2005. Anadolu’da Birarada Yaşama Tecrübesi. Third Edition. Ankara.
Tanyu, H. 1980. İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı. Ankara.
Turan, O. 1994. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. Seventh Edition. İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com