You are here

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kâşgar Emirliğiyle Osmanlı Devleti Arasındaki İlişkiler ve Ali Kâzım İbrahim Efendi’ nin Layihası

The Relations Between Kasghar emirates and The Otoman Empire in the Second Half ofXIX. Century and the Proposal of Ali Kazım İbrahim Efendy.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Kasghar province is one of the most important centers of East Turkistan . Most of its population are occupied with commerce, crafts and agriculture . Kasghar is also is an important center on the old silk route. Kasghar was dominated by China and Karlucks; Uyghurs; Krgyses and KarahanlıTurkish clans throughout the history. The dominating religions were Buddhism and Christianity and Islam starting from 8 th century. With its diversified historical heritage Kasghar is one of the oldest and eternal parts of the Turkish culture. There was not a serious attempt to establish any relations between Kasghar and Ottomans till 19 th century. Geographic factors played an important role in this situation. The fact that the relations established after that date was due to partial elimination of the geographic barriers as a result of technological achievements. It is very natural that the Ottoman administration was interested in Kasghar due to the changes of the political conjecture of the world and the mission of the Ottomans to establish a Turkish- Islamic Union against the growing aspirations of the imperialism. The increased power of the Russia in Central Asia activated the other states such as China and Great Britain who were also interested in the region. Kasghar emirate Yakup Khan, who was perfectly aware of the impending danger, sent Yakup Beg to Istanbul as an ambassador. The Ottoman state met the full demands of Yakup Khan and gave him the special letter of the sultan. This is the starting point of the good relations established between two states. These relations continued till the death ofYakup Khan in 1877. There was an internal turmoil after his death and the majors started to struggle for the power and the crown. The Chinese took the full advantage from this situation and occupied the Kasghar state.
Abstract (Original Language): 
Kaşgar şehri Doğu Türkistan’ın en önemli merkezlerinden biridir. Halkının büyük çoğunluğu ticaret, sanat ve ziraatla uğraşmaktadır. Kaşgar eski ipek yolunun da önemli bir merkezidir. Tarih boyunca Kaşgar, Çin ile Karluk, Uygur, Kırgız ve KarahanlıTürk boylarıtarafından yönetilmiştir. Din olarak Buda, Hıristiyanlık ve nihayet 8. yüzyılda da İslamiyet hakim olmaya başlamıştır. Zengin tarihi geçmişi ile de Kaşgar, en eski ve ebedî Türk yurtlarından birisidir. 19. yüzyıla kadar Osmanlı-Kaşgar münasebetleri hakkında ciddi bir teşebbüse rastlanmamaktadır. Bunun sebebi ise coğrafi faktörlerin önemli rol oynamasıdır. Bu tarihlerde münasebetlerin kurulmasının sebebi ise, gelişen teknoloji ile kısmen de olsa coğrafi engellerin aşılmışolmasıdır. Bu dönemde dünya siyasi konjonktüründe meydana gelen gelişmeler, emperyalizmin gelişmesi ve emperyalizme karşıTürk-İslam Birliğini kurma ve aynızamanda koruma görevini yüklenen Osmanlısiyasetinin Kaşgarla ilgilenmesi tabiîdir. Rusların Orta Asya’da güçlenmesi başta İngiltere ve Çin olmak üzere bölge ile ilgilenen devletleri harekete geçirmiştir. Tehlikeyi sezen Kaşgar Emiri Yakup Han 1870 yılında İstanbul’a elçi olarak Yakup beyi göndermiştir. Yakup Han’ın istekleri OsmanlıDevleti tarafından eksiksiz karşılanmışve kendisine Padişah’ın Nâme-î Hümayûn-u verilmiştir. Böylece iki devlet arasında iyi bir münasebet kurulmuşoldu. OsmanlıDevleti ile Kaşgar Emirliği arasındaki iyi münasebetler Yakup Han’ın 1877 yılında ölümüne kadar devam etti. Bundan sonra Kaşgar Emirliği’nde iç karışıklıklar çıktıve oğullar ile valiler arasında saltanat ve güç mücadelesi başladı. Çinliler fırsattan istifade ederek Kaşgar ülkesini işgal ettiler.

REFERENCES

References: 

Alptekin, İ.Y. (1981). Doğu Türkistan Davası(3. Baskı), İstanbul.
Arat, R.R. (1993). “Kâşgar”, İslam Ansiklopedisi, C. 6, 403-412
Atıf, M. (1998). Kaşgar Tarihi Bais-i Hayret Ahval-i Garibesi(Haz. İsmail Aka ve
diğerleri). Kırıkkale.
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı2 (2003) 41-60 60
BDAGM (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü). (1992). OsmanlıDevleti İle
Kafkasya, Türkistan ve Kırım HanlıklarıArasındaki Münasebetlere Dair
Arşiv Belgeleri(1687-1908 YıllarıArası), Ankara.
Buğra, M.E. (1952). Doğu Türkistan: Tarihî, Coğrafî ve Şimdiki Durumu. İstanbul.
Hayıt, B. (1995). Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi(2. Baskı). T.T.K.
YayınlarıNo:161, Ankara.
Kafesoğlu, İ. (1984). Türk Milli Kültürü. İstanbul.
Keith, H. (2002). Kaşgar Maddesi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam AnsiklopedisiCilt:25,
7-9.
Kurat, A.N. (1990). Türkiye ve Rusya, Ankara.
Kurat, A.N. (1993). Rusya Tarihi, Ankara.
Özcan, A. (1997). Pan–İslavizm, OsmanlıDevleti, Hindistan Müslümanlarıve İngiltere
(1877-1924), (İlaveli İkinci Baskı), İstanbul.
Togan, A. Zeki V. (1981). Bugünkü Türk İli Türkistan ve Yakın Tarihi. İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com