You are here

ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ AİLE PLANLAMASI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE KULLANDIKLARI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ"

Fertility Characteristics And Family Planning Methods Used By The Women Visiting The Elazığ State Hospital Family Planning Clinic

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: This study was carried out to determine the fertility characteristics and the family planning methods of the women visiting the Elazığ State Hospital Family Planning Clinic. Materials and Methods: Total of 887 patients admitted to Elazığ State Hospital Family Planning Clinic, between October 1st 1999 and March 31st 2000 were involved in this study. Results: Itwas found that 27.4% of these women were not graduated from any school The mean age of patients was 30.5 (±6.3). Among these patients, the mean number of pregnancy, number of child and living children was 3.7, 2.9 and 2.7, respectively. The average number of abortions was 0.8 and the interval of last pregnancy was 33.7 months. 27.3% of the women had at least four children and history of at least one abortion was present for 47.0% of the women involved in this study. In 24.4% women the last pregnancy had ended by induced abortion. It was determined that 51.3%, 23.7% and 6.7% of the women had used RIA, condom and pill, respectively. When asked about the methods they had employed during the last three months, the answers were 60.1% coitus interruptus, 17.0% condom, 6.7% pills, 5.4% RIA, 0.3% spermicide and 0.3% injection. 26.7% of the women had MR. 38.4% of this group was uneducated, 53.6% was primary school graduated, 7.2% secondary school and 0.8% university graduate. Conclusion: The women visiting the Elazığ State Hospital Family Planning Clinic have been widely using conventional methods with limited effect and one out of every six women have had induced abortion. In order to increase the rate of using effective family planning methods and to decrease the number of induced abortions, family planning courses and counselling must be of high priority among the basic health services.
Abstract (Original Language): 
Amaç; Bu araştırma; elazığ devlet hastanesi aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların doğurganlık özellikleri ve kullandıkları aile planlaması yöntemlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot; Araştırmamızda; 1 Ekim 1999 ile, 31 Mart 2000 tarihleri arasında polikliniğe müracaat eden 887kadının tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır. Bulgular; Çalışmaya alınan kadınların %27.4'ü herhangi bir okul mezunu değildir. Yaş ortalaması ise 30.5 (±6.3)'dir. Kadınların ortalama; gebelik sayısı 3.7, doğurduğu çocuk sayısı 2.9, yaşayan çocuk sayısı 2.7'dir. Ortalama düşük sayısı 0.8, son gebelik aralığı ise 33.7 ay'dır. %27.3'ü 4 ya da daha fazla sayıda doğum, %47.0'si bir ya da daha fazla sayıda düşük yapmıştır. %24.4'ünün son gebeliği isteyerek düşükle sonlanmıştır. Kadınların %51.3'üne RÎA uygulanmış, %23.7'sine kondom ve %6.7'sine hap verilmiştir. Son üç ay içerisinde kullandıkları yöntemler sorulduğunda; %60.1L coitus interruptus, %17.0'si kondom, %6.7'si hap, %5.4'ü RÎA, %0.3ü spermisit ve %0.3ü ise enjeksiyon yöntemi kullandıklarını belirtmişlerdir. Kadınların %26.7'sine MR yapılmıştır. MR yaptıranların %38.4'ü herhangi bir okul mezunu değil, %53.6'sı ilköğretim okulu, %7.2'si lise ve %0.8'i üniversite mezunudur. Sonuç: Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği'ne müracaat eden kadınlar etki derecesi sınırlı geleneksel yöntemleri yüksek oranlarda kullanmakta, her altı kadından birisi ise istemli düşük yapmaktadır. Etkili aile planlaması yöntemi kullanma oranını artırmak, istemli yapılan düşükleri azaltmak amacıyla temel sağlık hizmeti sunumu içerisinde aile planlaması eğitim ve danışmanlığına öncelikle yer verilmelidir.

REFERENCES

References: 

1.Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Akın A., Özvarış Ş.B. Ana Sağlığı ve Aile Planlaması: 2. Baskı. Ankara 1997; 140.
2.Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Ulusal Faaliyet Planı. T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Md. 1998. Ankara
3.Dünya'da ve Türkiye'de Sağlık, Kalkınma ve Çevre açısından Nüfus Sorunu. UNFPA.1994
4. Population Reference Bureau. Family planning saves lives; a strategy for maternal and child survival. World's women data sheet. Washington, USA. November 1986: 23.
5. Winikoff B. Women's health: an alternative perspective for choosing interventions. Stud Fam Plann 1988; 19(4): 197-214.
6. Winikoff B, Carignan C, Bemadike E, Semeraro P. Medical services to save mother's lives. Safe Mother-hood International Conference Nairobi, Kenya, 1987.
7. Galway K, Wolff B, Sturgis R. Child survival: Risks and the road to halth. Institute for Resource Development/Westinghouse, 1987.
8.Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 1993, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, H.Ü. Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Demographic and Health Surveys Macro International Inc. Ankara, 1994.
9. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 1998, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, H.Ü. Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Demographic and Health Surveys Macro International Inc. Ankara, 1999.
10. Hatcher RA, Kowal D, Guest F, Kontraseptif Yöntemler: Uluslararası Basım. Çeviri Editörü: Dervişoğlu A , İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. Ankara 1990; 6.
11. Açık Y, Dinç E, Eren S, Sezer H, Ergüder T, Oğuzöncül F, Polat A. Elazığ il merkezinde yaşayan kadınların aile planlaması konusunda bilgi tutum ve davranışları. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 1998; 12 (2): 11-8.
12.Toksöz P, Çelik M.Y, Aydınalp A, Esen İ. Diyarbakır il merkezinde 15-49 yaş grubu kadınların doğurganlık özellikleri. Dicle Tıp Bülteni 1991; 18
(2): 21-7.
13.Özgür S, Kocaoğlu G, Sulakçı R, Kılıçaslan S. 15-49 yaşları arasındaki
evli kadınlar arasındaki risk faktörleri. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1995; 1 (1): 46-51.
14. Çivi S, Bodur S. Kadınların aile planlaması konusunda bilgi kaynakları ve gebelikten korunmama sebeplerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 1992; 8 (2): 269-72.
15.Akbaba M, Alparslan Z.N, Balkan E. Mevsimlik tarım işçilerinde aile planlaması hizmetleri metodolojik bir yaklaşım. Nüfus Bilim Dergisi
1992; 14:77-86

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com