You are here

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye

The European Charter of Local Self-Government and Turkey

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.24
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Provincial, municipal and local public entities local and collective established to meet the needs of the village people is called management. Posted on October 15, 1985 by the Council of Europe opened for signature and entered into force in 1988, the Council of Europe Charter on Local Self-government, the 47-Nation Council Member Turkey signed in 42 countries, including the important legal text. some of the text in the 31 countries with reservations.Turkey is one of these countries. in 1985 opened to the signature of member countries, the European Charter of Local Self-government as it enters into force on September 11, 1988, our country, the decision of the Council of Ministers in November 21, 1988 signed a "Specification". In this study the first chapter giving conceptual frame of the place; local government, local Self-government European Charter of Local autonomy and to be announced, in the second part will be the content of the European Local Self-government is the third chapter in the Right Turkey look of the Specifications and will focus on the items put in reservations. Work will be completed with an overall assessment.
Abstract (Original Language): 
İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişilerine yerel yönetim denilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan ve 1988 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Konsey üyesi 47 ülkeden Türkiye’de dâhil olmak üzere 42 ülkenin imzaladığı önemli bir hukuki metindir. 31 ülke metnin maddelerinin bazılarına çekince koymuştur. Türkiye’de bu ülkelerden bir tanesidir. 1985 yılında üye ülkelerin imzasına açılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 11 Eylül 1988 tarihinde yürürlüğe girerken, ülkemiz 21 Kasım 1988 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla “Şartnameyi” imzalamıştır. Bu çalışmamızda birinci bölümde kavramsal çerçeveye yer verilerek; yerel yönetim, yerel özerklik ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı açıklanacak, ikinci bölümde ise Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesinin İçeriğine bakılacak, Üçüncü bölümde ise Türkiye’nin Şartnameye bakışı ve çekince koyduğu maddeler üzerinde durulacaktır. Çalışma, genel bir değerlendirme ile tamamlanacaktır.
133
144

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Gözler, K. ve Kaplan G. (2012). İdare Hukukuna Giriş. Bursa. Ekin Yayınevi.
Eryılmaz, B. (2013). Kamu Yönetimi. Kocaeli. Umut Tepe Yayınları.
Şengül, R. (2013). Yerel Yönetimler. Kocaeli. Umut tepe Yayınları.
Saran, M. U. (1995). Özerklik ve Mahalli İdareler Düzeyinde Denetim. Türk İdare Dergisi, (408), 21-32.
Pıtırlı, A. (1989). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. Türk İdare Dergisi, (383), 59-72.
Zengin, E. (1994). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye. Türk İdare Dergisi, (403), 195-204.
Akın, C. (1997). Türkiye’de Yerel Özerkliğin Anlamı. Türk İdare Dergisi, (414), 111-125.
Tortop, N. (1996). Yerel yönetimler ve mali özerklik. Çağdaş Yerel Yönetimler,5(5), 3-13.
Geray, C. (1998). Yerel yönetimler ve çevre. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,7(3), 57-65.
Koyuncu, B. (2000). Yerel Özerklik: Modeller ve Uygulamalar. Muğla Üniversitesi SBF Dergisi, 1(1), 97-117.
Alada, A. B. (2008). Türkiye’de Yerel Yönetimleri ‘Özerklik Meselesi’ Üzerinden Yeniden Düşünmek. Çağdaş Yerel Yönetimler, 17(4), 5-44.
Keleş, R. (1995). Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa ve Türkiye. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 4(6), 3-19.
Tamer, M. (2016), “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye”, International Journal of Academic Value
Studies, 2 (4) : 133-144. (ISSN:2149-8598).
144
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (4) : 133-144.
http://www.tbb.gov.tr/mevzuat/kanunlar/Avrupa_Yerel_Yonetimler_ozerklik_.... Erişim tarihi: 10.03.2016
http://www.abgs.gov.tr/files/haberler/2011/yerel_yonetimler_ozerklik_sar.... Erişim tarihi: 08.03.2016
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm.(10 Nisan 2016 tarihinde alınmıştır)
http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/146/11-%20murat%20zorluo%C4%9.... Erişim tarihi: 04.05.2016

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com