You are here

TÜRK İKTİSAT TARİHİNDE DIŞ BORÇ SORUNU VE UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALARI

External Debt Problem in Turkish Economic History and Applied Economic Policies

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.111

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the most important economic issues faced by today’s developing countries has been the effort to find necessary resources for the development of the country. Developing countries have to make investments for realizing their development and economic growth, and savings are the main sources of investment. In the emerging countries, the levels of domestic savings and capital are scarce due to the low-income level and insufficient domestic resources, and this is why the developing countries are constantly in pursuit of new sources. External debt is defined as the outsourcing of developing countries from developed countries. The Turkish economy has a very long-term foreign debt problem. To overcome the problematic process in which it has been, the Turkish economy has had to work with planned, determined and sustained fiscal discipline and economic reforms over periods. It is seen that the public resources in the Turkish economy are utilized up to the last point. In this study, firstly the characteristics of the foreign borrowing experience from the Ottoman Empire to the present day are tried to be explained in terms of periods, definitions about the economic policies applied to foreign borrowing in the historical period are made in the second part, and the study is completed with a conclusion about the last point reached in the final part.
Abstract (Original Language): 
Günümüzün gelişmekte olan ülkelerinin karşı karşıya kaldığı en önemli iktisadi konularından bir tanesi ülkenin kalkınması için gerekli olan kaynakları bulma çabası olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler kalkınma ve iktisadi büyümelerini gerçekleştirebilmek için yatırım yapmak zorundadırlar ve yatırımların kaynağını da tasarruflar oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gelir seviyesinin düşük olması sebebiyle yurtiçi tasarruflar ve sermaye miktarı kıt olup yurtiçi kaynaklar yetersiz kalmaktadır ve gelişmekte olan ülkeleri yeni kaynak arayışlarına zorlamaktadır. Dış borçlar gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden sağladığı dış kaynak olarak tanımlanmaktadır. Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ekonomi olup oldukça uzun bir süredir dış borç sorunu yaşamaktadır. Türkiye Ekonomisi içinde bulunduğu bu problemli süreci aşabilmek için dönemler itibariyle planlı, kararlı ve devamlılık gösteren mali disiplin ve iktisadi reformlarla çalışmak zorunda kalmıştır. Bu çalışmada, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar olan sürecin dış borçlanma tecrübesinin özellikleri dönemler itibariyle verilmeye çalışılmış, ikinci bölümde ise yine tarihsel süreçte dönemler itibariyle dış borçlanma konusunda uygulanan iktisat politikaları hakkında açıklamalarda bulunularak geldiğimiz son nokta hakkında sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Açba, S. (1991). Devlet Borçlanması, Adım Yayıncılık, Ankara.
Adıyaman, A.T. (2006). “Dış Borçlarımız ve Ekonomik Etkileri”, Sayıştay Dergisi, Sayı:62, Temmuz-Eylül, ss. 21-45.
Akkuş, T. (2008). “Bir İktisadi Siyasi Projesi: Milli İktisat ve Bursa”, ÇTTAD, VII/16-17: 119-122.
Akyıldız, H. ve Eroğlu, Ö. (2004). “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan İktisat Politikalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 9(1): 43-62.
Ardıç, H. (2004). “1994 ve 2001 Yılı Ekonomik Krizlerinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bilançosunda Yarattığı Hareketlerin İncelenmesi”, Uzman Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Muhasebe Genel Müdürlüğü. Ankara.
Aysal, N. (2013). “Kırım Savaşı’ndan Lozan Barış Anlaşması’na Osmanlı Dış Borçlarının Tarihsel Gelişim Süreci (1854-1923)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Lozan Anlaşması Özel Sayısı.
Dikmen, N. (2005). “Osmanlı Dış Borçlarının Ekonomik ve Siyasi Sonuçları”, İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 19(2).
Dönek, E. (1995). “Türkiye’nin Dış borç Sorunu ve 1980 Sonrası Boyutları”, Ankara SBF Dergisi, 50(1-2): 173-186.
Dura, C. (2016), “AKP İktidarında Dış Borçlanma (2003-2015)”, http://www.guncelmeydan.com/ pano/akp-iktidarinda-dis-borclanma-2003-2015-prof-dr-cihan-dura-t41757.html.Erişim: 03.01.2017).
Eğilmez, M. (2016) “Türkiye’nin Dış Borçları”, Kendime Yazılar, http://www.mahfiegilmez.com/ 2016/04/turkiyenin-ds-borclar.html. Erişim 10.08.2016.
Ezer, F. (2005). “1923-1928 Döneminde Türkiye’de Uygulanan İmalat ve Sanayi Politikaları”, Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, Elazığ.
Karagöl, E.T. (2010). “Geçmişten Günümüze Dış Borçlar”, SETA Analiz: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Analiz, No:26, 1-32.
Kaya, D.G. ve Durgun, A. (2009). “1923-1938 Dönemi Atatürk’ün Maliye Politikaları Bütçe ve Vergi Uygulamaları”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:19: 233-249)
Oktar, S. ve Varlı, A. (2008). “İttihat ve Terakki Döneminin Ulusal Bankası: Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 26(2): 11-20.
Olcar, A. (2011). “Türkiye’nin Dış Borç Sorunu ve Kriz Etkileri”, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Önal, U. (2015) “1980-2003 Dönemi’nde Türkiye’de Dış Borçlar”, East West Studies, http://www.east weststudies.org/tr/ index.php?sayfa=MAKALELER&link=&makale=218
Önder, T. (2005). “Para Politikası Araçları, Amaçları ve Türkiye Uygulaması”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Pamuk, Ş. (2003). Osmanlı İktisat Tarihi (1500-1914), İletişim Yayınları, İstanbul.
Pamuk, Ş. (2014). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Büyüme Kurumlar ve Bölüşüm, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, II. Basım, İstanbul.
Sarı, M. (2004). “Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları”, Uzman Yeterlilik Tezi, T.C. Merkez Bankası Dış İlişkiler Müdürlüğü, Ankara.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 183-208
208
Sever, E. ve Dikkaya, M. (2015) “AK Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi: 2002’den Günümüze”. (Ed. M. Dikkaya, A. Üzümcü, D. Özyakışır), Osmanlı’dan 2000’li Yıllara Türkiye’nin Ekonomik Tarihi, Tarihsel ve Faktörel Analiz, Savaş Yayınevi, Ankara.
Şanlı, B. ve Aksöz, H. (2014). “1980 Sonrası Türkiye’de Dış Borçlanma Üzerinde Yurtiçi Tasarrufların Etkisinin Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11).
Şimşek, F. (2012). “Türkiye’de Borçlanmanın Gelişimi”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1).
Toprak, D. (2010). “Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Borçların Seyri: 1994-2001 Krizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(2), s.1-14).
Ünlü Soylu, P. (2015). “Osmanlı Borçlarının Çözüm Süreci Üzerine İktisadi Politik Bir Değerlendirme”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl.8, Sayı. XXI., ss.237-262).
Ünlüönen, K . (1988). “Cumhuriyet Dönemi Devlet Borçları”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (4), ss.313-335. http://ijaedu.ocerintjournals.org/duhfd/issue/22983/246304.
Yavuz, A. (2009). “Başlangıcından Bugüne Türkiye’nin Borçlanma Serüveni: Durum ve Beklentiler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:20
Yeldan, E. (2016). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim Yayınları, 18. Baskı, İstanbul.
Zerenler, M. (2004). “Devletin Dış Borçlanmasının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com