You are here

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTARY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS AND STUDYING TO MATHEMATICS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research it was carried out to examine the relationship between elementary students' attitudes towards mathematics and studying to mathematics lesson. For this purpose, the relationship between elementary students 'attitudes towards mathematics and studying to mathematics lesson of 500 primary school students in Istanbul is investigated. It is investigated whether there is a relationship between mathematics attitude and students' gender, and if there is someone that help to study lesson at home, and whether they have their own room and computer, and for what purpose the computer is used, and their family's economic level, and the duration of regular lesson study, and the duration of daily mathematics lesson study. To provide the data that is required for the purpose of the study; questionnaire containing demographic characteristics and "Mathematics Attitude Scale" that is developed by Baykul (1990), were used to collect data. It has been seen that there is significant differences, among students using the computer to prepare homeworks and all other students on behalf of using the computer to prepare homeworks. It was found a significant differences in mathematics attitude on behalf of the students who study regulary every day lesson; by comparison of students those study regulary lesson every day and the students those don't study regulary every day. Significant differences were found between the students who study lesson more than 2 hours a day and all other students,on behalf of the students who study lesson more than 2 hours a day. Also significant differences were found between Also a significant differences were found between children of 800-2000 TL-income families and children from other families, on behalf of children of 800-2000 TL-income families.

REFERENCES

References: 

Altun, M. (1994). Matematik Öğretimi (2.Baskı), Bursa: Ak Ajans Matbaacılık.
Arsal, Z. (2007). Matematik Akademik Başarısı Yüksek ve Düşük İlköğretim Örgencilerinin Çalışma Stratejilerinin
Karşılaştırılması. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 1, 1-11.
Baykul, Y. (1990). İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen
Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı ile İlişkili Olduğu Düşünülen
Bazı Faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Baykul, Y. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretimi. (5. baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Beswick, K. (2006). Changes İn Pre-Service Teachers’ Attitudes And Beliefs: The Net İmpact Of Two
Mathematics Education Units And İntervening Experiences. School Science and Mathematics, 106(1), 36–47.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Cheung, K.C. (1988). Outcomes Of Schooling: Mathematics Achievement And Attitudes Toward Mathematics
Learning İn Hong Kong. Educational Studies in Mathematics. 19, 209-219
Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 13(2), 427–436.
Ethington, C.A., & Wolfle, L.M. (1986). A Structural Model Of Mathematics Achievement
For Men And Women. American Educational Research Journal, 5-75.
Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 13. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Ma, X. (1999). A Meta-Analysis Of The Relationship Between Anxiety Toward Mathematics And Achievement İn
Mathematics, Journal for Research in Mathematics Education, 30, 5, 520-540.
Minato, S., & Yanase, S.(1984). On The Relarionship Between Students Attitudes Toward School Mathematics
And Their Leves İntelligence. Educational Studies In Mathematics. 15, 313-320.
Özbey, N. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından
incelenmesi. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve
Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2),
Pierce, R., Stacey, K., & Barkatsas, A. (2007). A Scale For Monitoring Students’ Attitudes To Learning
Mathematics With Technology. Computers & Education, 48, 285–300.
Senemoğlu, N. (2001). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi
Şahin,Y.F. (2000). Matematik Kaygısı, Eğitim Araştırmaları, (1) 2, 75-79.
Şengönül, T.(1995). İzmir’ de Ortaöğretim Kuruluşlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Sosyo- Ekonomik
Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
Tapia, M., & Marsh, G. E. (2000). Effect Of Gender, Achievement İn Mathematics, And Ethnicity On Attitudes
Toward Mathematics. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY,
USA.
Taşdemir, C. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumları: Bitlis İli Örneği.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96
Tekindal, S. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma, Ankara: Pegem Akademi.
Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–
243.
Ursini, S., & Sanchez, E. G. (2008). Gender, Technology And Attıtude Towards Mathematics. Mathematics
Education, 40(5), 559–577.
Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik İle İlgili Tutumları Ve
Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 14, 132–146. http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr adresinden 15 ocak 2011 tarihinde indirilmiştir.
Yenilmez, K., & Duman, A. (2008). İlköğretimde Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci
Görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi. (19): 251-268.
Yıldırım, A,, Doganay, A., & Türkoglu, A. (2000) Okulda Basarı İçin Ders Çalısma Ve Ögrenme Yöntemleri,
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, M. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172: 240-249.
Yücel, Z., & Koç, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerini
Yordama Gücü ile Cinsiyet Arasındaki İlişki. İlköğretim Online, 10(1), 133-143. [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com