You are here

ANADOLU SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE AHİ TEŞKİLATINDA EĞİTİM

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The writer points out the types of education in "Ahi" organization which creates more occupational solidarity, interrelatedness, and moral ties during the Selcukian time in Anatolia.
Abstract (Original Language): 
Anadolu'da birer eğitim yuvaları olan medreseler Selçuklular zamanında gelişti. Esasen Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapmış olan Nizamülmülk'ün Nişabur'da inşa ettiği ilk medrese Nizamiye medresesinin Selçuklular zamanın¬da kurulmuş olması Selçukluların bilim ve eğitime ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Nizamiyelerin ders programlarında İslami ilimlerin yanısıra müspet ilimlere de önem veriliyordu. Tıp, astronomi, matematik gibi dersler okutuluyordu. Bu medreseler daha sonra gittikçe gelişmişler ve çoğalmışlardır. Anadolu'da da gene Selçuklular zamanında gelişti. Bunlardan Konya'da Sırçalı 640 (1243/1244)'ta Karatay Medresesi 649 (1251/1252), İnce Minareli Medrese 674 (1275/1276)'de inşa edilmişlerdir . Bunlardan başka daha başka şehirlerde de medreseler inşa edilmişti. Nitekim İbn-i Batuta'nın Seyahatnamesine bakıl¬dığı zaman buralarda en küçük kasaba ve şehirde bile medreselerin bulunduğu görülecektir. Hatta bu seyyah medrese hocaları ile olan sohbetlerini de anlatır.

REFERENCES

References: 

1. Ziya Kazıcı, İslam Eğitim Tarihi, İstanbul, 1995.
2. Kaşgarlı Mahmut, Divanu Lugati't-Türk, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara.
3. Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahîlik, Konya S.Ü. Yıllığı, 1981.
4. İbn Haldun, Mukaddime.
5. İslam'da Mezhepler Ansiklopedisi, "Ahîlik" Maddesi.
6. Mikâil Bayram, Anadolu Selçuklular Zamanında Ahî Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi, İstanbul, 1986.
7. Muhammed et-Tancî, İbn-i Batûta Seyahatnamesi, Sadeleştiren: Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1983.
8. Yusuf Ekinci, Ahîlik, Ankara, 1991.
9. Cevat Hakkı Tarım, Tarihte Kırşehir-Gülşehir, Yeniçağ Matbaası, İstanbul, 1948.

10. Sebahattin Güllülü, Ahî Birlikleri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1977.
11. Refik Soykut, Orta Yol Ahîlik, Ankara, 1971.
12. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 1985.
13. Mübahat Kütükoğlu, "Osmanlı İktisadî Yapısı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1994.
14. Abdulbaki Gölpınarlı, "Burgazî Fütüvvetnamesi", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 15.
15. Orhan Türkdoğan, Türkiye'nin Sanayileşmesi, Töre, Devlet Yayınevi, Ankara, 1981.
16. Abdulbaki Gölpınarlı, "İslam Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynaklan", İFM,X1, 1, 4, İstanbul, 1949.
17. Mehmet Şahin, "İş Ahlakının İktisadî Gelişmedeki Önemi Üzerine Bir Deneme", Türk Kültürü ve Ahlakı, İstanbul, 1986.
18. Kemal Turan,Ahîlikten Günümüze Meslekî ve Teknik Eğitimin Tarihî Gelişimi, İstanbul, 1996.
19. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul, 1986.
20. Cavit Sıdal, "Çıraklık Eğitimi", Cumhuriyet Döneminde Eğitim, İstanbul, 1983.
21. Gökhan Evliyaoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul, 1972.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com