You are here

Kürtlerin Menşei ve Türklerin Kürtleşmesi

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Şerefnameye göre de, Kürt kavminin mecmuu cîört kısımdan mürekkeptir: Kurmana, Lur, Kalhur, Gûran. Bunlardan jy alnız Kurmanc'larm dili kürtçe sayılmakta, diğer üçü ayrı lisanlar olarak görülmektedir. ''Bıı kabilelerden Lur, dış görünüşüne ve cenûb-i garbî zümresine doğru yaklaşan diline bakılırsa, ayrı bir vahdet teşkil etmektedir. 'Gûran'lar tıpkı aynı menşe'e mâlik olan Avramîler, Zazalar gibi, kürtçeden büyük mikyasta farklı şimal-i garbî şiveleri konuşmaktadırlar. Kalhur tâbiri, Seıı-na ve Kirmanşah mıntakasının Kurmanci olmayan Kürt zümresine tekabül eder görünmektedir... O. Mamı, kürtçe ile lurca'nın birbirinden ayrı olduğunu kesin şekilde ispatlamıştır."