You are here

HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ

(A SURVEY OF THE LEVEL OF PUBLIC SATISFACTION OF MUNICIPAL SERVICES IN THE CASE OF TUNCELI MUNICIPALITY)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1698

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Municipalities are local administrative units that responsible for providing commonly needed services to people dwelling in towns and are civil legal entities whose decision making bodies are elected by the public. Therefore, the quality of their services will have an influence on the public’s protecting democratic values in addition to maintaining a happy life for the locals. This study aims to investigate public satisfaction of municipal administration and common services and the significance they attach to these services in the of Tunceli Municipality. For this reason, 538 individuals living in the 7 districts of Tunceli City were randomly selected and data were collected by giving these individuals survey questionnaires. This study is, therefore, a descriptive quantitative survey. The results of the data analysis showed that the public agreed with expressions of judgement on municipal administration at the middle level of (π = 2,74 on the average) and their satisfaction of common services was also middle at the level of (π = 2,94 on the average). The level of the significance of municipal services has turned out to be quite high at (π =4,0590 on the average). Whether the public satisfaction of the services provided by the Municipality and the significance they attach to these services show significant differences in terms of such variables as sex, education, level of income, the duration of residence, profession and the district was also investigated. According to results, it is seen important that municipalities should consult public opinion systematically about their services and the current state of their administrative structures. The conclusion that municipalities both improve the quality of the services they provide and increase public’s democratic awareness level by performing their tasks and responsibilities towards the public and fulfilling what is required of them has been reached.
Abstract (Original Language): 
Belediyeler; kent niteliği taşıyan bir yerleşim yerlerinde yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından seçimle oluşturulmuş yerel yönetim birimleridir. Bu nedenle verdikleri hizmetin niteliği halkın yerelde mutlu bir yaşam sürmesi yanında, demokratik değerlere sahip çıkma davranışlarını da etkileyecektir. Yapılan bu çalışmada, belediye yönetiminden ve verdiği genel hizmetlerinden halkın memnuniyeti ile bu hizmetlere verdiği önem Tunceli Belediyesi örneğinde belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla, 2013 yılında Tunceli merkezde yedi mahalleden basit tesadüfî yöntemle belirlenen 538 bireye anket soru kâğıdı uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırma var olan durumu olduğu gibi tespite yönelik olduğundan betimsel (survey) nitelikte nicel bir araştırmadır. Araştırmada yukarıda da belirtildiği gibi halkın belediye yönetimine yönelik düşüncesi, belediye hizmetlerine verdiği önem, halkın belediye hizmetlerinden memnun olma düzeyi, ölçülmeye çalışılmıştır. Memnuniyet düzeyi ölçülmeye çalışılırken cinsiyet, yaş, eğitim, gelir düzeyi, ikamet süresi, genel çalışma durumu ve oturduğu mahalle gibi değişkenler esas alınarak memnuniyet düzeyinin bunlara göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirmesi neticesinde halkın belediye yönetimine yönelik yargı ifadelerine π = 2.74 ortalama ile verdiği genel hizmetlerden memnuniyeti ise π = 2.94 ortalama ile orta düzeyde katıldığı görülmüştür. Belediyenin sunduğu genel hizmetlere verilen önemin düzeyi ise π = 4.0590 ortalama ile oldukça yüksek çıkmıştır. Araştırma bulguları, belediyelerin verdikleri hizmetler yanında, yönetsel yapılarının mevcut durumu ve geleceği hakkında da halkın görüşlerine düzenli bir şekilde başvurmalarının ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur. Böylece belediyeler, halktan aldıkları geri dönütlere göre yerelde halka/kente karşı görev ve sorumlulukları ile yetkilerinin gereğini yerine getirirken diğertaraftan sundukları hizmetin niteliğini arttırma ve halkın demokratik bilinç düzeyini de yükseltme imkânı bulmuş olacaklardır.

REFERENCES

References: 

AKYILDIZ, Fulya(2012). “Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti: Uşak Belediyesi Örneği”, Journal of Yasar University 26(7) 4415 – 4436.
ADAMAN, Fikret ve Çarkoğlu, Ali. (2000). Devlet Reformu: Türkiye’de Yerel ve Merkezi Yönetimlerde Hizmetlerden Tatmin, Patronaj İlişkileri ve Reform, No: 17, İstanbul: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yayını.
ALTAN, Yakup (2009). “Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri (1293=1877) Üzerinden Türk Belediyeciliğini Anlamak”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:14, Sayı: 2, ss. 293-310.
ARDIÇ, Kadir;, FATİH, Yüksel ve OSMAN, Çevik. (2004), “Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatminin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi’nde Bir Uygulama)‛, Çağdaş Yerel Yönetimler, 13(3): 63-81.
ASLAN, Cumhur; ULUOCAK, Şeref(2012). “Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği”, Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1305-5134.
AYDIN, A. Hamdi (2011). Türk Kamu Yönetimi, Dördüncü Baskı, Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş. ISBN 978-975-02-1685-5, Ankara.
BAŞ, Türker (2001), Anket, Ankara, Seçkin Yayıncılık. Belediye Kanunu, 3.4.1930-1580.
BERK, Ahmet (2003), “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”, Sayıştay Dergisi, Nisan-Haziran 2003, ISSN: 1300-1981.
BOZKURT, Ömer; Ergun Turgay (2008). Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Editör: Seriye Sezen, Ankara, TODAİE Yayınları).
BOZLAĞAN, Recep. (2004), “Kentsel Kamu Hizmetlerinden Tatmin Düzeyi: İstinye-İstanbul Örneği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s: 121-145.
BOZLAĞAN, Recep ve YAŞ, Hakan (2007), ‚Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim‛, Kamu Yönetimi Yazıları, Edt: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, , Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden… 859
BÖLÜKBAŞI, Ayşe Gül; YILDIRTAN, Dina Çakmur(2010). Yerel Yönetimlerde Belediyenin Başarısını ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Hakemli Dergisi, Cilt 9 Sayı: 33 (16).
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 6. Baskı, Ankara, Pegem A Yayıncılık.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener ve ark(2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Ankara, Pegem Akademi.
CAN, Mahmut (2010). Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti Araştırması (Hatay Merkez İlçe Örneği), T.C. TUİK Uzmanlık Tezi, Hatay.
CANKUŞ, Bülent, (2008). ‚Belediye Hizmetlerine İlişkin Algı ve Memnuniyetin İkili Lojistik ve Regresyon Analizi İle Ölçümü (Eskişehir İli Örneği)‛, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
ÇİÇEK, Recep ve DOĞAN, İsmail Can (2009). “Müşteri Memnuniyetinin Artırılmasında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.11, Sayı I, 199-217.
EKİZ, Durmuş(2003). Eğitimde Araştırma Yöntem Ve Metotlarına Giriş, Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Ankara, Anı Yayıncılık.
ERYILMAZ, Bilal(2010). Kamu Yönetimi, Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Güncellenmiş üçüncü Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara.
GÖKÜŞ, Mehmet; ALPTÜRKER, Hakan (2011). Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25: 121-133.
GÜMÜŞ, M. ve Keloğlu, N. (2002). Factor analysis on service attributes of Çanakkale municipality School of Tourism, Biga Faculty of Economics, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey TQM Magazine, Volume: v 14 Issue: 86 373-375.
GÜMÜŞOĞLU, Şevkinaz., Erdem, Sabri., Kavrukkoca, Güzin. ve Özdağoğlu, Aşkın. (2003). “Belediyelerde Beklenen Algılanan Hizmet Kalitesinin Servqual Modeli İle Ölçülmesi ve Muğla İlinde Bir Uygulama.” http://www.deu.edu.tr/userweb/sabri.erdem/dosyalar/sabri_ erdem_iku.pdf , Erişim tarihi: 06.09.2012 (Çevrimiçi).
GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref (1989). Yönetim Hukuku, Üçüncü Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara.
860
Sabit MENTEŞE
HENDEN, H. Burçin ve Rıfkı, HENDEN (2005). “Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e-Belediyecilik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14): 48-66. İNCE, Mehmet; Şahin, Kübra(2011). Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti Ölçümü: Selçuklu Belediyesi Örneği, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi, 2011; 15(21):1-22
KARA, Mehmet; Gürcü, Maşide(2011). Belediye Hizmetlerinde Halkın Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Çalışma: Yozgat Belediyesi Örneği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8039(online). KARASAR, Niyazi(2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
KELEŞ, Ruşen (1992), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul.
KURGUN ve ark.(2008). ‚Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 29-54. OKTİK, Nurgün vd. (2008). “Demokratik Katılım ve Yerel Hizmetler: UNDP (Yerel Yönetim Reformu’na Destek Projesi) ve Yönetime Katılımın Yeni Biçimleri”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 2008, Sayı: 21, Muğla, 141-162. Ökmen, MUSTAFA(2009), Sürekli Değişme ve Gelişme Sürecinde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler, iç. Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, (Edt. Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen), İstanbul: Beta Yayınları, 5-42.
ÖZEL, Mehmet; Eren, Veysel; İnal, M. Emin (2009). Yerel Siyaset Ve Yerel Halkın Belediye Hizmetlerine Bakışı: Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi1/1(2009)33-50. PEKT, Kadri Ethem(2011). Belediye Hizmetlerinde Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve E-Belediye Uygulamalarındaki Son Gelişmeler: Bir Literatür Taraması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2011; 13(1):65-88
SARIYER, Nilsun. (2008). ‚Global Ölçeği ile Belediye Hizmetlerinde Müşterinin Algıladığı Değerinin Belirlenmesi-Kayseri Büyükşehir Örneği”. Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10(3), 163-185.
ŞAHİN, KÜBRA(2011). ‚Belediye Hizmetleri ve Hizmet Kalitesine Yönelik Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü (Konya İl Merkezi Örneği)”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hazırlayan Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
ŞAHİN, Yusuf(2010). Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Murathan Yayınevi, ISBN: 978-605-5937-86-7, Trabzon.
Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden… 861
ŞEN, Lütfi Mustafa ve Eken, Musa (2007). Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetimi Yazıları, Edt: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 542-561.
TODAİE (1991). Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Raporu, Ankara.
TODAİE(1992). Kamu Yönetimi Araştırması(KAYA), Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu, TODAİE Yayınları No: 247, Ankara.
TOPRAK, Zerrin(<), (http://kisi.deu.edu.tr/zerrin.toprak/turkıye'de %20yerel% 0yonetımler %20yapılanma.pdf). (13.07.2013).
TORLAK, S. Evinç; Yasin SEZER (2005), ‚Büyükşehir Belediye Reformu Üzerine Bir Değerlendirme‛, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar- 1: Reform içinde (Der: H. Özgür, M. Kösecik), Nobel Yayınları.
TORLAK, Ömer. (1999). Belediye Hizmetlerinde Pazarlama, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 96-114.
TORTOP, Nuri; Burhan AYKAÇ; Hüseyin Yaman; M. Akif Özer(2008), Mahalli İdareler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Tunceli Belediyesi 2013 Web Sitesi.
Tunceli Valiliği(2009). Kültür Envanteri, Hazırlayan: İsmet Hakan Ulaşoğlu.
Tunceli Valiliği, Web Sitesi.
Tunceli Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı (2013). Web Sayfaları.
Türkiye Belediyeler Birliği-TBB, (2012). Temel Belediye Mevzuatı, 8. Baskı, Ankara.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, (Kabul Tarihi: 7.11.1982).
T.C. Kalkınma Bakanlığı (2011). İllerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Araştırması, Ankara.
T.C. Kalkınma Bakanlığı(2013). Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Ankara.
TÜİK –Türkiye İstatistik Kurumu. (2011), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.07.2013.
TÜİK –Türkiye İstatistik Kurumu. (2012), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.07.2013.
TÜİK –Türkiye İstatistik Kurumu. (2013), Düzeltilmiş Haber, www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.07.2013.
Ulusoy, AHMET; Akdemir, TEKİN(2001). Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
862
Sabit MENTEŞE
USTA, Resul ve LEVENT, Memiş(2010). ‚Belediye Hizmetlerinde Kalite, Giresun Belediyesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2010, Cilt: 15, Sayı: 2.
Yıldız, E. Baday; Sivri, Uğur; Berber, Metin(2010). Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/ file/endeks.doc .(Erişim tarihi: 21.05.2013.
YSK(Yüksek Seçim Kurulu). 2011 Genel Seçim Sonuçları, YSK Web Sayfası.
YÜKSEL, Fatih, ÇEVİK, Osman ve ARDIÇ, Kadir.(2004). “Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi: Tokat Belediyesinde Bir Uygulama”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 13(3), 63-81. YÜCEL, Nurcan; Yücel, Atilla; Atlı, Yavuz(2012). Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Elazığ Belediyesi Örneği, Elektronik Journal of Vocational Colleges, ISSN 2146-7684, Volume: 2 Issue:2; Start page: 31.
1580 Sayılı Belediye Kanunu(Kabul Tarihi: 03/04/1930); 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Kabul Tarihi: 22.2.2005)
442 sayılı Köy Kanununu(Kbul Tarihi: 18/3/1924). 5393 sayılı Belediye Kanunu (Kabul Tarihi: 3/7/2005).
İnternet: (www.konrad.org.tr/Yerel%20Yonetimler/Degerlendirme12.pdf). Erişim Tarihi: 09.03.2013 (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf).(30.03.2013).
(http://www.miargem.org.tr/index.php? mod= makale&m =2462) 22.02.2013. (http:www.tuncelitso.org.tr/Tunceli.php?p =sosyal-yapi).(21.02.2013).
(http://www.nufusu.com/il/tunceli-nufusu). (21.03.2013).
http://www.google.com.tr/#hl=tr&gs_rn=9&gs_ri=psy).s 15.04.2013

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com