You are here

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE DOĞRUDAN BİTİŞİK YAZI İLE BAŞLAYAN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK YAZI ÖRNEKLERİNDEKİ GENEL HATALAR

GENERAL MISTAKES IN CURSIVE WRITING SAMPLES OF 5TH GRADE STUDENTS WHO BEGINS LEARNING OF READING AND WRITING WITH CURSİVE WRİTİNG

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Starting from the academic year of 2005-2006, teaching of first reading by using sounds has been determined in Turkey. Being parallel to this development, teaching of writing has been started to be given directly using cursive writing technique. With this change in writing course of primary school, the ministry of national education (MONE) has aimed that students, at the end of the 5th grade, acquire a writing that is readable, running, quick, leaned and cursive, and use this cursive writing in their regular practice This study evaluated the changes in cursive writing samples after the end of a six-year time period. Toward the aim of the study, a criterion list was developed by the researcher to detect general mistakes in cursive writing samples gathered from the 5th grade students. By using the results obtained from statistical analysis of the criterion list, comments and implications were provided on the achievement of the goal of the writing course for the 5th grade students who utilize cursive writing beginning from the first grade.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de İlköğretim Okullarında 2005-2006 Öğretim yılı başından itibaren İlkokuma Öğretiminin ses yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda yazma çalışmalarına ise doğrudan bitişik yazı ile başlanılması uygulamaya konulmuştur. Bu değişiklikle İlköğretim Okulları Yazı Dersinde hedeflenen; Öğrencilerin 5. Sınıf sonunda “okunaklı, işlek, süratli bir eğik bitişik yazı”ya (MEB 1968 İlkokul Programı) kavuşmaları ve bunu gündelik yazı haline getirebilmeleridir. Bu çalışmada, aradan geçen altı yıllık süre sonunda bitişik yazı çalışmalarının geldiği aşamanın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için araştırmacı tarafından, İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinden alınan bitişik yazı örneklerindeki genel hataları ortaya çıkarmaya yönelik bir ölçüt listesi oluşturulmuştur. Bu ölçüt listesine göre değerlendirmeye gidilerek, 1. Sınıftan itibaren bitişik yazı öğrenen ve 5. Sınıfa gelen öğrencilerin dersin amacına ne kadar yaklaştıklarının istatistiki sonuçları üzerinde yorumlamalar yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Artut, K., H. Demir, Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004.
Ateş, S., Yıldız, M. ve Yıldırım, K., Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Tahtasına Yazdıkları Yazıların
Okunaklılık Bakımından Öğrencilere Model Olmadaki Uygunluğu. Uluslarası Türkçe
Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 27 - 28 Mart Gazimagosa, KKTC. 2008.
Başaran, M., İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Öğrencilerin Yaptıkları Yazım Yanlışları.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (109-114) 14-16 Nisan Ankara, 2006.
Bayraktar, Ö. İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaptıkları Hatalar.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 2006.
52 Sayit UYSAL ...
Ocak 2013 Cilt:21 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Bulut, P., ve Aköz, Y., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazı Yazma Özelliklerinin
Değerlendirilmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (173-180), 20-22 Mayıs,
Elazığ, 2010.
Coşkun, H. İlköğretim Okullarındaki Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarının Değerlendirmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Hatay. 2011.
Doğan, B., Denizli İli İlköğretim Okullarında Çalışan Birinci sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli
cümle Yöntemine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 7, (85-97), 2007.
Duran, E., Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.2009.
Durukan, E. ve Alver, M., Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.( 275-289). (2008).
Ertürk, A. İlkokuma Yazma Öğretimi Hazırlık Devresinin Okuma-Yazmadaki Yeri. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2001.
İlköğretim Türkçe Öğretim Programı Ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar) Devlet Kitapları Müdürlüğü
Basım Evi Ankara 2005.
Korkmaz, İ. Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi.
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), (419–428), 2006.
Munis, E., Evrim İle Yazı Sanatı, Yeni Kitap Basımevi, Konya, 1971.
Nas, R., Metinlerle İlkokuma Yazma Öğretimi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1999.
Öz, F. Uygulamalı Türkçe Öğretimi., Anı Yayıncılık.Ankara. 2001.
Şahin, A., Akyol, H., İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin
Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-
16 Nisan 2006, (3-14), 2006.
Turan, M, Güher, Ö. ve Şahin, Ç. Sınıf Öğretmenlerinin Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. VII.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum Bildirileri, 2-4 Mayıs, (683-686), Çanakkale.
2008.
Uslay, Y., Yazı Sanatı, Marifet Ofset, İzmir, 1975.
Uysal, S. İlköğretim Yazı Dersi Programının Tarihsel Değişim Süreci İçerisinde Bitişik Yazı
Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 303-314. Kastamonu. 2008.
Uysal, S. Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Sanat Eğitim Ders Programlarının
Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.2003.
Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Tahtasına Yazdıkları Yazıların
Okunaklılık Bakımından Öğrencilere Model Olmadaki Uygunluğu. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi. 8 (75-88). 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com