You are here

İLKÖĞRETİM YAZI DERSİ PROGRAMININ TARİHSEL DEĞİŞİM SÜRECİ İÇERİSİNDE BİTİŞİK YAZI EĞİTİMİ

ADJACENT WRITING EDUCATION WITHIN THE HISTORICAL CHANGE PROCESS OF THE PRIMARY EDUCATION WRITING COURSE PROGRAM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the adjacent writing education within the historical change process of the primary education writing course program was examined. For this aim, all of the applied writing course programs from the alphabet revolution in 1928 to hitherto in Turkey were scanned. The writing course programs were analyzed in terms of objectives, method, duration, grade, alphabet samples and the quality and continuity of the programs. With the findings gained from the analysis of the programs, the success of the adjacent writing education throughout the process has been presented. In addition, interpretations of the non-scheduled factors that could effect this program have been given in the conclusion part of the study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, İlköğretim Yazı Dersi Programının tarihsel değişim süreci içerisinde, bitişik yazı eğitimi incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de 1928 Yılında yapılan Harf İnkılabından bugüne kadar uygulamaya konulan Yazı Dersi Programları taranmıştır. Yazı Dersi Programları; Amaç, yöntem, süre, sınıf, harf örnekleri, programların niteliği ve devamlılığı açılarından analiz edilmiştir. Programların analizinden elde edilen bulgularla, bitişik yazı eğitiminin süreç içindeki başarısı ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu eğitime etki edebilecek program dışı etkenler hakkında da çalışmanın sonuç bölümünde yorumlamalar yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Artut, K., H. Demir, Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara,
2004.
2. Berk, N., Ustalarla Konuşmalar, Ankara, 1971.
3. Boydaş, N., Ta’lik Yazıya Plastik Değer Açısından Bir Yaklaşım, Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul, 1994.
4. Cemaloğlu, N., İlkokuma Yazma Öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000.
5. Çilenti, K., Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, (geliştirilmiş Baskı), Yargı Matbaası,
Ankara, 1995.
6. Gelişli, Y., Türkiye’de İlköğretimin Gelişimi, Sistem Ofset, Ankara, 2005.
7. Gobrich, E. H., Sanatın Öyküsü, (Çev. Bedrettin Cömert), Remzi Kitabevi, İst., 1980.
8. İbşiroğlu, M. Ş., B. R. Eyüboğlu, Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1972.
9. İlköğretim Türkçe Öğretim Programı Ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar) Devlet Kitapları
Müdürlüğü Basım Evi Ankara 2005
10. Milli Eğitim Bakanlığı., İlkokul Programı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1948.
11. Milli Eğitim Bakanlığı., İlkokul Programı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1968.
12. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Okulu Türkçe Eğitimi Yazı Dersi Öğretim
Programı, Tebliğler Dergisi, Cilt: 60, Sayı: 2482, Ankara, 1997.
13. MEB., http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=ogretim_programlari.
14. Munis, E., Evrim İle Yazı Sanatı, Yeni Kitap Basımevi, Konya, 1971.
15. Nas, R., Metinlerle İlkokuma Yazma Öğretimi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1999.
16. Taşköprü-zade Ahmet., Mevzuat-ül Ulüm, (Çev. Kemaleddin Mehmet), Dersaadet,
1313.
17. Uslay, Y., Yazı Sanatı, Marifet Ofset, İzmir, 1975.
18. Ülkütaşır, M. Ş., Atatürk ve Harf Devrimi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981.
19. Yazır, M. B., Kalem Güzeli, (Neşre Hazırlayan: Uğur Derman), Ayyıldız Matbaası
A. Ş., Ankara, 1981.
20. Yetkin, S. K., İslam Mimarisi, Ankara, 1959.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com