You are here

Öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının Türk eğitim sistemindeki Bologna sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği

Investigation of teachers’ and instructors’ views on the implementation of the Bologna process in the Turkish education system: the case of Hacettepe University

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.15285/ebd.51270
Abstract (2. Language): 
This study aims to determine the opinions of preservice teachers and the instructors about the Bologna Process in the education system in different departments of the Education Faculty at the Hacettepe University. Qualitative research methods were used to collect and analyze the data in this study. Purposive sampling method was used and participants included 12 instructors and 7 preservice teachers who are affliated with Hacettepe University Department of Preschool Education, Elementary Education and Science Teaching Education. The research data was obtained using a semi-structured interview form and descriptive analysis technique was used to analyze the data. The findings obtained from this study show that participants do not have sufficient information about the Bologna process.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki farklı anabilim dallarında bulunan öğretim elemanları ile öğretmen adaylarının eğitim sisteminde Bologna sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yönteminden kolay ulaşılabilir durum örneklemesinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında görev yapan 12 öğretim elemanı ile her anabilim dalından 7 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğretim elemanlarına ve öğretmen adaylarına yönelik geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular katılımcıların Bologna sürecine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir.
1
20

REFERENCES

References: 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education (5th Ed.). London: Routledge
Falmer.
Cosar, S., & Ergul, H. (2015). Free-Marketization of academia through authoritarianism: The Bologna
Process in Turkey. Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, 26, 101-124.
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd Ed.).
Los Angeles: Sage Publications, Inc.
Elmas, M. (2012). Bologna süreci: Uygulama veya uygulayamama, 2(3), 137-141.
Fejes, A. (2006). The Bologna process-governing higher education in Europe through standardization.
Revista Espanda Education Comparada, 12, 203-231.
Fernandez-Sainz, A., García-Merino, J. D., & Urionabarrenetxea, S. (2015). Has the Bologna process been
worthwhile? An analysis of the Learning Society-Adapted Outcome Index through quantile
regression. Studies in Higher Education, 1-16.
Gornitzka, Å., & Langfeldt, L. (2005). The role of academics in the Bologna Process–a survey of participation
and views (Results from a survey among EI-member organisations in Europe). Oslo: EI.
Hoell, R., Lentsch, J., & Litta, S. (2015). The Bologna process: A weary leap forward. International Higher
Education.
Kaya, A. (2015). Critical voices against the Bologna Process in Turkey: Neo-liberal governance in higher
education. New Perspectives on Turkey, 52, 105-133.
Korkut, F., & Mızıkacı, F. (2008). Avrupa Birliği, Bologna süreci ve Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(53), 99-122.
Kurul, A., & Gümüş, N. (2011). Üniversitelerde Bologna süreci neye hizmet ediyor? Eğitimsen Yayınları.
Kuruüzüm, A., Asilkan, Ö., & Çizel, R. (2005). Student participation in higher education institutions in
Turkey. Higher Education in Europe, 30(3-4), 345–355.
Önderoğlu, S. (2010). Avrupa Birliği’nde yükseköğretimle ilgili çalışmalar, Bologna süreci. 15 Haziran 2014
tarihinde http://anatomidernegi.com/belge/bologna_sureci.pdf adresinden alınmıştır.
Persson, A. (2003). Student participation in the governance of higher education in Europe: A council of Europe
survey. Strasbourg: Steering Committee on Higher Education and Research (CD-ESR) Working
Party on Bologna Process, 5 Haziran 2014 tarihinde www.aic.lv/bolona/Bologna/Bol.../CoErep.
pdf adresinden alınmıştır.
Soltys, D. (2015). Similarities, divergence, and incapacity in the Bologna process reform implementation by the
former-socialist countries: the self-defeat of state regulations. Comparative Education, 51(2), 179-195.
Süngü, H. (2009). Türkiye’de eğitim fakültesi öğretim elemanları ile üniversite uzmanlarının Avrupa
yükseköğretim alanının oluşturulmasına ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Teichler, U. (2004). Temporary study abroad: the life of Erasmus students. European Journal of Education,
39(4), 395-408.
Terzi, S., Kıymetli Şen, İ., & Solak, B. (2013). Bologna sürecinin muhasebe eğitimine etkisi: üniversitelerin
işletme bölümlerinin ders programları üzerine bir inceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi,
Temmuz 2013, 83-99.
Vural, R. (2005). Bologna sürecinde doktora eğitimi ve avrupa topluluğuna uyum. Bilimsel Araştırmalar:
Bilgi Toplumuna Geçiş Sempozyumu. 24-27 Ekim, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÖK (2007). Bologna süreci durum değerlendirme raporu 2005-2007. http://www.veterinary.ankara.edu.tr/
erasmus/bologna_07.pdf adresinden alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com