You are here

Emekli Polislerin Benlik Saygılarının Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Examination of Self Esteem of Retired Policemen in Terms of Values Possessed by Them. Main objective of this study is to examine expression level of valves possessed by retired policemen of their selfesteem. Examining whether education level, the rank, the time in service and values possessed by retired policemen make a difference in terms of self-esteem is another objective of this study. This study has been made in accordance with relational scanning model. Research group consists of 318 retired policemen residing in Konya. Values list developed by Scwartz (1992) has been utilized in the making of this study. Data analysis has been made by using SPSS 15 for windows (2006). A relationship between self-esteem scale scores of retired policemen and success, self-control, universality charity, traditionalism, security and their sub dimensions of values scale has not been found. On the other hand there is a relationship (in terms of) power, hedonism, stimulation and compliance. Sub dimensions of values scale have a significant relationship with self-esteem scores of retired policemen. Value perception of retired policemen over selfesteem scale prioritizes relatively as sub dimensions of values scale, self-control, universality and hedonism. It has been seen that sub dimensions of self-control, universality and hedonism are significant explanatory for self-esteem of retired policemen. It has been found that other sub dimensions of value scale don’t have significant influence on self-esteem of retired policemen. It has been found that education variable differentiates significantly among other sub dimensions of value scale such as power, success, hedonism, self-control, stimulation, universality, charity, traditionalism, compliance and security in terms score averages.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, emekli polislerin sahip oldukları değerlerin onların benlik saygılarını yordama gücünü incelemektir. Eğitim düzeyinin, en son çalıştığı rütbenin, hizmet yılının ve emekli polislerin sahip oldukları değerlerin benlik saygısı açısından bir farklılığa neden olup olmadığını incelemek de bu araştırmanın diğer bir amacıdır. Bu araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Konya ilinde yaşayan 318 emekli polisten oluşmaktadır. Araştırmada Schwartz (1992) tarafından geliştirilen Değerler Listesi kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 15 for Windows (2006) programında yapılmıştır. Emekli polislerin benlik saygısı ölçeği puanı ile değerler ölçeğinin başarı ve özdenetim evrensellik, yardımseverlik, geleneksellik ve güvenlik ve alt boyutları arasında ilişkiye rastlanmamıştır. Güç, hazcılık uyarılma ve uyum alt boyutunda ise ilişki görülmektedir. Değerler ölçeğinin alt boyutlarının, emekli polislerin benlik saygısı ölçeği puanları ile anlamlı bir ilişki vermektedir. Emekli polislerin değer algılarının, benlik saygısı ölçeği üzerindeki göreli önem sırası; Değerler ölçeği alt boyutları, özdenetim, evrensellik ve hazcılıktır. Özdenetim, evrensellik ve hazcılık alt boyutlarının emekli polislerin benlik saygısı üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. Değerler ölçeğinin diğer alt boyutlarının emekli polislerin benlik saygıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Eğitim değişkenin değerler ölçeği alt boyutlarından güç, başarı, hazcılık, öz denetim, uyarılma, evrensellik, yardımseverlik, geleneksellik, uyum ve güvenlik alt boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
86-94

REFERENCES

References: 

Abramson, M. (2003).Sustainable relationships and competing values:Restorative justice initiatives and the
police –a case study. Police Practice and Research ,4(44) ,391-398.
Adonu, J. K. (2004). The cultural grounding of marital relationship beliefs. Poster presented at the Annual
Conference of the Department of Human Sciences, Brunel University, Runnymede Campus, Egham.Akçay, R. C. (1994). Çanakkale ilinde görev yapan öğretmenlerin emekliliğe hazırlık eğitimine ihtiyaçları.
A. Ü. S. B. Ü. Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi.
Aksoy, A. (2007). Suça itilen çocuklar. Yeniden Sağlık ve Eğitim Dergisi, 331–359.
Alkın, T. (1993). Benlik. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(3).
Andreyeva, G., Bezmenova, I., Rattazzi, A, M., Nitt, T. & Stetsenko, A. (2009). Self-esteem and values.
European Journal of Social Psychology,39, 40–51.
Arıcak, T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik ve mesleki benlik saygısının geliştirilmesi.
Doktora Tezi. Marmara üniversitesi, İstanbul.
Avanoğlu-Kızıltepe, Z. (2004). Öğretişim: Eğitim psikolojisine çağdaş bir yaklaşım. İstanbul: Ofset
Yayınevi.
Ayaz, S. (2002). Hemşirelerin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Balkaya, H. (1992). Nevroz oluşumunda “görünen ben” ile “_ideal ben”arasındaki farkın önemi. Bilim
Uzmanlığı Tezi, Erciyes Üniversitesi.
Michael, A. Caldero, Anthony P. Larose, (2001). Value consistency within the police: the lack of a gap,
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 24(2), 162 – 180.
Cevher, F. N. & Buluş, M. (2007). Benlik kavramı ve benlik saygısı: önemi ve geliştirilmesi. Akademik
Dizayn Dergisi, 2, 52–64.
Coopersmıth, S. (1967). The antecedents of self-esteem. Freeman: San Francisco.
Dökmen, Ü. (2005). Küçük şeyler (2.baskı) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değeler. Değerler Egitim Dergisi, 1(4), 55–
72.
Goodwin, R., Costa, P. & Adonu, J. (2004). Social support and its consequences: ‘Positive’ and
‘deficiency’ values and their implications for support and self-esteem. British Journal of Social
Psychology, 43(3), 465-474.
Harcar, T. (2005). 2000’li yıllarda amerikan ve türk yöneticilerinin bireysel yöneticilik değerlerine ilişkin
iki kültür arası karşılaştırmaya yönelik bir araştırma. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Korkmaz, M. (1996) yetişkin örneklem için bir benlik saygısı ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
Köknel, Ö. (1989). Depresyon ruhsal çöküntü, İstanbul.
Lönnovist, J-E., Verkasalo, M., Helkama, K., Kuçuradi (1985). Felsefi Açıdan Eğitim ve Türkiye’de
Eğitim, İstanbul,17–18 Kasım.
Kuşdil,M.E. & Kağıtçıbaşı, Ç.(2000).Türk Öğretmenlerin Değerler yönelimi ve Schwartz değer kuramı.
Türk Psikoloji Dergisi,15 (45),59–76.
Mehmetoglu,U.(2006).Gençlik,Değerler ve Din.Küresellesme, Ahlak ve Değerler. (Ed.Mehmetoglu&
Mehmetoglu). İstanbul: Litera Yayıncılık.
Parker, S. & Allen, G. (1982). Work and retirement, London and Boston,
Sağlık Bakanlığı (2002).Yaşlı Sağlığı Programı., 24. 07. 2002 Tarih ve 6886 Sayılı Yazısı, Ankara
Raghavan, C. (2006). A study of values as cross-cultural competencies:a potential source of self esteem.
Psicologia:Teoria e Pratica, 8(2) :51-68.
Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracy, J. L., Gosling, S. D., & Potter, J. (2002). Global self-esteem
across the life span. Psychology and Aging,17, 423–434.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Sagiv, L. & Schwartz, S. H. (2000). Value prioties and subjective well-being: Direct relations and
congruity effects. European Journal of Social Psychology, 30,230-255.
Schwartz, S.H. & Boehenke, K. (2004). Evaluating the structure of human values with confirmatory factor
analysis. Journal of Research in Personality, 38,230-255.
Yavuzer, H.(2003). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi
Yıldız, A. (2006). Birinci basamak sağlık hizmetleri nde çalışan hemşire ebe ve sağlık memurlarının benlik
saygısı ve atılganlık düzeylerinin karşılaştırması. Sağlık Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
Yiğit, R., Dilmaç, B., Arıcak, O.T. & Deniz, M.E. (2010). Polislerin benlik saygısı ve mesleki benlik
saygılarının sahip oldukları değerler açısından incelenmesi. Türk Polis Teşkilatında Yeni Gelişmeler
Sempozyumu, Ankara-Türkiye. 9 -10 Nisan

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com