You are here

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Analysing the Turkish Teacher Candidates’ Writing Anxiety Situations in Terms of Several Variables. In this study, it was aimed to investigate that the Turkish Education teachers candidates’ writing anxieties in terms of several variables. The participants of the study consisted of Turkish teacher candidates from Turkish School of Education at Nigde University Faculty of Education. The data was collected through Karakaya and Ülper (2011) Writing Anxiety Scale. This study configured with the scanning technique which is a quantitative research method. Descriptive and comparative statistical techniques were used for the analyses. In the result of the study, teacher candidates’ anxiety levels were found low. No significant differences were found in terms of teacher candidates’s their gender, education level, house condition, monthly income, house condition before coming to university, number of books they read in one term. Significant difference was found in terms of teacher candidates’ writing situation. When writing frequency increases, writing anxiety decreases, in other words when writing frequency decreases, writing anxiety increases.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören Türkçe öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler, Karakaya ve Ülper (2011) tarafından geliştirilen Yazma Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama tekniğiyle yapılandırılmıştır. Analizlerde betimsel ve karşılaştırmalı istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri düşük çıkmıştır. Öğretmen adaylarının yazma kaygıları cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, barınma durumlarına, aylık gelirlerine, üniversiteye gelmeden önceki barınma durumlarına ve bir dönemde okudukları kitap sayısına göre anlamlı bir fark saptanmamıştır. Öğretmen adaylarının yazma kaygıları, yazma durumlarına göre anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Yazma sıklığı arttıkça yazma kaygıları düşmekte, yazma sıklığı azaldıkça yazma kaygısı artmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve Davranışı (6. basım). Ankara: Remzi Kitabevi.
Demirel, Ö. ve Şahinel, M . (1999). Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2011). Yazılı Anlatımı Düzenlemede Akran Dönütleri: Dönüt Türleri,
Öğrenci Algıları. AİBU Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1) 147-165.
Jeong, J. (2004). Analysis of The Factors And The Roles of Hrd in Organizational Learning Styles As
Identified By Key Informants At Selected Corporations in The Republic of Korea.
Yayımlanmamış doktora tezi. Amerika: Texas A&M University. Major Subject: Educational
Human Resource Development.Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Yazma Kaygısının Çeşitli
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. İstanbul: EDAM
Yayınları. 11 (2) 691-707.
Keçik İ. ve Uzun L., (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Kurt, G. ve Atay D. (2007) The Effects of Peer Feedback on the Writing Anxiety of Prospective Turkish
Teachers of EFL.Eğitimde Kuram ve Uygulama. Journal of Theory and Practice in Education. 3
(1)12-23.
Martınez, Ch.-T., Kock, N., Cass, J. (2011). Pain and Pleasure in Short Essay Writing: Factors Predicting
University Students’ Writing Anxiety and Writing Self-Efficaty. Journal of Adolescent & Adult
Literaty. International Reading Association. 54 (5) 351-360.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-8. Sınıflar). Ankara: MEB
Yayınları.
Önem, E. (2010). The Relationship Among State-Trait Anxiety, Foreign Language Anxiety and Test
Anxiety. TÖMER Dil Dergisi. (148) 17-36.
Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Yayıncılık.
Sallabaş, M.-E. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli
Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 181, 94-106.
Sargın, N. (2001). Çocukta Ruh Sağlığı. Ankara: Nobel Yayınları.
Seven, S. (2008). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: PEGEMA Yayınları.
Sever, S. Kaya, Z. ve Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
Tiryaki, N.-T. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri ile Yazma Kaygısı ve
Eleştirel Düşünme Becerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Tezbaşaran, A.- A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.
Uçgun, D. (2011). The Study in the Writing Anxiety Levels of Primary School 6, 7 and 8th Year Students
in Terms of Several Variables. Educational Research and Reviews. 6 (7) 542-547. Available
online at http://www.academicjournals.org/ERR.
Yaman, H. (2010). Writing Anxiety of Turkish Students: Scale Development and the Working Procedures
in Terms of Various Variables. International Online Journal of Educational Sciences. 2 (1) 267-
289.
Yıldız, C., Okur, A., Arı G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yazma Öğretimi. Yeni Öğretim Programına Göre
Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi (Ed. Cemal Yıldız). Ankara: PegemA Yayıncılık. s. 203-
276.
Zorbaz, K.-Z (2011a). Daly-Miller’ın Yazma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8 (16) 33-48.
Zorbaz, K.,-Z. (2011b). Yazma Kaygısı ve Yazma Kaygısının Ölçülmesi. e-Journal of New World
Sciences Academy. 6 (3).
Zorbaz, K.-Z. (2010). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazma Kaygı ve Tutukluğunun Yazılı Anlatım
Becerileriyle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
www.felsefe.gen.tr/diyalektik., Diyalektik. Erişim Tarihi: 02.11.2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com