You are here

YAZMA EĞİTİMİNDE EN SON UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMI PORTFOLYOSU

A MODEL STUDY ON WRITING EDUCATION LATEST APPLICATIONS: AUSTRALIAN NATIVE LANGUAGE INSTRUCTION PROGRAM PORTFOLIO

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Language improvement process that starts with listening in obtaining mother tongue continues on speaking and then reading and writing. An Individual; while getting listening and speaking skills in family environment from the moment came into the world; getting reading and writing skills on process of formal education in schools. In this process what is expected from teaching mother tongue programmes is to develop students’ understanding and expresion skills and enable them to use it efficiently in their daily lifes. In this respect mother tongue programs play an important role in teaching writing skills. The main aim of this study is to analyse targeted language skills and lesson examples belong to writing skills in Australia mother tongue education program which is one of the most up-to-date program worldwide. In this study which serves as descriptive research, survey model was used. In this respect examples about writing education program were analyzed according to age group and class level. In results obtained by explaining findings it is seen that writing education in Australia mother tongue education has mutilateral, functional specialities. These are; education perceptions providing students to use writing skills in daily life easly, taking into consideration of students’ needs and interests, can keep up with writing styles of date by means of both handwriting and digital tools, can express himself in writing and also defending himself, positive feeling toward to writing.
Abstract (Original Language): 
Ana dili ediniminde dinleme ile başlayan dil gelişim süreci konuşma, ardından okuma ve yazma ile devam etmektedir. Birey, dünyaya geldiği andan itibaren aile ortamında dinleme ve konuşma becerisi kazanırken; okuma ve yazma becerisini eğitim sürecinde okullarda kazanmaktadır. Bu süreçte eğitim kurumlarında ana dili öğretimi programlarından beklenen, öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirerek günlük yaşamlarında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu anlamda yazma becerisinin kazandırılmasında ana dili programları önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, dünya genelinde en güncel programlardan olan Avustralya ana dili öğretim programı içerisinde yer alan yazma becerisine ait ders örneklerini ve kazanılması hedeflenen dil becerilerini incelemektir. Betimsel bir araştırma niteliği taşıyan çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda programdaki yazma eğitimine yönelik örnekler yaş grubu ve sınıf düzeylerine göre incelenmiştir. Elde edilen bulguların yorumlanmasıyla ulaşılan sonuçlarda Avustralya ana dili öğretim programında yazma eğitiminin çok yönlü, işlevsel özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bunlar; öğrencinin yazma becerisini günlük yaşamda kolaylıkla kullanabilmesini sağlayan, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, hem el yazısı hem dijital araçlar vasıtasıyla çağın yazma stillerine ayak uydurabilen, kendisini yazılı olarak ifade edebilen ve bununla beraber kendisini yazılı olarak savunabilen, yazmaya karşı olumlu duygular içerinde olan bir öğretim anlayışı şeklinde sıralanabilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ACARA (2011). Australian Curriculum, Assesmentand ReportingAuthority. Student Portfolio Summary, ACARA: Australia.
ACARA (2012). TheAustralian Curriculum/English, ACARA: Australia.
ARICI A. F. ve UNGAN S. (2008). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, ss. 317-328.
CARROLL R. T. (1990). Students Success Guide Writing Skills, http://www.skepdic.com
ÇAKIR İ. (2010). “Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur?” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), ss. 165-176.
GÖÇER A. (2010). “Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), ss. 178-195.
HARMER J. (2004). Teach Writing, England: Longman.
JEAN G. (2012). Yazı İnsanlığın Belleği, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
KARASAR N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
KELLOGG R. T. (2008). “Training Writing Skills: A Cognitive Developmental Perspective”, Journal Of Writing Research, 1(1), 1-26.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(1), 297-319
YAZMA EĞİTİMİNDE EN SON UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMI PORTFOLYOSU
KIRBAŞ A.ve ORHAN S. (2011). “Görsel Materyallerle Desteklenmiş Yazma Çalışmalarının Öğrencilerin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi”, Turkish Studies, 6(4), ss. 705-714.
KOHÁNYI A. (2005). “Four Factors That May Predict The Emergence Of Creative Writing: A Proposed Model,” Creativity Research Journal, 17, p. 195-205. (doi:10.1207/s15326934crj1702ve3_6)
LIDVALL C. (2008). Instructional Implications for Authentic Writing Activities. . MADISON A. M. ve MARTİNUSSEN R. (2013). “Exploring Predictors of Performance On A Curriculum-Based Measure of Written Expression”, Journal of Writing Research, 4(3), p. 281-299. MANGENAND A. ve VELAY J. L. (2012) Learning To Write Effectively: Currenttrends in European Research Studies in Writing, 25, p. 405–407, EmeraldGroup Publishing Limited.
MAYHER J.S., LESTER, N. ve PRADL G. M. (1983). Learning to Write, Writing to Learn, Portsmouth, NH: Boynton/CookPublishers.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8) Öğretim Programı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
MEB (2012). Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi (5, 6, 7, 8) Öğretim Programı, Ankara:Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
MICHELLE C., MARCHAND T. ve MATT W. (2009). Motivating Primary Students To Write Using Writer’s Workshop, Chicago: Saint XavierUniversity.
NUNAN D. (2003) Practical English Language Teaching, McgrawHillPublications: USA
ÖZBAY M. (2000). İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri, Alan Araştırması, Ankara: Bizim Büro Basım Evi.
TOLCHINSKY L. ve PERERA J. (2012). “Learning to Write Effectively: Currenttrends in European Research”, Studies in Writing, 25, p. 35–37.
TORRENCE, M. (2012). Studies in Writing: Current Trends in Europan Research, Bingley: Emerald: E-BookAcademic Collection.
TROIA G. A, SHANKLAND R. K. ve WOLBERS K. A. (2012). Motivation Research ın Writing: Theoretical And Empirical Considerations, Reading &Writing Quarterly,28(1), p. 5-28
ISSN: 1300-302X © 2013 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Alpaslan OKUR , Tuğba DEMİRTAŞ, Funda KESKİN
YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
YILDIZ C., OKUR A., ARI G. ve YILMAZ Y. (2010). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com