You are here

Kalite belgelendirme sisteminin hasta bakım kalitesi ve hemşirelerin kalite algılayışına olan etkisinin belirlenmesi

Determination of quality certified system’s effects on patient care quality and nurses’ perceptions of quality

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1462812597

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the health sector in recent years at the beginning of changes in patient-centered approach is to draw attention. A growing importance in health care, this approach also boosts expectations. Expectations high tide, a high standard of service quality and capture the target in this direction is to secure health care. For this purpose in our country in hospitals, quality studies are conducted. This is one of the quality system ISO-9000 group of standards for quality management is expected to increase patient satisfaction. This study documents to ISO 9001:2008 quality management of the Ministry of Health Training and Research Hospital, and do not have this document in Training and Research Hospital of the nurse to patient perception of quality of care to determine the identifier is in. To gather quality data on certified hospitals at 147 nurses, at 128 nurses without quality certificate in the Hospitals to the questionnaires were applied. The data were evaluated using the SPSS 15.0 program. According to the results of this research, the ISO 9001:2008 quality management certificate of patient-centered care that does not meet enough quality without certified documents and research hospitals participating in the perception of the nurse to patient care reflected in the signif icant differences that emerged.
Abstract (Original Language): 
Sağlık sektöründe son yıllarda yaşanılan değişimlerin başında hasta merkezli bir yaklaşım dikkat çekmektedir. Önemi her geçen gün artan bu yaklaşım sağlık hizmetlerindeki beklentileri de yükseltmektedir. Beklentilerin yükselmesi, hizmet kalitesinde yüksek bir standardın yakalanması ve bu doğrultuda sağlık bakımının güvenli olmasını hedeflemektedir. Ülkemizde bu amaçlara yönelik olarak hastanelerde kalite çalışmalarından yürütülmektedir. Bu kalite sistemlerinde biri olan ISO-9000 grubu kalite yönetim standartlarının hasta memnuniyetini artırması beklenmektedir. Bu araştırma Ankara ilinde Sağlık Bakanlığına bağlı ISO 9001:2008 kalite yönetim belgesi olan eğitim ve araştırma hastanesi ve bu belgeye sahip olmayan eğitim ve araştırma hastanesinde hemşirelerin hasta bakım kalitesine yönelik algılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla kalite belgeli hastanede 147, kalite belgesiz hastanede 128 hemşireye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15,0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre; ISO 9001:2008 kalite yönetim belgesinin hasta-merkezli bakım anlayışını yeterince karşılamadığı, kalite belgeli ve belgesiz hastaneler arasında araştırmaya katılan hemşire algılarında hasta bakımına yansıyan önemli farklılıklar olmadığı ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Donabedian A. Explorations in quality Assessment and
monitoring: The Definition of Quality and Approaches to
Its Assessment, Michigan: Healty Administration Press,
Ann Arbor,1980; 5.
2. Barton PL. Understanding the U.S. Health Services System,
Chicago: Health Administration Press, 1999; 410.
3. Simms LM, Price SA. Quality Movement In Health Care: The
Professional Practise of Nursing Administration, Oakland:
Delmar Publishers, 1994; 259-264.
4. Çatalca H. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi,
İstanbul: Beta Yayınları, 2003; 11-23.
5. Yılmaz M. Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü: Hasta
Memnuniyeti, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek
Okulu Dergisi, 2001; 5 (2): 69-74.
6. Türk Standartları Enstitüsü (İnternet), Ulaşım adresi: http://
www.tse.org.tr/Turkish/kaliteyonetimi/iso9001.pdf, (Ulaşım
tarihi: 12/01/2009).
7. Bekaroğlu ŞB. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının
ve ISO 9000 Kalite Güvencesine Sahip Olmanın Hastane
Performansına Etkileri: İstanbul’daki Özel Hastaneler Üzerine
Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005; 5
(9): 18-32.
8. Greenfield D, Braithwaite J. Health Sector Accreditation
Research:A Systematic Review, INT J QUAL HEALTH CARE,
2008; 20 (3): 172-175.
9. Ertem G, Sevil Ü. Geliştirilen Standartlar Doğrultusunda
Verilen Hemşirelik Bakımının Bakım Kalitesine ve Hasta
Memnuniyetine Olan Etkisinin İncelenmesi, Uluslararası
İnsanbilimleri Dergisi, 2007; 4 (2):1-13 2.
10. El-Jardalı F, Jamal D, Dimassi H, Ammar W, Tchaqhchaqhian
V. The impact of hospital accreditation on quality of care:
perception of lebanese nurses, INT J QUAL HEALTH CARE,
2008; 20 (5): 363-371.
11. Kaya S. Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme,
Ankara: Pelikan Kitabevi, 2005; 18-178.
12. Collopy, BT. Clinical Indicators in Accreditation: An Effective
Stimulus to İmprove Patient Care, INT J QUAL HEALTH
CARE, 2000; 12 (3): 211-216.
13. International Society for Quality in Healthcare (ISQua)
(İnternet), Ulaşım adresi: http://www.isqua.org/isquaPages/
Conferences/paris, (Ulaşım tarihi: 21/03/2009).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com