You are here

Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden UFRS’nin Avantajlarının Seçilmiş Çalışmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

An Evaluation of IFRS Advantages from the Accountant Profession’ Perspective within the Scope of Selected Studies

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.4.12

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The globalization of the capital markets, international investment decisions and corporate mergers, and the economic crises in various countries have led to the need to create a common language for the companies in terms of accounting. For this purpose, International Financial Reporting Standards (IFRS) have been established and Turkey, like many countries, has struggled to comply with these standards. Within the scope of the study, the studies investigating the contributions of the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) applications to the accounting profession and members of the profession were examined and it is seen that the application of TFRS has shown benefits for rescuing professionals from some difficulties, increasing the professional importance and dignity of professional members, providing environment and different employment opportunities for members of the profession. In addition to these, it is seen that TRFS has brought the advantages like influencing on the importance which professional members give to the professional ethical values and professional attitudes and behaviors, and also increasing the professional performance, the participation in the academic activities and trainings.
Abstract (Original Language): 
Sermaye piyasalarının küreselleşmesi, uluslararası yatırım kararları ve şirket birleşmeleri, çeşitli ülkelerde yaşanan ekonomik krizler şirketler açısından muhasebede ortak bir dil oluşturma ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturulmuş ve birçok ülke gibi Türkiye’de bu standartlara uyum çabası içerisine girmiştir. Çalışma kapsamında muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamalarının muhasebe mesleğine ve meslek mensuplarına katkılarının araştırıldığı çalışmalar incelenmiş ve TFRS’nin uygulanmasının meslek mensuplarını bazı zorluklardan kurtarma, meslek mensuplarının mesleki önem ve saygınlıklarını arttırma, meslek mensuplarına çevre ve farklı iş olanakları sağlama noktasında yararlar sağladığı görülmüştür. Bunların yanı sıra meslek mensuplarının mesleki etik değerlere ve mesleki tutum ve davranışlara verdiği önemi etkilemesi, mesleki performansını, akademik faaliyet ve eğitimlere katılımlarını ve mesleki gelişimlerini arttırması gibi avantajları da beraberinde getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
171
178

REFERENCES

References: 

Abdioğlu, H. K. İşgüden, Yavuz, B. Seren ve Kuş, T. (2014). Muhasebe Standartlarının Uygulanma
Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Standartlara Bakış Açılarının ve Mesleki
Yetkinliklerinin İncelenmesi Üzerine Balıkesir İlinde Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 207-231.
Akbulut, Y. ve Yanık, S. (2007). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişin Finansal
Tablolar Üzerindeki Etkileri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 9(4), 69-98.
Aktürk, A ve Akcanlı, F. (2013). Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Standartlarına Bakış
Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(4), 21-
43.
Akdoğan, N. (2007). “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Sureci:
Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 80: 101–118
Anand, S. (2007). Essentials of Corporate Governance (Vol. 36). John Wiley & Sons.
Arsoy, A. P. ve Bora, T. (2012). KOBI Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Üzerine Bir
Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 4(56), 17-27.
Bengü, H. & Çelik, F. S. Ö. (2014). Niğde İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal
Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi. Ömer
Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 175.
Büyükipekçi, S. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun iş hayatına yansımaları-muhasebe
uygulamalarına etkileri ve muhasebe meslek mensuplarında algı değerlemesi (Doctoral
dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Çelik, S. (2013). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama
Standartlarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma: Niğde
Örneği (Doctoral dissertation, Niğde Üniversitesi).
Dinç, E. & Abdiğlu, H. (2009). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi
İlişkisi: İmkb-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Balikesir University Journal of
Social Sciences Institute, 12(21).
Erol, M., Atmaca, M. ve Öztürk, S. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe ve
Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ölçülmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma.
Muhasebe Öğretim Üyeleri ve Bilimsel Dayanışma Vakfı Dergisi, 3, 225-267.
Gökgöz, A. (2012). Küresel Finansal Krizin Muhasebe Temelli Nedenleri Bağlamında Kurumsal
Yönetim ve Muhasebe Meslek Etiğinin Önemi. Ataturk University Journal of Economics &
Administrative Sciences, 26.
Gül, K. ve H. Ergün (2004). “Muhasebe Mesleğinde Etik”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,
Sayı 11, ss. 53-78.
Hacıhasanoğlu, T., Karaca, N. ve Demirci, Ş. D. (2012). KOBİ’ler için TFRS’ nin Getirdiği
Yenilikler ve Uygulanabilirliği Üzerine Ankara İlinde Bir Araştırma. World Of IFRS Dergisi,
4, 1-22. Hatunoğlu, Z., Uçaktürk, M. ve Kıllı, M. (2013). Türkiye Finansal Raporlama
E.GÜLER / An Evaluation of IFRS Advantages from the Accountant Profession’ Perspective within the Scope of Selected Studies
178 Research Journal of Politics, Economics and Management, October 2017, Vol: 5, Issue: 4, pp.171-178
Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Niğde
Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 51-62.
İbiş, C. ve Özkan S. (2006). “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış”, Mali
Çözüm Dergisi, Sayı:74, s.25-43
Karacahisarlı, A. (2006). “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Kurumsal Yönetim”,
Referans Gazetesi.
McDonough, W.J. (2002). “Issues in Corporate Governance”, Current Issues in Economics and
Finance, Federal Reserve Bank of New York, September/October 2002.
Raepers, N. ve Çallıalp N., Mali Müşavirlik Mesleğinin Değeri ve Kamusal Faydası, KPMG Vergi,
http://www.kpmgvergi.com/Pages/sorumlu-vergicilik.aspx
Usta, H., (2007) Muhasebe Mesleği ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye'deki
Düzenlemeler ile Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi. SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, s.35.
Uzay, Ş. (2009). Kobi’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı: XIII. Türkiye Muhasebe
Standartları Sempozyumundan Notlar, Kıbrıs, 1-6.
SERMAYE PİYASASI KURULU, http://www.spk.gov.tr, 07.07.2017.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com