You are here

Baş-boyuıı malign tümörlerinde malondialdehit düzeyleri ve antioksidan enzim aktiviteleri

Malondialdehyde levels and antioxidant enzyme activities in head and neck malign tumors

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Objectives: The purpose of this study is to determine whether free oxygen radicals play a role or not in patients with head and neck malign tumors. Material and Methods: Malondialdehyde levels; superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase enzyme activities were assessed in 24 patients (16 males, 8 females; mean age 60.3 years) who had established malign tumor in head and neck area. It was compared with 17 healthy persons (9 males, 8 females; mean age 54.8 years). Results: In the study group erythrocyte malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities were higher than the control group, but catalase activities were lower than the control group (p<0.05). There was no significant difference between two groups regarding glutathione peroxidase activities (p>0.05). Conclusion: Increased malondialdehyde levels may cause to grow up head and neck malign tumor. The addi¬tion of antioxidant therapy may be useful for reduce of both tissue damage and carsinogenesis.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, baş-boyun malign tümörlü olgularda serbest oksijen radikallerinin etkinliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Baş-boyun bölgesinde malign tümör saptanan 24 olguda (16 erkek, 8 kadın; ort. yaş 60.3) tedavi öncesinde eritrosit malondialdehit düzeyleri ile superoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleri saptandı. Kontrol grubunu oluşturan sağlıklı 17 olgu (9 erkek, 8 kadın; ort. yaş 54.8) ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların eritrosit malondialdehit düzeyleri ve superoksit dismutaz aktiviteleri kontrol grubuna göre daha yüksek iken katalaz aktiviteleri azalmıştı (p<0.05). Her iki gruptaki glu-tatyon peroksidaz aktiviteleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Baş-boyun malign tümörlü hastalarda artmış eritrosit malondialdehit düzeyleri baş-boyun malign tümörlerinin gelişmesine yol açan doku hasarında önemli rol oynayabilir. Artan serbest oksijen radikallerinin doku üzerindeki hasarını ve karsinojenik etkisini azaltmak için antioksidan etki gösteren ilaçların da eklen¬mesi yararlı olabilir.
65-67

REFERENCES

References: 

1. Cross CE, Halliwell B, Borish ET, Pryor WA, Ames BN, Saul RL, et al. Oxygen radicals and human disease. Ann Intern Med 1987;107:526-45.
2. Manson PN, Anthenelli RM, Im MJ, Bulkley GB, Hoopes JE. The role of oxygen-free radicals in ischemic tissue injury in island skin flaps. Ann Surg 1983;198:87-90.
3. Stohs SJ. The role of free radicals in toxicity and disease. J Basic Clin Physiol Pharmacol 1995;6:205-28.
4.
Toru
n M, Yardım S, Gönenç A, Sargın H. Çeşitli kanser vakalarında serum MDA düzeyleri. Biyokimya dergisi 1995;20:1-7.
5. de Groot H. Reactive oxygen species in tissue injury. Hepatogastroenterology 1994;41:328-32.
6. Draper HH, Hadley M. Malondialdehyde determination as index of lipid peroxidation. Methods Enzymol 1990;186:421-31.
7. Sun Y, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. Clin Chem 1988;34:497-500.
8. Aebi H. Catalase in vitro. Methods Enzymol 1984;105:121-6.
9. Paglia DE, Valentine WN. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J Lab Clin Med 1967;70:158-69.
10. Ames BN, Gold LS, Willett WC. The causes and prevention of cancer. Proc Natl Acad Sci U S A 1995;92:5258-65.
11. Cerutti PA. Oxy-radicals and cancer. Lancet 1994;344:862-3.
12. Perchellet JP, Draper. Antioxidants and multistage carcinogenesis in mouse skin. Free Radic Biol Med
1989;7:377-408.
13. Mates JM, Sanchez-Jimenez FM. Role of reactive oxy¬gen species in apoptosis: implications for cancer therapy. Int J Biochem Cell Biol 2000;32:157-70.
14.
Döne
r F, Tahan V, Delibaş N, Doğru H, Kılıçkaya M. Baş-boyun tümörlerinde malondialdehid düzeyleri. Türk
Hematoloji Onkoloji Dergisi 1997;7:85-8.
15. Canbolat O, Akyol O, Kavutcu M, Isik AU, Durak I.
Serum adenosine deaminase and total superoxide dismu-tase activities before and after surgical removal of cancer¬ous laryngeal tissue. J Laryngol Otol 1994;108:849-51.
16.
Solma
z F, Aktaş D, Kızılay A, Çokkeser Y, Öncel S, Özturan O, ve ark. Baş-boyun epidermoid kanserinde dokudaki katalaz ve süperoksit dismutaz aktiviteleri ve malondialdehit düzeyleri. KBB İhtisas Dergisi 2001;8:397-401.
17. Durak I, Isik AC, Canbolat O, Akyol O, Kavutcu M.
Adenosine deaminase, 5' nucleotidase, xanthine oxidase, superoxide dismutase, and catalase activities in cancerous and noncancerous human laryngeal tissues. Free Radic Biol Med 1993;15:681-4.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com