You are here

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE BULUNAN DUYGU VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF FEELINGS AND DEFENSE MECHANISMS IN THE TEXTS IN TURKISH TEXTBOOKS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12193

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Every human being faces with a chunk of information coming from many sources such as culture, social environment, feedbacks from this environment and education type. This information is interpreted by a cognitive system and forms the adaptation of individuals to environment and the reactions they develop against changes that create anxiety in them. Anxiety and the ability to cope with anxiety are based on the education given in childhood and the relations established with parents, teachers, and friends. In this context, it is important to determine the suggestions about which strategies children should use in the educational process given to children at early ages. When the processes of coping with anxiety and stress are examined, many theories draw attention. Defense mechanisms known as the strategies of coping with the anxiety within the scope of the psychoanalytic approach are the primary one of these theories. The purpose of this study is to determine the emotions frequently experienced by the heroes in the texts in Turkish textbooks used in secondary schools and which strategies they use to cope with these emotions according to psychoanalytic approach. In this study, a total of 12 texts from Turkish textbooks for 5th, 6th, 7th and 8th grades were examined. The texts to be examined in the study were determined by asking opinions of the students. The students were asked to write the names of the three texts which were in Turkish textbook in 2016-2017 and influenced them the most. Strategies used by the heroes in these texts, which have the high frequency, for problem situations were examined according to the psychoanalytic approach. Survey model was used in the study and descriptive analysis method was used in the analysis of data. According to the results, the heroes mentioned in the stories mostly experienced the feelings of "fear, sadness, anger and anxiety", respectively. Strategies to cope with these feelings were determined as "regression, sacrifice, aggressive behavior, suppression, obedience and reaction formation", respectively.
Abstract (Original Language): 
Her insan kültürü, sosyal çevresi, bu çevrenin geri bildirimleri ve eğitim biçimi gibi birçok kaynaktan gelen bilgi yığınıyla karşılaşır. Bu bilgiler bilişsel bir sistem tarafından yorumlanır ve bireylerin çevresiyle uyumunu ve kendinde kaygı yaratan değişikliklere geliştirdiği tepkileri oluşturur. Kaygı ve kaygı ile başa çıkabilme becerisi kökenini, çocukluk yaşantısında verilen eğitimden, anne-baba, öğretmenler ve arkadaşlarla kurulan ilişkilerden alır. Bu bağlamda erken yaşlarda çocuklara verilen eğitim sürecinde çocukların hangi stratejileri kullanmaları gerektiğine dair telkinlerin belirlenmesi önemlidir. Kaygı ve stresle başa çıkma süreçleri incelendiğinde birçok kuram dikkati çekmektedir. Bu kuramların başında psikanalitik yaklaşımın kaygıyla baş etme stratejileri olarak bilinen savunma mekanizmaları gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde bulunan kahramanların sıklıkla yaşadıkları duygular ve psikanalitik yaklaşıma göre bu duygularla hangi baş etme stratejilerini kullandıklarını belirlemektir. Bu araştırmada 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait Türkçe ders kitaplarındaki toplam 12 metin incelenmiştir. Araştırmada incelenecek metinler öğrencilere görüş sorularak belirlenmiştir. Öğrencilerden 2016-2017 yılı içinde Türkçe ders kitabında yer alan ve en çok etkilendikleri üç metnin isimlerini yazmaları istenmiştir. Frekansı en yüksek olan bu metinlerde yer alan kahramanların, problem durumlarında kullandıkları stratejiler, psikanalitik yaklaşıma göre incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli, verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlara göre hikâyelerde adı geçen kahramanlar sırasıyla en fazla “korku, üzüntü, öfke ve endişe” duygularını yaşamaktadır. Bu duygularla baş etme sürecinde kullandıkları savunma mekanizmaları ise yine sırasıyla “gerileme, fedakârlık, agresif davranış, baskılama, boyun eğme ve karşıt tepki geliştirme” olarak belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Aldı, M., Kaçalin, M., Gündüz, M., Özkan, M. A., Karataş, İ. H., Uncu, Ü., Duran, C. Ve Gündoğdu,
A. (2015). Türkçe 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Cem Veb Ofset.
358 Selma ERDAĞI TOKSUN - Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/25
Burger, Jerry. M. (2006). Kişilik Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri. Çev: İnan
Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Clark, A. (1991).The Identification And Modification Of Defense Mechanisms İn
Counseling.Http://Onlinelibrary.Wiley.Com/Doi/10.1002/J.15566676.1991.Tb01494.X/Ful
l
Cramer, P. (2015). Psychodynamic PsychiatryThe American Academy of Psychoanalysis and
Dynamic Psychiatry , 43(4) 523–552.
Diehl, M., Coyle, N. & Labouvie-Vief, G. (1996). Age and Sex Differences in Strategies of Coping
and Defense Across the Life Span Psychology and Aging, Vol. 11, No. 1, 127-139.
Forgan, J-W. (2002) “Using Bibliotherapy to Teach Problem Solving. Interventıon ın school and
Clinic, V01.38,No: 2, 75–82.
Gabrinetti, Paul A. & Özler, Ş. (2014). DEFENSES AND MORALITY: Adam Smith, Sigmund
Freud, And Contemporary Psychoanalysis. Psychoanalytic Review, 101(5).
Jackson, S.A. & K.W. Nelson (2002). “Use of Children’s Literature in a Comprehensine school
Guidance Program for Young Children” Early Childhood Literacy: 2001 Yearbook.
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Kavramlar, İlkeler, Teknikler) Ankara: Nobel
yayınları.
Kayadibi, N. (Ed). (2015). İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Öğün Yay.
Maçoğlu, C. (Ed). (2015). İlköğretim Türkçe 7Öğretmen Kılavuz Kitabı, İstanbul: Meram Yay.
Manav, F. (2010). Soren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı. Gazi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi.
Miles, B. M. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.
Öztürk, O. ve Uluşahin, A.(2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 13. Basım. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Parekh, M. A., Majeed, H., Khan, T., Khan, A. B., Khalid, S., Khwaja, N. M., Khalid, R., Khan,
M.A., Rizqui, I. M. & Jehan, I. (2010). Ego Defense Mechanisms In Pakistani Medical
Students: A Cross Sectional Analysis. BMC Psychiatry. 10: 12.
Pehlivan, İ. (1994). Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Örgütsel Stratejiler
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt: 27 Sayı: 2.
Taşkıran, B. (Ed). (2015). İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Evren Yay.
Tıeman, S. (2013). Miss Freud Returns To The Classroom Toward Psychoanalytic Literacy Among
Educators, Studies İn Education İs The Property Of University Of Chicago Press.
Yeşilyaprak, B. (2017). Bibliyoterapi.Http://Binnuryesilyaprak.Com/2016/07/01/Bibliyoterapi-
Okuma-İle-Sagaltim/.Erişim:12.01.2017.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Tural, Ümit (2010), Anksiyete bozuklukları, http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/ders_notlari/u_t
ural/anksiyete.pdf (01.04.2012).
Ünal, Fatma Esra (2008), Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan
Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Depresyon ve Anksiyete Sıklığının Saptanması ve
Sosyodemografik Faktörlerin Araştırılması, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul.
Koçak, R. (2002). Aleksitimi Kuramsal Çerçeve Tedavi Yaklaşımları Ve İlgili Araştırmalar.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. (35)1-2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com