You are here

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İLETİŞİMDE GÜVENLİ DAVRANIŞ

ASSERTIVE BEHAVIOUR IN COMMUNICATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
As the age of information is in its fastest speed nowadays, interpersonal communication has gained vital importance among people. A social skill, assertive behaviour skill is a concept facilitating and supporting people's living together with others within the society and organizations. The aim of this study was to investigate the assertive behaviour skills and patterns the English instructors in higher education employ. In this research, qualitative research method was applied. For practicality purposes convenient sampling method was used. The universe of the research was English instructors working at two state universities. The samle was comprised of 22 English instructors. The data were collected through a semi-structured interview form consisting of 9 questions. During the development process of the interview form, firstly literature was reviewed, expert advise and opinion were obtained and pilot study was administered. To analyze the data collected, descriptive statistics and content analysis were conducted and the answers were categorized through thematic coding in accordance with literature and the data. To assure reliability, the results of the study were reexamined and confirmed by experts. The themes formed as a result of the analysis were supported by means of direct quotations from the participants' utterances. These themes were determined as "body language", "persuasion", "defending one's rigths", "expression of opinions", "imposition of one's own idea", "critisizing", "use of voice", "getting education" and "answering questions". Participants were observed to pay attention to these factors while communicating with others.
Abstract (Original Language): 
Bilgi çağını en yüksek hızıyla yaşadığımız bu günlerde kişilerarası iletişim hayati bir boyut kazanmıştır. Sosyal bir beceri olan güvenli davranış becerisi, insanların toplum ve örgüt içerisinde diğerleriyle bir arada yaşamalarını kolaylaştıran ve güçlendiren bir olgudur. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde çalışan okutmanların iletişim kurarken sergiledikleri güvenli davranış beceri ve kalıplarını incelemektir. Araştırma modeli olarak, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya pratiklik ve hız kazandırması açısından kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma evrenini ıstanbul'daki iki devlet üniversitesinde görev yapmakta olan ıngilizce okutmanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise gönüllülük esası ile seçilen 22 ıngilizce okutmanı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 9 adet açık uçlu görüşme sorusu oluşturularak görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşme formunun oluşturulması sürecinde öncelikle ilgili alanyazın taranmış, uzman görüşüne başvurulmuş ve pilot çalışma yürütülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda, "güvenli davranış" ile ilgili alanyazın taranmış ve verilerde ortaya çıkan temalar kodlanmıştır. Araştırmanın güvenirliği için verilerin analizinden elde edilen sonuçların uzman kişilere gösterilmesi yoluna gidilerek kontrol yapılmış ve uzlaşı sağlanması ile güvenirlik teyid edilmiştir. Analiz sonucunda oluşturulan temalar katılımcı cevaplarından elde edilen verinin doğrudan alıntılanıp aktarılması yoluyla desteklenmiştir. Bu temalar sırasıyle; "vücut dili", "ikna etme", "hakkını savunma", "kendi fikirlerini ortaya koyma", "fikrini kabul ettirme", "eleştiri yapma", "ses kullanımı", "eğitim alma", "sorulara cevap verme" olarak belirlenmiştir. Katılımcıların iletişim kurarken bu hususlara dikkat ettikleri gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

A & C BLACAK., (2007). Steps to Success:
Manage your Boss: How to Build a
Great Working Relationship.
Huntingdon: A & C Black Publishers.
EBRARY veri tabanından 04 Mart
2010 tarihinde edinilmiştir.
AMES, D.R., (2008). In Search of the
Right Touch: Interpersonal
Assertiveness in Organizational
Life. Current Directions in
Psychological Science,
17(6), 381-385.
BALCI, A., (2009). Sosyal bilimlerde
araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler
(7. Baskı). Ankara: PegemA.
BEKKER, M.H.J., Croon, M.A.,
Balkom, E.G.A., and Vermee,
J.B.G., (2008). Prediciting
Individual Differences in
Autonomy- Connectedness: The
Role of Body Awareness,
Alexithymia and Assertiveness.
Journal of Clinical Psychology,
64(6), 747-765. WILEY
INTERSCIENCE veritabanından
04 Mart 2010 tarihinde edinilmiştir.
BıSHOP, S., (2006). Develop Your
Assertiveness. Londra: Kogan Page
Limited. EBRARY veritabanından
15.03.2010 tarihinde edinilmiştir.
CHAKROBORTY, M., (2009).
Importance of Assertiveness at the
Workplace: A Case Study. The
IUP Journal of Soft Skills,
3(3/4), 12-18.
DAFT, R. L.,Y (2006). The New era of
management . USA: Thomson
South-Western.
DAVıS, K., (1977). ışletmede insan davranışı:
Örgütsel davranış (5. Baskı). ıstanbul
Üniversitesi Yayın no: 3028.
ELLıS, R., (2002). Communication Skills-
Stepladders to Success for the
Professional. Bristol: Intellect
Books. EBRARY veritabanından
03 Mart 2010 tarihinde edinilmiştir.
HAPSARı, R.M., & Retnaningsih, R.,
(2007). Contribution of Assertive
Behavior toward Employee's
Self-Esteem, Research and
221
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 221
ULUSLARARASI HAKEMLı AKADEMıK SOSYAL BıLıMLER DERGıSı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
Psychology, 12(1), 18-32.
HAYES, J., (1991). Interpersonal Skills:
Goal Directed Behaviour at Work.
Londra: Routledge Yayınları.
EBRARY veritabanından 13 Mart
2010 tarihinde edinilmiştir.
HESAPÇIOğLU, M. (2008). Öğretim
ilke ve yöntemleri: Eğitim programları
ve öğretim (6. Baskı).Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
HOUSE, R.J., & Aditya, R.N., (1997). The
Social Scientific Study of
Leadership: Quo Vadis?, Journal of
Management, 23(3), 409-473
HOY, W.K., & Miskel, C.G., (2010).
Eğitim Yönetimi: Teori, araştırma
ve uygulama (7. Baskı). (Selahattin
Turan, Çev.). Ankara: Nobel.
KAğITÇIBAşI, Ç., (2005). Yeni ınsan ve
ınsanlar (10. Baskı). ıstanbul:
Evrim Yayınları.
KıRK, J. & Miller, M. L., (1986).
Reliability and validity in qual
itative research. USA: Sage
Publications.
MAXWELLl, J. A., (1992).
Understanding and validity in
qualitative research, Harward
Educational Review, 62 (3), 279-300.
MEMDUHOğLU, H.B. & Zengin, M.,
(2010). Örgütsel Güven. Memduhoğlu,
H.B. & K. Yılmaz (Edit.),
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
(s. 261-274). Ankara: Pegem Akademi
MıNıBAş-Poussard, J., (2002). Güvenli
Davranış. Esra Aslan (Der.),
Örgütte Kişisel Gelişim (1. Baskı)
(s.417-449). Ankara: Nobel.
PACQUıACO, D.F., (2000). Impression
Management: An Alternative to
Assertivenss in Intercultural
Communication. Journal of
Transcultural Nursing, 11(1), 5-7.
SAGEPUB veritabanından 01 Mart
2010 tarihinde edinilmiştir.
PEARSALL, M.J.,& Ellis, A.P.J.,
(2006). The Effects of Critical
Team Member Assertiveness on
Team Performance and Satisfaction.
Journal of Management. 32(4), 575-
594.SAGEPUB veritabanından
19 Mart 2010 tarihinde edinilmiştir.
SANTORA, J. C., (2007). Assertiveness
and Effective Leadership: Is there a
Tipping Point? Academy of
Management Perspectives. 21(3),
84-87. BUSINESS SOURCE
COMPLETE veritabanından 02
Nisan 2010 tarihinde edinilmiştir.
SLAVıN, R. E., (1984). Research methods
in education: A practical guide. NJ,
USA: Prentice Hall.
TAşDAN, M., (2008). Eğitim
Denetiminde Meslektaş
Yardımlaşması. Ankara
Üniversitesi Eğitim bilimleri
Fakültesi Dergisi.Cilt:41,Sayı.1,69-92.
VEAZıE, J.I.,(2005). Conflict in
222
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 222
ULUSLARARASI HAKEMLı AKADEMıK SOSYAL BıLıMLER DERGıSı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
Communications: Is Assertiveness
the Right Choice? Health Care
Biller, 14(8), 10-13. BUSINESS
SOURCE COMPLETE veri
tabanından 30 Mart 2010 tarihinde
edinilmiştir.
VOLTAN-Acar, N., Arıcıoğlu, A.,
Gültekin, F. ve Gençtanırım, D.,
(2008). Üniversite Öğrencilerinin
Güvengenlik Düzeylerinin
ıncelenmesi. Hacettepe Üniversite
si Eğitim Fakültesi Dergisi, 35,
342-350.
YAMAN Efe, ş., (2007). Hemşirelikte
Atılganlık. Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
10(3), 69-75.
YILDIRIM, A., & şimşek, H., (2008).
Sosyal bilimlerde nitel araştırma
yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
YıN, R. K., (2003). Case Study Research:
Design and methods (3rd Ed.).
USA: Sage Publications.
223

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com