You are here

İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri

The level of correlation of concepts that primary students seen topics in science and technology class with daily life

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
At what level knowledge addresses a person’s demand, learning is expected to become at that high level. At that sense, a person will be more interested to learning in which level s/he correlates school topics with daily life. This study was made in order to determine at what level 6. and 7. th grade students use the concepts seen in science and technology class. In this research, it was taken advantage of individual survey model from the general survey model and the universe was made of 6. and 7.th grade secondary school students in central Kırşehir. The sample group was selected from 6. and 7.th grade students by using “easily reachable state sample”. In order to collect data fort his research, “questionnaire form”, developed by researchers, was used and its validity studies were made by researchers. The concepts which 6th. and 7th grade primary school students have seen in science and technology class’ topics were defined and students were wanted to sample these concepts with daily life. By using SPSS 13.0 program on computer to analyze research data; t-test analysis, percentage (%), frequencies (f), mean ( X ) and standard deviation (SD) values were evaluated. From the research findings, while the unit students have most difficulty and misconceptions was the concepts of the unit related to matter, it was seen that they have the most correct answers at the concepts of light and sound unit. Also, according to students’ demographic properties, a meaningful relation was not seen between concepts students seen at science and technology class with their sampling of daily life situations.
Abstract (Original Language): 
Bilgi bireyin ihtiyacına ne düzeyde hitap ederse, öğrenmenin de o düzeyde yüksek olması beklenir. Bu anlamda bireylerin günlük yaşamları ile okuldaki konuları ilişkilendirebildikleri düzeyde, birey öğrenmeye daha ilgili olacaktır. Bu çalışma, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersinde görmüş oldukları kavramları, günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerin çözümünde ne düzeyde kullandıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, genel tarama modellerinden olan tekil tarama modelinden yararlanılmış ve Kırşehir il merkezinde bulanan ilköğretim okulları 6. ve 7. sınıf öğrencileri evreni oluşturmuştur. Örneklem grubu, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” kullanılarak seçilmiştir. Araştırma için veri toplamada, araştırmacılar tarafından geliştirilen “soru formu” kullanılmış ve ölçme aracının geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerin, ilköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde görmüş oldukları konularda geçen kavramlar belirlenmiş ve öğrencilerden bu kavramları günlük yaşamla örneklendirmeleri istenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 13.0 programı kullanılarak; t-testi analizi, yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (SD) değerleri elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, öğrencilerin en çok zorlandıkları ve kavram yanılgılarına sahip oldukları ünite madde ile ilgili ünitelerdeki kavramlar iken, öğrencilerin en çok doğru cevaplarının Işık ve Ses ünitesinde geçen kavramlarda olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin demografik özelliklerine göre Fen ve Teknoloji dersinde gördükleri kavramları, günlük yaşamla örneklendirebilme durumları arasında anlamlı farklılaşma görülmemektedir.

REFERENCES

References: 

Akyüz, H.İ., & Samsa, S. (2009). Critical thinking skills of preservice teachers in the blended
learning environment. International Journal of Human Sciences [Online]. 6:2. Available:
http://www.insanbilimleri.com.
Altun, A., & Olkun, S. (2005). Güncel gelişmeler ışığında ilköğretim: Matematik, fen,
teknoloji, yönetim [Recent developments in the light of primary education: Mathematics,
science, technology, management]. Ankara: Anı Yayıncılık.
Amedeker, M. K. (2002). Science teacher trainees in a school attachment programme. Journal of
Education for Teaching, 28 (1), 63-73.
Arseven, A.D. (1993). Alan araştırma yöntemi [Areas of research methods]. Ankara: Gül
Yayınevi.
Atasoy, B., Köseoğlu, F., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H., &
Taşdelen, U. (2003). Bir fen ders kitabı nasıl olmalı [How should be a science textbook].
Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Baykul, Y. (2002). İlköğretimde matematik öğretimi (6.-8. sınıflar için) [Teaching
mathematics in primary education (6th-8th. graders)]. Ankara: Pegem yayıncılık.
Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki
kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
142
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008).
Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York:
Routledge.
Düzgün, B. (2000). Fizik konularının kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin önemi.
[Physics subject importance of teaching material for understanding visual]. Milli Eğitim
Dergisi, Sayı: 148.
Driver, R. (1985). Children’s ideas in science. Philadelphia: Open University Press.
Donovan, M. S., & Bransford, J. D. (2005). How students learn: science in the classroom.
National Academies Press.
Enginar, İ., Saka, A., & Sesli, E. (2002). Lise 2 öğrencilerinin biyoloji dersinde kazandıkları
bilgileri güncel olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. [The levels of secondary school
students making connection between daily life and the knowledge gained during biology
lectures ]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s:21, 16-18 Eylül,
Ankara.
Erdemir, N., & Bakırcı, H. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı
tutumlarının gelişim ve değişimi. [The change and the development of attitudes of science
teacher candidates towards science branches]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 161-170.
Horton, C. (2001). Student preconceptions and misconceptions in chemistry. Retrieved June
2006, from http://www.daisley.net/hellevator/misconceptions/misconceptions.pdf
International Study Center. (2006). TIMSS 1999 (TIMSS-R) international science report.
Retrieved November 2006, from http://isc.bc.edu/timss1999i/publications.html
Kang, S., Scharmann, L. C., & Noh, T. (2005) Examining students’ views on the nature of
science: rsults from Korean 6th, 8th and 10th grades. Science Education, 89, 314-334.
Kaptan, S. (1993). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri [Scientific research
methods and statistical methods]. Ankara: Rehber Yayınevi.
Kara, İ., Erduran Avcı, D., & Çekbaş, Y. (2008). Işık ile ilgili temel bilgilerin yazı ve çizim
metoduyla ortaya çıkarılması. [Investigation of the science teacher candidates’ knowledge
level about the concept of light]. MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 46-57.
Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma teknikleri [Scientific research methods]. Ankara:
Sanem Matbaacılık, 4.Basım.
Keeley, P., Eberle, F., & Tugel, J. B. (2007). Uncovering student ideas in science: 25 more
formative assessment probes. National Science Teachers Association.
Kinchin, I. M. (1999). Investigating secondary-school girls' preferences for animals or plants:
A simple ‘head-to-head’ comparison using two unfamiliar organisms. Journal of
Biological Education, 33 (2), 95.
Koray, Ö., Akyaz, N., & Köksal, M.S. (2007). Lise öğrencilerinin “çözünürlük”
konusunda günlük yaşamla ilgili olaylarda gözlenen kavram yanılgıları [The
observed concept errors about the “resolution” subject in the daily life events of the
lycee students]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 241-250.
Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki
kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
143
MEB. (2005). İlköğretim 6-8. sınıflar fen ve teknoloji öğretim programı [Primary 6-8. science
and technology class teaching program]. Ankara
McComas, W. F. (1998). The nature of science in science education: Rationales and
strategies. Kluwer Academic Publishers.
Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education. London: SAGE Publications Ltd.
OECD. (2006). Programme for international student assesment: Problem solving for
tomorrow's world. Retrieved July 20, 2006, from
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/25/12/34009000.pdf
Özçelik, A. D. (1997). Test hazırlama kılavuzu [Test preparation guide]. Ankara: ÖSYM
yayınları.
Özmantar, M.F., Bingölbali, E., Demir, S., Sağlam, Y., & Keser, Z. (2009). Değişen öğretim
programları ve sınıf içi normlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:2.
Erişim: http://www.insanbilimleri.com.
Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini
günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri [Chemistry student teachers’ levels of
liınking their knowledge with daily life about acid and base concepts]. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 11 (2), 317-324.
Palmer, D. H. (1999) Exploring the link between students’ scientific and nonscientific
conceptions. Science Education, 83, 639-653.
Spencer, S. (1997). Preconceptions and misconceptions of teaching composition to the
incarcerated. ERIC Document Reproduction Service No. ED412536.
Tamir, P., Gal-Choppin, R., & Nussinovitz, R. (1981). How do intermediate and junior high
school students conceptualize living and non-living?. Journal of Research in Science
Teaching, 18(3), 241-248.
Taşdemir, M. (2003). Eğitimde planlama ve değerlendirme [Educational planning and
evaluation] (2.basım). Ankara: Ocak Yayınevi.
Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. [Measurement and evaluation in
education]. Ankara: Yargı yayınevi.
Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. [Measurement and evaluation in
education]. Ankara:Saydam Matbaacılık.
Yiğit, N., Devecioğlu, Y., & Ayvacı, H.Ş. (2002) İlköğretim fen bilgisi öğrencilerinin fen
kavramlarını günlük yaşamdaki olgu ve olaylarla ilişkilendirme düzeyleri [Elementary
science students' science concept and event association of daily living levels in the
patients]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s:94, 16-18 Eylül,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com