You are here

ÖĞRENME YÖNELİMLİLİĞİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MUĞLA MERMER SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME

THE EFFECT OF LEARNING ORIENTATION ON FIRM INNOVATIVENESS: AN INVESTIGATION IN THE MARBLE INDUSTRY IN MUGLA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study examines the effect of learning orientation on innovativeness in the marble sector in the city of Muğla. Learning orientation was measured by four factors with multiple dimensions including commitment to learning, shared vision, openmindedness and intra-organizational knowledge sharing. Dimensions of learning orientation were subjected to Factor Analysis. Innovativeness was measured by a single factor with five dimensions. Data were gathered through a survey on fifty eight marble producing organizations operating in Muğla. Results of the regression analysis revealed that the three dimensions of the learning orientation (commitment to learning, open-mindedness and intra-organizational knowledge sharing) have positive effect on firm innovativeness.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Muğla ilindeki mermer işletmelerde öğrenme yönelimliliğin yenilik performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada öğrenme yönelimlilik, öğrenmeye olan kararlılık, paylaşılmış vizyon, açık fikirlilik ve işletme içi bilgi paylaşımı boyutları ile ölçülmüştür. Öğrenme yönelimliliğe ilişkin boyutlar faktör analizine tabii tutularak doğrulanmıştır. Yenilik performansı ise, tek bir boyut altında yer alan beş ifade ile ölçülmüştür. Araştırma verileri Muğla ilinde faaliyet gösteren 58 mermer işletmesinden anket yöntemiyle toplanmıştır. Regresyon analizi sonucu, öğrenme yönelimliliği oluşturan üç boyutun (öğrenmeye olan kararlılık, açık fikirlilik ve işletme içi bilgi paylaşımı) yenilik performansı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
121-138

REFERENCES

References: 

Abraham, Jay. L. ve J. Daniel Knight (2001), “Strategic Innovation: Leveraging
Creative Action for more Profitable Growth”, Strategy&Leadership, Vol.28,
No.1, pp.21-26.
Arago´n-Correa, J. A., Garcı´a-Morales, V. J. ve Cordo´n-Pozo, E. (2007), “Leadership
and Organizational Learning’s Role on Innovation and Performance: Lessons
From Spain”, Industrial Marketing Management, Vol.36, No.3, pp.349-359.
Argyris, Chris ve Donald A. Schön (1978), Organizational Learning: A Theory of
Action Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA.
Arıkan, Cemil, Müfit Akyos, Metin Durgut ve Aykut Göker (2003), Ulusal İnovasyon
Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, TÜSİAD
Yayınları, Yayın No: 362, İstanbul.
Avcı, Umut (2005), Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama
İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik
İnceleme, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Isparta.
Avermaete, Tessa, Jacques Viaene, Eleanour Morgan, Nick Crawford (2003),
“Determinants of Innovation in Small Food Firms”, European Journal of
Innovation Management, Vol.6, No.1, pp.8-17.
Baker, William E. ve James M. Sinkula (1999a), “The Synergistic Effect of Market
Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance”, Journal
of the Academy of Marketing Science, Vol. 27, No.4, pp.411-427.
Baker, William E. ve James M. Sinkula (1999b), “Learning Orientation, Market
Orientation, and Innovation: Integrating and Expending Models of
Organizational Performance”, Journal of Market Focused Management, Vol.4,
No.4, pp.295-308.
Barutçiğil, İsmet (1988), Üretim Sistemi ve Yönetim Teknikleri, Uludağ Üniversitesi
Yayınları, Bursa.
Calantone, Roger J, Tamer Cavusgil ve Yushan Zhao (2002), “Learning Orientation,
Firm Innovation Capability, and Firm Performance”, Industrial Marketing
Management, Vol.31, No.1, pp.515-524.
Cumming, S. Brian (1998), “Innovation Overview and Future Challenges”, European
Journal of Innovation Management, Vol.1, No.1, pp.21-29.
Dishman, Paul ve Tim Pearson (2003), “Assessing Intelligence as Learning within an
Industrial Marketing Group: A Pilot Study”, Industrial Marketing Management,
Vol.32, No.7, pp.615-620.
Dolanay, S. Selim (2009), “Schumpeter Sisteminde Yenilikler, Ekonomik Gelişme ve
Devresel Hareketler”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Cilt 1,
Sayı 2, ss.171-188.
Eren, Erol, Lütfihak Alpkan ve Yücek Erol (2005). Temel Fonksiyonel Yeteneklerin
Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri, İstanbul Ticaret
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, ss.201-224.
Fiol, C. Marlene ve Marjorie A. Lyles (1985), “Organisational Learning”, Academy of
Management Review, Vol.10, No.4, pp.803-813.
Garvin, David A. (1999), Öğrenen Bir Örgüt Yaratmak, içinde: Bilgi Yönetimi, (Çev:
Gündüz Bulut), Mess Yayınları, İstanbul, ss.51-82.
Güleş, Hasan K. ve Hasan Bülbül (2003), “İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak
Yenilik: 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama”, Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ss.40-63.
Hunt, Shelby D. ve Robert M. Morgan (1996), “The Resource-Advantage Theory of
Competition: Dynamics, Path Dependencies, and Evolutionary Dimensions”,
Journal of Marketing, Vol.60, No.4, pp.107-114.
İraz, Rıfat (2005), Yaratıcıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler, Konya:
Çizgi Kitapevi.
İraz, Rıfat ve Ebru Yıldırım (2004), “İşletmelerde Stratejik Bilgi Yönetiminin Yenilikçi
Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, ss.79-95
Johannessen, Jon Arild, Bjorn Olsen ve G.T. Lumkin (2001), “Innovation as Newness:
What Is New, How New and New to Whom?”, European Journal of Innovation
Management, Vol.4, No.1, pp.20-31.
Johne, Axel (1999), “Succesfull Market Innovation”, European Journal of Innovation
Management, Vol.2, No.1, pp.6-11.
Kalaycı, Şeref (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara:
Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti.
Keskin, Halit (2006), “Market Orientation, Learning Orientation, and Innovation
Capabilities in SMEs”, European Journal of Innovation Management, Vol.9,
No.4, pp.396-417.
Kızılkaya, Ertuğrul (2004), “Friedrich Nietzsche’nin Joseph A. Schumpeter’in İktisat
Düşüncesi Üzerindeki Etkisine Dair Bir Not”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt
5, Sayı 2, ss.197-212
Kuczmarski, Thomas D. (1996), “What Is Innovation? The Art of Welcoming Risk”,
Journal of Consumer Marketing, Vol.13, No.5, pp.7-11.
Lee, Tien S. ve Hsin-Ju Tsai (2005), “The Effects of Business Operation Mode on
Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness”, Industrial
Management & Data Systems, Vol.105, No.3, pp.325-348.
McGill E. Michael ve John W. Slocum (1993), “Unlearning the Organization”,
Organizational Dynamics, Vol.22, No.2, pp.67-79.
Mische, Michael A. (2001), Strategic Renewal, Prentice Hall Inc., New Jersey.
Muğla Mermerciler Derneği Dergisi, Ocak-2006.
Naktiyok, Atılhan (2007), “Yenilik Yönetimi ve Örgütsel Faktörler”, Atatürk
Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, ss.211-230.
Pınar, İbrahim (2002), “İşletmelerde Yenilik Kıyaslamaları: İstanbul Sanayi Odasına
Bağlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Analizi”, 10. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 23-25 Mayıs 2002.
Sayılır, Ali (2000), Uluslararası Çok Ortaklı Girişimlerde Öğrenme Süreci:
Türkiye.deki Sanayi İşletmeleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
Schaan, J. ve P.W. Beamish (1998), Joint Venture General Managers in LCD’s,
(Ed.Farok, J. ve Lorenge, P.) Competitive Strategies, in International Business,
Laxington Books, USA.
Senge, Peter M. (1997), Beşinci Disiplin-Öğrenen Organizasyon Düşünüşü ve
Uygulaması, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Sinkula, M. James, William E. Baker ve Thomas A. Noordewier (1997), “Framework
for Market-Based Organizational Learning: Linking Values, Knowledge, and
Behavior”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.25, No.4, pp.305-
318.
Therin, François (2003), “Organizational Learning and Firm Innovation in High-Tech
Small Firms”, 36th Hawaii International Conference on System Science, USA,
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=821542, (Erişim Tarihi:12.07.2008).
Tokol, Tuncer (1998), “İşletmelerde Ürün Yenilikleri”, Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F.
Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Mayıs,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/1/tokol/tuncer.html, (Erişim Tarihi:
02.08.2004).
Tompkins, C. Ten (1997), “Role of Diffusion in Collective Learning”, International
Journal of Organizational Analysis, Vol.3, No.1, pp.69-84.
TÜSİAD, Ulusal İnovasyon Sistemi, TÜSİAD, İstanbul, Ekim 2003,
http://www.tusiad.org/turkish/rapor/ulusal/ulusal.pdf, (Erişim Tarihi:
02.06.2005).
Uzkurt, Cevahir (2008), Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Yayınevi,
İstanbul.
Vokaca, Maria ve Yacine Rezgui (2000), “Organizational Learning and Innovation in
the Construction Industry”, The Learning Organization, Vol.7, No.4, pp.174-
184.
Weerawardena, Jay, Aron O’Cass, Julian Craig (2006), “Does Industry Matter?
Examining the Role of Industry Structure and Organizational Learning in
Innovation and Brand Performance”, Journal of Business Research, Vol.59,
No.1, pp.37-45.
Yazıcı, Selim (2001), Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayıncılık, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com