Buradasınız

ÖRGÜTLERDE İŞYERİ TERÖRÜ: YILDIRMA KAVRAMI VE ÖNLEME ÇABALARI

MOBBING IN THE ORGANIZATION: MOBBING AND AVOIDANCE EFFORTS OF IT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Economic changing that has been experienced after 1970’s caused also changing feature of workplace climate as in a wide selection of fields. Unsecured employing form that has been created flexible production style which is capitalist production system is the most important factor in appearing mobbing. Crisis on economic and political platform, unemployment, overworking have been laid the groundwork mobbing and increasing pressure on employees. Conflicts that have lived between employees in organizations, unfair and out of balance practices have been provided environment to be formed mobbing or psychological terror in organizations. On these grounds aims of this study analyzes in detail mobbing is defined as psychological terror will be able to effect negatively organizational loyality of employees, their motivations and productivity and offers solutions against the mobbing.
Abstract (Original Language): 
1970'lerden sonra yaşanan ekonomik değişim birçok alanda olduğu gibi işyerlerindeki çalışma ortamının niteliğinde de değişiklik yaratmıştır. Kapitalist sistemin üretim biçimi olan, esnek üretim biçiminin yarattığı güvencesiz istihdam biçimi yıldırmanın ortaya çıkmasında en önemli etken olmaktadır. Ekonomik ve politik zeminde yaşanan krizler, yarattığı işsizlik, aşırı çalışma, çalışanlar üzerinde yıldırma davranışlarının ve baskının artmasına zemin hazırlamaktadır. Örgütlerde işgörenler arasında yaşanan çatışmalar, adil olmayan ve dengesiz uygulamalar, örgütte yıldırmanın veya psikolojik terörün oluşmasına ortam sağlamaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmanın amacı, örgütlerde işgörenin verimini, motivasyonunu ve örgüte bağlılığını olumsuz etkileyebilecek psikolojik terör olarak adlandırılan yıldırmayı detaylı bir şekilde incelemek ve yıldırmaya karşı çözüm önerileri sunmaktır.
27-37

REFERENCES

References: 

Arpacıoğlu, G. (2003). “İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı: Zorbalık ve Duygusal Taciz.” HR Dergi.
Arpacıoğlu, G. (2005). Türkiye’de Zorbalık Bir Çalışma Biçi¬m İçinde Deniz Yalım (editör), İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler (245–273). (İstanbul: Hayat Yayıncılık).
Aydemir, M. (1999). SA 8000 Standardı http://www.sbe.deu.edu.tr/SBEWEB/dergi03/sa% 208000.htm
Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbing’den Günümüze. (1.Baskı). (İstanbul: Sistem Yayıncılık).
Çalışkan, O. ve Tepeci, M. (2005). “Otel İşletmelerinde Ortaya Çıkan Yıldırma Davranışlarının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetlerine Etkileri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Bahar, (19) 2. 1–14.
Çobanoğlu, S. (2005). Mobbing: İş Yerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. İst., Timas Yay.
Davenport, N., Schwartz, R. D. ve Elliott, G. P. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz (1. Baskı). (İstanbul: Sistem Yayıncılık).
Dökmen, Ü. (2005). Ladesçi, (1. Baskı), (İstanbul: Sistem Yayıncılık).
Field, T. (1996). “Bully in Sight. How to Predict, Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying. Overcoming the Silence and Denial by which Abuse Thrives.” Oxfordshire: Success Unlimited.
Fleck, F. (2002). “In Europe, Group Seek to Attack Problem of Workplace Bullying.” Wall Street Journal, 12.
Fox, S., Stallworth, L. E. (2005). “ Racial/Ethnic Bullying: Exploring Links Between Bulyying and Racism in the US Workplace.” Journal of Vocational Behaviour, 66(3),438–456.
Heine, H. J. (1995). “An Underestimated Workplace Terror: Mobbing.” Mananing Office Techonology, 40(5), 41- 42.
Jarreta, B. M., Campayo, J. G., Gascon, S. ve Bolea, M. (2004). “Medico- Legal Implications of Mobbing a False Accusation of Psychological Harassment at the Workplace.” Forensic Science International, 146(1), 17–18.
Kırel, Ç. (2007). “Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici ve Risk Azaltıcı Öneriler”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (7) 2, 317–334.
Kök, S. B. (2006). “İş Yaşamında Psiko-Şiddet Sarmalı Olarak Yıldırma Olgusu ve Nedenleri” http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler (27.05.2009)
Leymann, H. (1990). “Pesentation Av LIPT-Formularet: Konstruktion, Validering, Utfall, (presentation of the Leymann Inventory of Psychological Terrorisation LIPTQustionaire: Construction, Validation and Outcome).” Violen Inom Praktikertjanst, Stockholm.
Leymann, H. (1992). “ Fran Mobbing til Utslagning i Arbetslivet( from Bullying to Expulsion from Working Life).” Publica. Stockholm, Sweden.
Leymann, H. (1993). Mobbing- Psychoterror am Arbeitsplatz und Wie Man Sich Dagegen Wehren Kann,(Mobbing - Psychological Terror at Work, and How One Can Defend Oneself). Rowohlt, Taschenbuch Verlag GmbH. Reinbeck. Hamburg.
Leymann, H. (1995). Der Neue Mobbing Bericht. Erfahrungen und Initiativen, Auswege und Hilfsangebote.(The New Mobbing Report). Rowohlt, Reinbek. Hamburg.
Leymann, H. (1996). “The Content and Development of Mobbing at Work.” Eurpean Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2),165–184.
Namie, G. (2003). “Workplace Bullying: Escalated Incivility.” Ivey Business Journal, 68(2), 1–7.
Namie, G. ve Namie, R. (2000). “The Bully at Work. What You Can Do to Stop the Hurt and Reclaim Your Dignity on the Job.” Narperville, IL: Sourcebooks, Inc.
Peltekoğlu, F.B. (2007). Halkla İlişkiler Nedir? (5. Baskı). (İstanbul: Beta Yayımcılık.) 516 543.
Sheehan, M. (2004). “Workplace Mobbing: a proactive response”, Paper presented at the Workplace Mobbing Conference Brisbane, Australia.
Tınaz, P. (2006). “ İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, Çalışma ve Toplum,13–28.
Toren, M. (2003). “Beating the Bully.” Australian CPA, 73(8), 54.
Vartia, M. (1996). “ The Sources of Bullying- Psychological Work Environment and Organizational Climate.” European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 203–214.
Yamada, D. (2008). “Multidisciplinary Responses To Workplace Bullying: Systems, Synergy And Sweat” Presented at the Sixth International Conference on Workplace Bullying, University of Quebec at Montreal, June.
Yılmaz, A., Özler, D. E. ve Mercan, N. (2008). “Mobbing ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences, Güz 7 (26)335: 334–357.
Yücetürk, E.E. (2002). “Örgütlerde Durdurulamayan Yıldırma Uygulamaları: Düş Mü? Gerçek Mi?” (http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=226).
Zapf, D., Knorz, C. ve Kulla, M. (1996). “On the Relationship between Mobbing Factors, and Job Content, Social Work Environment, and Health Outcomes.”, Eurpean Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 215 – 237.
Zapf, D. (1999). “Organisational, Workgroup Related and Personel Causes of Mobbing/Bullying at Work.” International Journal of Manpower, 20(1),70–85.
http://www.mobbingturkiye.net/index.php?option=com_content&task=view&id=....
The Mobbing Encyclopaedia http://www.leymann.se/English/11120E.htm.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com