Buradasınız

11 EYLÜL VE AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖRNEĞİ

September 11 In The American Popular Culture: The Case Of Computer Games

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study examines the reflections of September 11in the American popular culture. The main goal is to analyze the computer games produced after September 11 to find out their messages. The study attempts to show that these computer games define Arabs/Muslims as “enemy/killer/terrorist”. In this context, it is argued that the messages of these games and the USA government’s discourse are parallel and government’s discourse and the elements of the popular culture are overlapped.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 11 Eylül olaylarının ABD popüler kültüründeki yansımaları incelenmektedir. Bu amaçla örnek olarak verilen bilgisayar oyunları 11 Eylül sonrası üretilmiş olan oyunları temsil edici niteliktedir. Çalışma, bu bilgisayar oyunlarında Arap/Müslümanların “düşman/katil/terörist” olarak tanımlandıklarını göstermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda bu bilgisayar oyunlarının mesajları ile ABD yönetiminin resmi söylem arasındaki paralellik vurgulanarak, ABD yönetiminin söylemi ile popüler kültür öğelerinin örtüştüğü ortaya konulmaya çalışılmıştır.
43-55

REFERENCES

References: 

1. ADİL, İdris (1991), Haberde Dışa Bağımlılık, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları,
İstanbul.
2. ALEMDAR, Korkmaz ve İrfan Erdoğan (2002), Öteki Kuram, Erk Yayınları,
Ankara.
___________________________________(1994), Popüler Kültür ve İletişim,
Ümit Yayıncılık, Ankara.
3. AYDOĞAN, Filiz (2004), Kitle Kültürü ve Sirk Kültürü, Medya ve Popüler Kültür
Üzerine Yazılar, Kapital Medya A.Ş., İstanbul.
4. BERKAN, İsmet, “Tom Clancy Hayal Edebilir miydi?”, Radikal, 12 Eylül 2001.
5. DURAN, Ragıp, BİA Haber Merkezi, 7.4.2003.
6. GÖKÇE, Orhan (2004), “Terörizm Çağında Düşman İmajları-Düşman İmajlarının
Savaş Müdahale ve Diğer Aksiyon ve Reaksiyonlar Açısından Önemi”,
7. Orhan Gökçe ve Uğur Demiray (der.), Terörün Görüntüleri Görüntülerin
Terörü, Çizgi Kitabevi, Konya.
8. GÖZEN, Ramazan (2004), Uluslararası İlişkiler Sonrası Çoğulculuk,
Küreselleşme ve 11 Eylül, İstanbul, Alfa Yayınları, İstanbul.
9. GÜNGÖR, Nazife (1999), Giriş: Popüler Kültür Çıkmazı, (der.) Nazife Güngör,
Popüler Kültür ve İktidar, Vadi Yayınları, Ankara.
10. HALLIN, D. (1993), “The Media and War”, International Media Research: A
Critical Survey, (ed.) Corner, Schlensinger, Silverstone.
11. http://kumawar.com/SamarraStrykerAssault.Erişim tarihi :18.12.2004
12. http://media.pc.ign.com/media/702/722898/imgs_1.html. Erişim tarihi:
18.12.2004
13. http://setteror.tripod.com/dayo.html. Erişim tarihi: 18.11.2004
14. http://setteror.tripod.com/dayo.html . Erişim tarihi: 29.11.2004
15. http://www.canoe.ca/JamColumnTilley/sep22_tilley-sun.html. Erişim
tarihi:29.12.2004
16. http://www.kumawar.com/IranHostageRescue1/overview.php . Erişim tarihi:
30.12.2004
17. http://www.kumawar.com/OperationAnaconda. Erişim tarihi: 30.12.2004
18. http://www.kumawar.com/SamarraBankHeist2/overview.php . 30.12.2004
19. http://www.kumawar.com/UdayQuasayLast Stand2 . Erişim tarihi: 30.12.2004
20. İNCEOĞLU, Yasemin (2004), Uluslararası Medya, Der Yayınları, İstanbul.
21. KELLNER, Douglas (2003), “September 11, Spectacles of Terror, and Media
Manipulation: A Critique of Jihadist and Bush Media Politics”, Logos, 2.1,
Winter.
22. Le Figaro, “Pascal Bruckner ile Söyleşi”, 13 Eylül 2001, çev. Berran Tözer.
23. McCHESNEY, Robert, “The Global Media Giants”,
http://www.fair.org/extra/9711/gmg.html Erişim tarihi: 26.12.2004
24. ÖZKÖK, Ertuğrul, “Onlar Bruce Willis”I Bekliyorlardı”, Hürriyet, 13 Eylül 2001.
25. PIPES, Daniel, “Müslümanların Gözü Açılıyor”, Radikal, 26 Kasım 2004.
26. POSTMAN, Neil (1994), Televizyon: Öldüren Eğlence, Gösteri Çağında Kamusal
Söylem, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
27. ROBINS, Kevin (1996), İmaj, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
28. SAID, Edward (1999), Şarkiyatçılık, Batının Şark Anlayışları, Metis Yayınları,
İstanbul.
29. _____________ (2001), “İslam ve Batı Yetersiz Etkilerdir”, The Observer, 16
Eylül 2001, Çeviren: Tuncay Birkan, (der.) Tamer Erdoğan, Bedirhan
Toprak, Cem Akaş, (der.), 11 Eylül – Bir Saldırının Yankıları, YKY,
İstanbul.
30. SAZAK, Derya, “The Day After”, Milliyet, 15 Eylül 2001.
31. ERDOĞAN, Tamer, ve Bedirhan Toprak, Cem Akaş, (der.), 11 Eylül – Bir
Saldırının Yankıları, YKY, İstanbul, 2001.
32. TOKER, Metin, “Gel de James Bond”u Arama”, Milliyet, 15 Eylül 2001.
33. TOMLİNSON, John (1999), Kültürel Emperyalizm, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
www.pcgameworld.com/game.php/id/1327/Gulf_War:_Operation_Desert_
Hammer/ 25.11.2004
www.septteror.tripod.com/aboutsite_2.html. 25.11.2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com