Buradasınız

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇABALARI VE TÜRKİYE

Sustainable Development Efforts In The Frame of Global Climate Change and Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Increase in use of fossil fuels, industrialization, lacking in forestry, transportation and increase in unconscious use of agricultural areas after Industrial Revolution increased emission volume of green house gases in the atmosphere and this increase made climate change term one of the most important matters of today by causing global warming. Climate change is in a close relation with sustainable development by being decisive in life standards of coming generation. Consequently this study aims to analyze relations between climate change and policies against climate change to carry on sustainable development starting from effects of climate change on environmental and socio-economic factors. In this frame firstly relations between climate change and sustainable development climate change term is dealt besides the measurements to carry on sustainable development efforts of Turkey are analyzed.
Abstract (Original Language): 
Sanayi Devrimi’nden sonra fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, ormansızlaşma, ulaştırma ve tarımsal arazilerin bilinçsizce kullanımında meydana gelen artışlar atmosferin içinde bulunan sera gazlarının emisyon hacimlerini arttırmış, bu artışlar da küresel sıcaklıkların artmasına neden olarak, iklim değişikliği kavramını günümüzün en önemli sorunlarından birisi haline getirmiştir. İklim değişikliği, gelecek nesillerin yaşam standartları üzerinde belirleyici bir rol oynayarak sürdürülebilir kalkınma ile yakın bir ilişki içindedir. Dolayısıyla bu çalışma, iklim değişikliğinin çevresel ve sosyo-ekonomik faktörler üzerindeki etkilerinden yola çıkarak sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisini ve sürdürülebilir kalkınmanın devalılığını sağlamak amacıyla iklim değişikliğine karşı uygulanacak politikaların analizini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle iklim değişikliği kavramı ele alınarak, iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma ile olan ilişkisi incelenmekte, ayrıca Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma çabalarının devamlılığını sağlaması için iklim değişikliğine karşı alması gereken önlemler ortaya konulmaktadır.
19-41

REFERENCES

References: 

1. AKSAY, Cemal Seçkin, Osman KETENOĞLU ve Latif KURT (2005), “Küresel
Isınma ve İklim Değişikliği”, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen
Dergisi, Konya, Sayı:25, 29–41.
2. ALPER, Değer ve Adem ANBAR (2008), “İklim Değişikliğinin Finansal Sektör
Üzerindeki Etkileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergi, Cilt:7, Sayı:23, 223–253.
3. APPENZELLER, Tim ve Dennis R. DIMICK (2009), “Dünya Alarm Veriyor”, http://
www.akuastrateji.sumae.gov.tr/downloads/temel_tr/Internet_Derlem.pdf
(07.04.2009).
Association of British Insures (ABI) (2004), A Changing Climate for Insurence,
London.
4. ATO (2007), “Küresel Isınmanın Sektörlere Etkisi”, Küresel Isınmanın Sektörlere
Etkisi Raporu, Ankara, 1–6.
5. Australian Greenhouse Office, (2006), Climate Change Impacts & Risk Management,
Australia.
6. CROMWELL, John E. – Joel B. SMITH ve Robert S. RAUCHER (2007),
Implications of Climate Change for Urban Wates Utilities, Association of
Metropolitan Water Agencies, Washington.
7. ÇAKIR, Mehmet Ali (2007), “Canlı Hayatın En Büyük Sorunu Olan İklim Değişikliği
ve Çözüm Yolları”, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi-TİKDEK 2007,
İstanbul, 149–153.
8. ÇETİN, Murat (2006), “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”,
Çevre Bakanlığı (2002), Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal
Raporu (Taslak), Ankara.
9. DEMİR, İdris (2006), “Kyoto Protokolü Amaçlarına Ulaşabilme Yol unda Dünya
Enerji Kullanımında Meydana Gelebilecek Değişiklikler”, Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8-2, 241-251.
10. DOĞAN, Seyhun (2005), “Türkiye’nin Küresel İklim Değişikliğinde Rolü ve Önleyici
Küresel Çabaya Katılım Girişimleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 57–73.
11. DPT (2000), İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyon Raporu, Sekizinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı, Ankara.
German Advisory Council on Global Change (2007), World in Transition: Climate
Change as a Risk Security, Berlin.
12. IPCC (2007a), Climate Change Report, Cambridge University Pres.
13. IPCC (2007b), Climate Change: Synthesis Report, Valencia/Spain.
14. JUSTUS, John R. ve Susan R. FLETCHER (2006), Global Climate Change, CRS
Issue Brief for Congress.
15. KARL, Thomas R. ve Kevin E. TRENBERTH (2003), “Modern Global Climate
Change”, Science, Vol. 302, 1719–1723.
16. LEGGETT, Jane A. (2007), Climate Change: Science and Policy Implications, CRS
Report for Congress.
17. McKIBBIN, Warwick J. - Peter J. WILCOXEN (2002), “The Role of Economics in
Climate Change Policy”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No.
18. MUNASINGHE, Mohan (2003), “Climate Change and Sustainable Development
Linkades: Points of Departure From The IPCC TAR”, Integrating
Sustainnable Development and Climate Change in The IPCC Fourth
Assessment Report, Colombo, 44–119.
19. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Weather
Service, (2007), Climate Change, http:// floodsafety.noaa.gov /om/ brochures
/climate/Climatechange.pdf (07.04.2009).
20. NORDHAUS, William D. (1993), “Reflections on the Economics of Climate Change”,
The Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No.4, 11–25.
21. ÖZTÜRK, Mustafa (2008), “Küresel Isınma ve Yapılması Gerekenler” http:// www.
mozturk.net/content_ images /KureselIsinmaveEtkileri.doc, (21.05.2008).
22. PATERSON, Matthew ve Michael GRUBB (1992), “The International Politics of
Climate Change”, International Affairs (Royal Institute of International Affairs
1944), Vol. 68, No. 2, 293–310.
23. PITTOCK, A. Barrie (2005), Climate Change Turning Up The Heat, CSIRO
Publishing, Australia.
24. SOMMER, Ari N. (2009), “Taking the Pit Bull Off the Leash: Siccing the Endangered
Species Act on Climate Change”, Boston College Environmental Affairs Law
Review, Vol. 36, No. 1, 273–308.
25. THORPE, Alan J. (2005), Climate Change Prediction A Challenging Scientific Proble,
Institute of Physics, London.
26. TOPRAK, Düriye (2006), “Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları
ve Mali Araçlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, 146–169.
27. TÜRKEŞ, Murat, Utku M. SÜMER ve Gönül ÇETİNER (2000), “Küresel İklim
Değişikliği ve Olası Etkileri”, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, Ankara, 7–24.
28. TÜRKEŞ, Murat (2002), “İklim Değişikliği: Türkiye-İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi İlişkileri ve İklim Değişikliği Politikaları”, Bilim ve Teknoloji
Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu, Ankara.
29. UNDP (2007), İklim Değişikliği ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Türkiye Ofisi, Ankara.
30. VURAL, İstiklal Y. (2008a), “İklim Değişikliğinin Etkileri”, http://www.
canaktan.org/ ekoloji-cevre/iklim-degisiklik/etkileri.htm, (05.05.2008).
31. VURAL, İstiklal Y. (2008b), “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma”, http://
www.canaktan.org/ekoloji-cevre/iklim-degisiklik/surdur-kalkinma.htm,
32. World Bank (2007), International Trade and Climate Change, Washington.
World Meterological Organization (2008), “Greenhouse Gas Measurements”,
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/ghgbull06_en.html,
(16.06.2008).
33. http://ansiklopedi.bibilgi.com/atmosfer-ve-%C3%B6zellikleri (17.04.2008).
34. http://tr.wikipedia.org/wiki/Stratosfer (17.04.2008).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com