Buradasınız

Yaygın Bir Yanlış Algılama: “Âşık Paşa’nın Ulu Menzilleri”

A Common Misconception Sensing: “ The Grand Halting Places of Asik Pasha, Ranges”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Âşık Paşa who is the one of the major representatives of XIVth century Turkish literature has taken his exceptional place in history of literature with Garîbnâme which recorded the appearance of Turkish language in this period. In some academical works its stated that Âşık Paşa had defended and praised Turkish language in a form that has no similar at that time. In this study it will be exposed that these claims are situation resulting from misunderstanding and Âşık Paşa doesn’t place the praise of Turkish language in Garîbnâme.
Abstract (Original Language): 
XIV. yüzyıl Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Âşık Paşa, Türk dilinin bu dönemdeki görünümünü kayıt altına alan Garîbnâme adlı eseriyle edebiyat tarihinde müstesna yerini almıştır. Akademik çalışmalarda, Âşık Paşa’nın, bu eserindeki kimi beyitleriyle -o dönemde bir benzeri bulunmayacak biçimde- Türkçeyi savunduğu ve övdüğü belirtilmektedir. Çalışmada bu iddiaların, beyitlerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir durum olduğu ve Âşık Paşa’nın Garîbnâme’de Türk dili övgüsüne lafzen yer vermediği ortaya konacaktır.

REFERENCES

References: 

Âşık Paşa, Garîbnâme, Ankara Millî Kütüphane Yazmaları: 06 Mil Yz B 1024.
___________ , Garîbnâme, Ankara Millî Kütüphane Yazmaları: 06 Hk 331.
Banarlı, Nihat Sami (1998), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı
Yayınları.
Canım, Rıdvan (2000), Latîfi / Tezkiretü’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Gibb, E. J. Wilkinson (1999), Osmanlı Şiir TarihiI-II, (Çev.: Ali Çavuşoğlu), Ankara: Akçağ
Yayınları.
Kabaklı, Ahmet (1990), TürkEdebiyatı II, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
Keskin, Mustafa (2001), “Türkçeci Bir Bilge Önder Şeyh İbrahim Tennurî”, Erciyes
ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüDergisi, 11: 39-60.
Köksal, M. Fatih (2006), “Divan Şiirinde Türk”, Journal o f Turkish Studies - Türkoloji
Araştırmaları, Prof. Dr. Orhan Okay Özel Sayısı, 30/11: 231-269.
Köprülü, Fuat (1981), TürkEdebiyatı Tarihi, İstanbul: Ötüken Yayınları.
Solok, Cevdet Kudret (1995), Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
Şenödeyici, Özer (2009), “Hurufîliği Ön Yargıdan Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu’nun
Hidâyetnâme’sinin Tedkiki ve Neşri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3: 87-146.
Uludağ, Erdoğan (2009), “Dilde Sadeleşme ve Türkî-i Basît Hakkında Düşünceler”, Turkish
Studies International Periodical For the Languages, Literature and History o f Turkish
or Turkic, 4/5: 292-329.
Ungan, Suat (2008), “Türkçenin Yazı Dili Oluşum Sürecinde Karşılaştığı Bazı Tutumlar”,
Dumlupınar ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüDergisi, 20: 299-316.
Yavuz, Kemal (2000), Aşık Paşa / Garîbnâme, (4 cilt), Ankara: TDK Yayınları.
_________ (2003), “Âşık Paşa”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13:
29-39.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275439/h7garib-name.pdf [21.10.2011]
http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/mustafa_yilmaz_dunden
bugune_turkcemiz.pdf [21.10.2011]

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com