Buradasınız

EMİRSİZ YÖNETİM.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
When leaders of organization can successfully be used their management skills, Staff in an organization can be acted on organizational purposes. Especially, in educational onganizations. at students who will affect on cummunity future training, teachers" responsibilities and contributes are very huge. The most important impactation that is to lead and is to be requirement is scholl manager's creat and develope school culture in social context. Manager who can be modelled to teacher in context job ethics and social morale and can be motivated them to act to achivement of school and students. Essentials of nonordering management are conceious of duty and responsibilities and can be stuated through school.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerde iş görenlerin, örgütsel amaçlar doğrultusunda harekete geçirilebilmesi, liderin yönetim yeteneğini kullanmadaki başarısına bağlıdır. Özellikle eğitim örgütlerinde, toplumların geleceğini oluşturacak bireylerin yetiştirilmesinde "öğretmenlerin katla ve sorumlulukları büyüktür. Öğretmenleri gönüllü, istekli ve sürekli olarak görev bilincine yöneltecek olan en önemli etken okul yöneticisinin tutum, davranış ve uygulamalarıdır. Okul yöneticisi okul kültürünü toplumsal kültür ve ahlak normları çerçevesinde oluşturup geliştirebilirse öğretmenleri etkileyebilir. Toplumsal ahlak ve meslek ahlakı bilinciyle öğretmenlere modellik yapabilen okul yöneticileri çalışanlara emirler vermeden onları motive edebilir, harekete geçirebilir. Görev bilinci ve sorumluluğunun oluşması ve yay-gınlaşarak yerleşmesi emirsiz yönetimin temelidir.

REFERENCES

References: 

Albrecbt, Kar,(1996),Oregon, Creating Leaders for Tomorrow. Productivity
Press.
Başaran, Ibrahim Erhem,(1982), Ankara, Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
Campbell,
Gordo
n L.,(1996), The Way of Effective Leadership Multicultural Society, Joint Service Conference on Profesyonal Ethics, Washington, D.C. Januarv 25-26.1996.
Çelik, Vehbi,(2000), Ankara, Okul Kültürü ve Yönetimi, Pegem Yayınlan, 2.
Baskı.
Fieser,James,(1998),
Ethics
, Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www. ütm.edu.'research/iep/e/ethics.htm.
Pehlivan, lnayet,(1998), Ankara,Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayınları.
Petrick, Joseph A, and Quinn, John F,(19..), Management Ethics, Sage Series on Business Ethics, Sage Publications.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com