Buradasınız

Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim-Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi

Assessment of instructors with regard to instructional activities in classrooms

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research has been conducted to evaluate instructional activities implemented in classrooms by the instructors at the Department of Elementary Education, Ziya Gökalp Faculty of Education, Dicle University. It has been performed on 500 students studying in 2003-2004 academic years. During the research process, “instructional activities assessment scale” has been used. The findings of the research have been evaluated by using “t” test, single-way variance analysis and Scheffe test. 28 items were listed regarding the instructional activities. Few activities were found to be enough in 15 items and the half of the activities were found to be enough in 13 items. It has been also found that the genders and the classroom levels of students affect the instructors’ perceptions towards the practice level ofinstructional activities. However, the programs of students don’t change the instructors’ perceptions. Suggestions have been provided according to research outcomes.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinliklerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma; 2003-2004 öğretim yılında okuyan 500 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracıolarak, “Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim–Öğretim Etkinliklerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; “t” testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Öğrenci algılarına göre öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim etkinlikleri ile ilgili toplam 28 maddeden 15 inde “çok azı” diğer 13 maddede ise “yarısı” yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ve sınıf düzeyleri öğretim elemanlarının sınıf içi etkinlikleri yerine getirme düzeylerine ilişkin algılarında farklılık oluştururken bölümleri ise farklılık oluşturmadığısonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarıdoğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.
263-278

REFERENCES

References: 

Açıkgöz Ü. K., (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir:Kanyılmaz Matbaası.
Başar, H., (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: AnıYayıncılık.
Beyhan, N., (1996). “İdeal Bir Öğretim Elemanının Nitelikleri”. Yayınlanmamış
Doktora Tezi İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gökçe, E., (2002). “İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin
Etkililiği”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Sayı:1-2.
(111-112).
Köktaş,K. Ş., (2003). Sınıf Yönetimi.Adana: Nobel Yayınları.
Köseoğlu, K., (1992). “İlköğretime Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanı
Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi,
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Küçükahmet, L., (1993). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
Saraçoğlu, A. S., (1991). “Nitelikli Öğretmen Yetiştirme”, Eğitimde Arayışlar
Sempozyumu. ss.81-85, İstanbul.
Şen, Şenay ve Yavuz Erişen (2002) “Öğreten Yetiştiren Kurumlarda Öğretim
Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri”, Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi.Sayı:1. (.99-116).
Türkoğlu, Adil. (1991). “Nitelikli Öğretmen Yetiştirme” Eğitimde Arayışlar
Sempozyumu, ss.113-116, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com