Buradasınız

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİ ÖĞRETİMSEL DAVRANIŞLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

EXAMINE STUDENT'S OPINIONS ABOUT HOW BEHAVE ACADEMICAL STAFF ABOUT EDUCATIONAL INSTRUCTIONS IN THE CLASSROOM (ÇANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY EXAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7530
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The role of the teacher in a planned and effective education process cannot be denied. Since the success of education process is primarily related with the success of teacher. Although there are many variables which affect the education process, teacher is among the most important ones. In the societies who noticed the role of teacher in education process, profession of teacher have attained prominence and attributed as the most important component of the education-system. To increase the effectiveness of teacher conducts in teaching-learning period, the problems faced in practice should be clearly identified and plausible solutions should be proposed. It is needed to scrutinize in-class educational conducts of instructors who are teaching in undergraduate and pedagogical competency courses as well as in all educational stages. In this context, focusing on the student’s views on instructor’s in-class educational conducts would help in realization of qualified education service. Hence investigation of instructors educational conducts on different variables has great significance on the quality of education process. The aim of this study is to investigate the opinions of students about the instructional behaviors of instructors in the classroom. Descriptive survey method was used in this study. The study group consisted of 380 bachelor degree students and pedagogical training certificate program students of Çankırı Karatekin University. Data were collectedthrough questionnarie and scale. The instructional behaviors of instructors were analyzed and interpreted in relation to the gender, type of education attended, by area and age. According to the findings of this research, the teaching staff rarely use activities such as getting the students’ attention, recalling previous information, giving clues, providing active participation, giving reinforcement, feedback-correction and result events. They frequently use activities such informing the students to the objectives of lesson.
Abstract (Original Language): 
Planlı ve etkin bir öğretim sürecinde öğretmenin rolü yadsınamaz. Çünkü eğitim sürecinin başarısı öncelikle öğretmenin başarısına bağlıdır. Öğretim sürecini etkileyen birçok değişken olmasına rağmen öğretmen en önemli değişkenlerden biridir. Öğretmenin eğitim sürecindeki rolünü keşfeden toplumlarda öğretmenlik mesleğine önem verilmiş ve eğitim sisteminin en önemli unsuru olarak görülmüştür. Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen davranışlarının etkililiğini artırabilmek için uygulamada karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve uygun önerilerin geliştirilmesi gerekir. Eğitimin her kademesinde olduğu gibi lisans ve pedagojik formasyon eğitiminde görevli öğretim elemanlarının sınıf için öğretimsel davranışlarına yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda öğretim elemanlarının sınıf içi öğretimsel davranışlarına yönelik öğrenci görüşlerinin dikkate alınması nitelikli bir öğretim hizmetinin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle öğretim elemanlarının öğretimsel davranışlarının farklı değişkenlere göre araştırılması eğitim sürecinin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğretim elemanlarının sınıf içi öğretimsel davranışlarına yönelik öğrenci görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisans ve Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan 380 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket ve ölçek yoluyla toplanmıştır. Öğretim elemanlarının öğretimsel davranışları öğrencilerin cinsiyeti, katıldığı eğitim türü, alanı ve yaşa göre analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretim elemanlarının dikkat çekme, önbilgileri hatırlatma, ipuçları verme, etkin katılımı sağlama, pekiştireç verme, dönüt-düzeltme ve sonuç etkinliklerini ara sıra gerçekleştirdikleri, hedeften haberdar etme etkinliğini ise sıkça gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır.
499
515

REFERENCES

References: 

ARSLANTAŞ, H.İ. (2011). Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem ve Teknikleri, İletişim ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15). 487 – 506
AYVA, Ö. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Öğretme Süreci İle İlgili Öğrenci Görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, Antalya
BALCI, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara, PegemA Yayınları
BİLEN, M. (2009). Plândan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı yayıncılık, 7. baskı. CAN, N. (1998). Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13, 55-69
ÇAĞLAR, A. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Etkinliklerin Yönetiminde Dikkat Çekme ve Sürdürme Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÇAKAN, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 99-114
ÇALIŞKAN, N. ve YEŞİL R. (2005). Eğitim Sürecinde Öğretmenin Beden Dili. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 199-207
ÇETİN, F. (2012). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimi İle İlgili Davranışlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, 42-58
DEMİREL, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya. Ankara PegemA yayınları
DENİZ, M., AVŞAROĞLU S. ve FİDAN Ö. (2006). İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencileri Motive Etme Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 61- 73
514 Mehmet ŞAHİN
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/11 Fall 2014
DOĞAN, S., DEMİR, S.B. ve TURAN, N. (2013). Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic. Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5850. 8/12, 371-390
DUMAN, B. (2007). Süreç Temelli Öğrenme-Öğretim Modeli. Muğla Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:19 34-60
ERDEM, Ali R.(2005). Öğrenmede Etkili Yollar: Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi. İlköğretim-online.org. tr. 4 (1). 1-6
ERDEN, M. ( 2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
ERGÜN, M. (2001). Üniversitelerde Öğretim Etkinliğinin Geliştirilmesi. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 88-192.
ERİŞEN, Y. (1997). Öğretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri. Eğitim Yönetimi 3 (1), 45-61
GÖKALP, M. (2011). Öğrenme Öğretme Modelleri. Öğrenme Öğretme Kuram ve yaklaşımları (Ed. Behçet Oral) Ankara, PegemA Yayınları
GÖKÇE, E. (2002). İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Etkililiği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 35 (1-2), 111-119
KARASAR, N. (1991) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Sanem Yayınları.
KAVAK, Y. (1999). Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşıma Doğru: Standartlar ve Akreditasyon. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Sayı: 19, Dönem: Yaz 313 - 324
KARAGÖZOĞLU, G. (1987). "Yüksek Öğretime Geçişte Öğretmenlik Mesleğine Yönelme" Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu, Bildiri özetleri, Ankara. Milli Eğitim Yayınları.
KEÇECİ, A. ve Taşocak, G. (2009). Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (4), 131-136
KLİNE, R.B. (2005). Principles And Practice Of Structural Equation Modeling (2.Edition).New York: The Guilford Press.
KORKUT, H. (1999). Öğretim Üyelerinin Pedagojik Formasyon Gereksinimleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 5 (1), 477-502
MURAT, M., Aslantaş, H. İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim-Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3) 263-278
ÖZAYDINLIK, K., KABARAN, H., GÖKÇEN, G. ve ALTINTAŞ, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic. Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7125 9/8, 697-710
Üniversite Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretimsel Davranışlarına Yönelik… 515
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/11 Fall 2014
ÖZBEK, R. (2013). Öğrenme - Öğretme Süreci. Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ed. Gürbüz Ocak) Ankara Pegem A Yayınları
SEFEROĞLU, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
SENEMOĞLU, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara Ertem Matbaacılık.
SÖNMEZ, V. (1986). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara, Adım Yayıncılık.
SÜNBÜL, Ali M. (1996). Öğretmen Niteliği ve Öğretimdeki Rolleri. Eğitim Yönetimi. 2(1) 597-607
ŞAHİN, M. (2013). The opinions of the teacher candidates who attended the pedagogical formation certificate programme for the professional competency of instructors. Educational Research and Reviewer. 8 (18), 1663-1683
ŞİŞMAN, M. ve TURAN, S. (2007). Sınıf Yönetimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
YALMAN, M ve HAMİDİ, N.B (2014). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic. Doi Number: http: //dx.doi.org/10.7827 /TurkishStudies.7198. 9/8, 853-863
YAZICI, H., GAMSIZ, Ş. ve ALTUN, F. (2013).Öğretmenlerde A Tipi Kişilik, Stres Kaynakları, Öz Yeterlik ve İş Doyumu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic. Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5328. 8/8, 1475-1488

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com