Buradasınız

Farklı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Tokat Koşullarında Kışlama Yetenekleri ve Petekli Bal Verimlerinin Belirlenmesi

Determining of the Wintering Ability and Honey Production of Different Honey Bees Genotypes in Tokat Conditions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Wintering ability of Fl hybrids reared with random mating of six honeybee genotypes (Tokat and Muğla honeybees, Carniolan, Kafkas-TKV, Italian and Kafkas Camili) under Tokat conditions were investigated in this study. Rates of wintering abilities of these Fl-hybrids were 58.97, 63.99, 56.38, 41.66,57.85 and 48.41%, respectively. Food consumption of these hybrids during wintering period were 5.63, 6.66, 5.53, 6.00, 5.22, and 5.65 kg/colony respectively. Honey production rates of them were 9.45. 5.70, 17.65, 9.29, 15.48, and4.00 % for first year , and 43.78, 26.71, 53.36, 37.58, 34.13 and 26.95 % for second year, respectively. Wintering ability and honey consumption in wintering of genotypic groups were not significant, but also were found statistically significant at honey yields.
Abstract (Original Language): 
Tokat koşullarında kışlatılan altı değişik genotipteki (Tokat arısı, Muğla, Karniyol, Kafkas-TKV, İtalyan ve Kafkas-Camili) bal arılarının serbest çiftleşmesi ile oluşan Fİ melezlerinin kışlama kabiliyetleriyle ilgili değerler sırasıyla % 61.59, 63.91, 64.86, 51.98, 57.85 ve 56.93 olarak, kışlama süresince gıda tüketimleri 5.63, 6.66, 5.53, 6.00, 5.22 ve 5.65 kg/koloni, ayrıca aynı genotiplerin petekli bal verimi I. ve 2. yıl ayrı ayrı % olarak sırasıyla 9.45, 5.70, 17.65, 9.29, 15.48, ve 4.00; 43.78, 26.71, 53.36, 37.58, 34.13 ve 26.95 olarak belirlenmiştir. Genotip grupların kışlama yetenekleri ve kışlamadaki gıda tüketiminin varyasyonundaki etkisi istatistiki olarak önemsiz, petekli bal verimi ise önemli (P<0.01) bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Adam, B.,
1983
. İn Search of The Best Strains of 1
Northern
Be
e Books, Hebden Bridge, West Yorkshire, UK.
Akyol, E., 1998. Kafkas ve Muğla arılarının (Apis mellifera L.) Saf ve Karşılıklı Melezlerinin Morfolojik, Fizyolojik ve Davranışsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Doktora Tezi, Ç.Ü. Fen Bil. Enst. Zootekni Ana Bilim Dalı, Adana (Basılmamış).
Balcı, F., Özer, O., Yeşilırmak, N. ve Türedi, L., 1977.
Ankara Şartlarında An Kovanlarını Sarmak Suretiyle Kışlatı İmasının Bal Verimine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü.
Bek, Y. ve E. Efe, 1988. Araştırma ve Deneme Metodları I. Ç.Ü. Ziraat Fak.Ders Kitabı. Balcalı, Adana, 395 s.
Dodoloğlu, A. ve F. Genç, 2002. Kafkas ve Anadolu Balansı (Apis mellifera L.) Irkları ile Karşılıklı Melezlerinin Bazı Fizyolojik özellikleri. Turk. J. Vet. Anim. Scı., 26 (2002) 715-722 .
Doğaroğlu, M.,Özder. M. ve Polat, C, 1992. Türkiye'deki Önemli Balansı (Apis mellifera L.) Irk ve Ekotiplerinin Trakya Koşullarında
Performanslarının Karşılaştırılması. Turk. J. Vet.Anrm.Sci., 16: 403-414.
89
S.ARSLAN, A.GÜLER, H.ÇAM
Dülger, C, 1997. Kafkas, Anadolu ve Erzurum Balansı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Erzurum Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi ve Morfolojik Özellikleri. Doktora Tezi, A.Ü. Fen Bil.Enst. Zootekni Anabilim Dalı, Erzurum (Basılmamış).
Genç, F., 1990. Balarılarında Koloni Performansını Etkileyen Faktörler. Teknik Arıcılık Dergisi, Ankara, 27:18-26.
Güler, A., 1995. Türkiye'deki Önemli Balansı (Apis mellifera L.) Irk ve Ekotiplerinin Morfolojik Özellikleri ve Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. (Doktora Tezi), Ç.Ü.Fen Bil.Enst. Zootekni Anabilim Dalı, Adana
Güler, A. «e O. Kaftanoğlu, 1999. Türkiye'deki Önemli Balansı (Apis mellifera L.) Irk ve Ekotiplerinin Göçer Arıcılık Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması. Turk. J. Vet. Anım. Sci.. 23:577-582 .
odesani, M. and C.Costa
,
2003. Bee breeding and genetics
in Europe. Bee World, 84 (2): 69-85. Southwick, E. E., 1985. Bee Hair Structure and the Effect
of on Metabolism at Low Temperature J. Apic.
Res., 24:144-149. Winston, M. L., 1993. The Biology of the Honey Bee.
Harvard University Press Cambridge,
Massachusetts, London, England.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com