Buradasınız

Hipernatremik dehidratasyon tanısı ile takip edilen yenidoğan olgularımızın değerlendirilmesi

Analysis of neonatal cases with hypernatremic dehydration

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years the number of newborns with hypernatremic dehydration with high morbidity and mortality complicating with acute renal failure, convulsions, disseminated intravascular coagulation and multiple cerebrovascular accident is increasing. The aim of the present study was to establish preventive measures in reducing the number of dehydrated newborns by determining demographic characteristics and epidemiologic risk factors in newborns with hypernatremic dehydration. A total of 41 term and near-term newborns admitted with hypernatremic dehydration between October 2002 and September 2005 were included. Mean age of the patients and mean weight loss on admission were 5.1±2.2 days and 13±4.1%, respectively. Hypernatremic dehydration was higher in primiparous mothers and cesarean deliveries. Fever was the most common (68%) presenting sign and most of the cases (>78%) were found to be moderately to severely dehydrated. Mean serum sodium and mean breastmilk sodium concentrations were 157±7.2 mEq/L and 77±23 mEq/L, respectively. Routine newborn examination in the first few (3rd and 7th) days of life is useful in the early diagnosis and prevention of hypernatremic dehydration. Education of the mother with respect to newborn care and nutrition will decrease the number of newborns with hypernatremic dehydration resulting from nutritional insufficiency.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda sadece anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda akut böbrek yetmezliği, disemine intravasküler koagülasyon, konvülziyon, multipl serebrovasküler komplikasyonlarla birliktelik gösteren, yüksek morbidite ve hatta mortaliteye neden olabilen hipernatremik dehidratasyon olgularında belirgin artış gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı neonatal hipernatremik dehidratasyon olgularının demografik özelliklerini ve epidemiyolojik risk faktörlerini ortaya koyarak dehidratasyon olgularının sayısını azaltacak uygulamalara temel oluşturacak önlemleri belirlemektir. Çalışmaya Ekim 2002 ile Eylül 2005 tarihleri arasında Yenidoğan Ünitesine hipernatremik dehidratasyon tanısıyla kabul edilen toplam 41 term ve terme yakın doğan yenidoğan dahil edildi. Olguların ortalama başvuru yaşları 5.1±2.2 gün ve ortalama kilo kayıpları %13±4.1 olarak bulundu. Sezaryen ile olan doğumlarda ve primipar annelerin yenidoğanlarında hipernatremik dehidratasyonun daha fazla görüldüğü tespit edildi. Olguların en sık başvuru şikayetinin ateş (%68) ve olguların büyük bir bölümünün (>%78) orta ve daha ileri derecede dehidrate olduğu saptandı. Ortalama serum sodyum düzeyi 157±7.2 mEq/L ve anne sütü sodyum düzeyi 77±23 mEq/L olarak bulundu. Sonuç olarak hipernatremik dehidratasyonun önlenmesi ve erken tanısı için yaşamın ilk günlerinde (3. ve 7. günlerde) bebeklerin muayenesinin son derece yararlı olduğu saptanmıştır. Anne adaylarına bebek beslenmesi ve bakımıyla ilgili eğitim verilmesinin beslenme yetersizliğine bağlı oluşan hipernatremik dehidratasyon olgularını azaltabileceği kanısına varılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Hall RT, Simon S, Smith MT.
Readmission of breast-fed infants in
the first 2 weeks of life. J Perinatol
2000; 20: 432-437.
2. Anand SK, Robinson RG, Lieberman
E. Neonatal hypernatremia associated
with elevated sodium concentration of
breast milk. J Pediatr 1980; 96: 66-68.
3. Clarke TA, Markarian M, Griswold
W, Mendoza S. Hypernatremic dehydration resulting from inadequate
breast-feeding. Pediatrics 1979; 63:
931-932.
4. Rowland TW, Zori RT, Lafleur WR,
Reiter EO. Malnutrition and hypernatremic dehydration in breast-fed
infants. JAMA 1982; 247: 1016-1017.
5. Arboit JM, Gildengers E. Breastfeeding and hypernatremia. J Pediatr 1980;
97: 335-336.
6. Clarke AJ, Sibert JR. Hypernatremic
dehydration and necrotizing enterocolitis. Postgrad Med J 1985; 61: 65-
66.
7. Cooper WO, Atherton HD, Kahana
M, Kotagal UR. Increased incidence of
severe breastfeeding malnutrition and
hypernatremia in a metropolitan area.
Pediatrics 1995; 96: 957-960.
8. Roddey OF, Martin ES, Swetenburg
RL. Critical weight loss and malnutrition in breast-fed infants. Am J Dis
Child 1981; 135: 597-599.
9. Moritz ML, Manole MD, Bogen DL,
Ayus JC. Breastfeeding-associated
hypernatremia: are we missing the diagnosis? Pediatrics. 2005; 116: 343-347.
10.Thullen JD. Management of hypernatremic dehydration due to insufficient lactation. Clin Pediatr 1988; 27:
370-372.
11.Sarýcý SÜ, Alpay F, Serdar MA,
Yesilkaya E, Gökçay E. Anne sütüne
baðlý neonatal hipernatremik dehidratasyon: bir olgu sunumu. T Klin
Pediatri 2001; 10: 45-48.
12.Rhuston AR, Lambert GP, Katcher
AL, Frangakis D. Dehydration in
breast-fed infants. JAMA 1982; 248:
646.
13.Molteni KH. Initial management of
hypernatremic dehydration in breastfed infants. Clin Pediatr 1994; 33: 731-
740.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com