Buradasınız

Discursive Features of Operation Manuals in Terms of Technical Communication

Discursive Features of Operation Manuals in Terms of Technical Communication

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
When consumers are in need of help concerning how to use electrical equipment they immediately take a quick look at household product manuals. Generally, household consumer product manuals contain a contents section and there are other sections such as safety rules, technical features, the use of the product, the use of the accessories, maintenance and cleaning. Product manuals are designed for a specific reader with the aim of giving the needed information. Thus, they can be thought as representing a register of their own. In order to understand these registers there are three contextu¬al parameters which are field, tenor and mode variables. Field of discourse refers to the subject and focus of interaction. Tenor of discourse marks the relationship between the interactants. Mode of discourse refers to spoken or written interaction. These three contextual parameters are represented through three meanings; ideational, interpersonal and textual. Concerning the linguistic analysis of the study, Halliday's systemic functional grammar is applied to operational manuals. The linguistic analysis concerns 3 meanings: ideational, interpersonal and textual. In terms of ideational meaning the linguistic categories used in the analysis can be listed as follows: a) Second Person Pronoun forms b) Verb Type: Material verbs, Mental verbs, Existential verbs, Relational verbs, Behavioural verbs, Verbal verbs. In terms of interpersonal meaning, the linguistic categories used are the modal types and they can be listed as following: a) Possibility modal, b) Necessity modal, c) Imperative modal, d) Prediction modal and e) Declarative modal. In terms of the textual meaning the following linguistic categories can be listed: a) Voice: Active, Passive, Causative b) Possessive reference and c) Ellipsis. The corpus of the study consists of 10 operation manuals of the Turkish brands as Arçelik, Beko, Sinbo which are listed in the appendix section of the study. Considering the fact that foreign brands are almost always translated into Turkish, they are not taken into consideration in this study. The sample consisted of 661 sentences. Afterwards, linguistic categories were identified and calculated in Turkish user's manuals through SPSS frequency analysis and presented via tables. The findings of the study indicate that in technical communication product manuals indeed have a special register of their own.
Abstract (Original Language): 
Tüketiciler elektrikli bir aleti nasıl kullanmaları gerektiği konusunda yardıma ihtiyaç duyduklarında, kullanım kılavuzlarına başvururlar. Kullanım kılavuzları belirli bir alıcıya yönelik gerekli bilgiyi iletmek amacıyla düzenlenmiştir. Kullanım kılavuzları gerekli bilgiyi iletmek amacıyla güven¬lik kuralları, teknik özellikler, ürün kullanımı, donatıların kullanımı, temizlik ve bakım gibi kısım¬lardan oluşmaktadır. Bu sebeple, kullanım kılavuzlarının kendilerine özgü özel bir dil kesiti oldu¬ğu düşünülebilir. Kesitleri anlamak için alan, anlam ve biçim olarak adlandırılan üç durumsal para¬metre bulunmaktadır. Söylem alanı özneyi ve iletişim odağını tanımlar. Söylem anlamı katılımcı¬lar arasındaki iletişimi tanımlar ve söylem biçimi yazılı veya sözlü iletişimi ifade eder. Bu üç bağ-lamsal parametre düşünsel anlam, kişilerarası anlam ve metinsel anlam gibi üç anlamla ifade edil¬mektedir. Dilsel inceleme çerçevesinde, Halliday'in dizgesel-işlevsel dilbilgisi kuramı kullanım kılavuzlarına uygulanmıştır. Dilsel inceleme daha önceden sözedilen bu 3 anlamı içermektedir. Bunlar düşünsel anlam, kişilerarası anlam ve metinsel anlamlardır. İncelemede düşünsel anlam bağlamında çözümlenen kategoriler aşağıdaki şekilde listelenmiştir: a) İkinci kişi zamir ekleri b) Fiil çeşitleri: Eylemsel Fiiller, Zihinsel Fiiller, Varoluşsal Fiiller, İlişkisel Fiiller, Davranışsal Fiiller, Sözel Fiiller. Kişilerarası anlam bağlamında ise aşağıdaki dilsel kategoriler çözümlenmiştir: a) Olasılık kipi b) Gereklilik kipi c) Emir kipi d) Öngörü kipi ve e) Bildiri kipi. Metinsel anlam bağlamındaki kategoriler ise aşağıdaki kategorilerdir: a) Çatı: Etken, Edilgen, Ettirgen b) iyelik gönderimi ve c) Eksiltili yapılar. Çalışmanın bütüncesini ekler kısmında listelenen Arçelik, Beko, Sinbo gibi Türk markalarına ait 10 adet kullanma kılavuzu oluşturmaktadır. Yabancı markalar çeviri olmalarında dolayı çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Örneklem 661 cümleden oluş¬maktadır. Kullanım kılavuzlarındaki söylem özellikleri sayılarak kullanım sıklıkları ve yüzdeleri tablolar halinde belirtilmiştir. Araştırmanın bulguları kullanım kılavuzlarının kendine özgü bir dil kesiti olduğunu ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

Crystal, D. (1992). An encyclopedic dictionary of language&languages. Oxford: Blackwell.
Eggins, S. (2004). An Introduction to systemic functional linguistics (2nd edition). New York: Continuum.
Finch,G. 2000. Linguistic terms and concepts. London:Macmillian.
Göksel,
A
. and Kerslake, C. (2005). Turkish: A comprehensive grammar. London: Routledge.
Hillier, H. (2004). Analysing real texts. New York: Palgrave.
Halliday, M.A.K. (1985). An introduction to functional grammar. Australia:Edward Arnold.
Kornfilt, J. (1997). Turkish. London: Routledge.
Lannon, J. M. (2006). Technical communication. Longman: Pearson.
Lassen, I. (2003). Accessibility and acceptability in technical manuals. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Leeuwen, T.V(2009). Critical Discourse analysis. In J. Renkema (Ed.), Discourse, of Course (pp. 272-292). Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.
McMurrey, D.A. 2002. Power tools for technical communication. Boston:Thomson.
Richards, J., Platt, J., Platt, H. (1992). Dictionary of language teaching & applied linguistics. Essex: Longman.
Simpson, P. (2004). Stylistics. London: Routledge.
Sansa Tura, S.
(1986)
. DIr in Modern Turkish. E. Erguvanlı Taylan & A. A. Koç (Ed.). In
39
Discursive Features of Operation Manuals in Terms of Technical Communication
Proceedings of the 2nd international conference on Turkish linguistics (pp. 145-158). Boğaziçi Yayınları.
Simpson, P. and Mayr, A. (2010). Language and power. London: Routledge
Tüketicinin korunması hakkında kanun, 15 ocak 2010 tarihinde http://www.tuketiciler. org adresinden erişildi.
Appendix: Manuals Employed in the Usage Manuals for Domestic Appliances
Arçelik Su Isıtıcı Kullanma Kılavuzu (Arçelik Water Heating Operation Manual)
Arçelik Sterilizatör Kullanma Kılavuzu K9610 (Arçelik K9610 Sterilizer Operation Manual)
Arçelik Biberon Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu K9110 (Arçelik K9110 Feeding Bottle Heater Operation Manual)
Arçelik
Yumurt
a Pişirme Makinesi Kullanma Kılavuzu K2810 (Arçelik K2810 Egg-boiler Machine Operation Manual)
Arçelik Buharlı Temizleyici Kullanma Kılavuzu BKK 1100 (Beko BKK 1100 Steam Cleaner Operation Manual)
Sinbo Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu SVC 3438 (Sinbo Vacuum Cleaner Operation Manual)
Beko Şarjlı Süpürge Kullanma Kılavuzu BKK
217
1 (BKK 2171 Charged Vacuum Cleaner Operation Manual)
Beko El Blender Kullanma Kılavuzu BKK 2261 (BKK2261 Beko Hand Blender Operation Manual)
Beko Fanlı Isıtıcı Kullanma Kılavuzu BKK 2000 (Beko 2000 Fan Heater Operation Manual)
Beko Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu BKS 1270 EY (Beko Vacuum Cleaner Operation Manual)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com