Buradasınız

OLIVE OIL EXPORT FROM THE PORT OF IZMIR (1869- 1912)

İZMİR LİMAN’INDAN ZEYTİNYAĞI İHRACATI (1869- 1912)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Türkiye çeşitli topografik ve iklimsel özelliklere sahiptir. Bu heterojen ekolojik yapısının bir sonucu olarak, çeşitli tarım ürünleri bulunmaktadır. Zeytin, bu iklimle uyumlu olarak, çiftçiler için büyük bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte zeytinyağı Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatını sembolize eden en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Bu bağlamda İzmir ve hinterlandı zeytin üretimi için çok zengin flora ve uygun bir ekolojiye sahiptir. Bu çalışmada 1869- 1912 döneminde İzmir zeytinyağı ihracatının yıllık değerleri sunulmuştur. Bulgular, 1869’dan 1912'ye kadar Türkiye'deki Konsolosluk makamlarının Ticaret raporlarından elde edilen istatistiklere dayanmaktadır.
Abstract (Original Language): 
Turkey has many different kinds of topographic and climatic characteristics. As a result of this heterogeneous ecological structure, there are various agriculture crops. Olive, in harmony with this climate, is a vital importance for farmers. At the same time, olive oil is one of the most important export goods which symbolize Turkey’s agricultural export product. In this respect, İzmir and its hinterland has very rich flora and suitable ecology for olive production. This study has presented an annual values of İzmir olive oil exports for the period 1869-1912. The findings resulted from the survey based on data provided by statistics of the Commercial Reports from Consular Offices in Turkey from 1869 to 1912.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Archives
Ahenk Gazetesi, 31 January 1896
B.O.A., İ.OM. 1317. Z. 23/4, 1899
B.O.A., A. MKT. MHM. 727/ 25, 1900
B.O.A., İ.OM. 3/ 1317 RA 25, 1901
BOA,Y.EE.KP, 42/4166, 1908
BOA., İ. OM, 5/ 1322 Ca 28, 1906
BOA., BEO, 3552/266376, 1911
Official Reports
1325 Senesi Asya ve Afrika-yı Osmani Ziraat İstatistiği, Dersaadet, 1327
C. E. Heathcothe- Smith 1910: C. E. Heathcothe- Smith, “On the trade and Commerce of Smyrna fort the years 1909”, Accounts and Papers (1864- 1912), Parliamentary Papers, Commercial Reports from Consular Offices in Turkey, (Annual Reports- Great Britain), London, 1910
Consul Dennis 1883: Consul Dennis, “On the trade and Commerce of Smyrna for the years 1877 to 1881”, Accounts and Papers (1864- 1912), Parliamentary Papers, Commercial Reports from Consular Offices in Turkey, (Annual Reports- Great Britain), London, 1883
Consul Dennis 1887: Consul Dennis, “On the trade and Commerce of Smyrna for the years 1882 to 1885”, Accounts and Papers (1864- 1912), Parliamentary Papers, Commercial Reports from Consular Offices in Turkey, (Annual Reports- Great Britain), London, 1887
Consul Heap 1884: Consul Heap, “Olive Cultivation in Turkey”, Journal of the Society of Arts, October 3, 1884.
Düstur 1862: “Zeytinlik Yetiştirenlerin Muafiyetine Dair Nizamname”, Düstur, Tertip 1, Cilt 2, 1862
Memalik-i Osmaniyenin 1330 Senesine Mahsus Ziraat İstatistiğidir, Ticaret ve Ziraat Nezareti İstatistik-i Umumiyesi, İstanbul, 1335 (Rumi), 1919 (miladi), Matbaa-i Osmaniye
Salname-i Vilayet-i Aydın, R. 1307/ H. 1308
Stab 1880: S. Stap, “Tenure and Produce of Land in the Province of Smyrna”, Journal of the Society of Arts, November 12, 1880 Stab 1887: S. Stab, “Statistics of the Province of Aidin or Smyrna”, Journal of the Society of Arts, 35, July 15, 1887
Stab 1889: S. Stab, “Report on the Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople for the year 1889, Agricultural and Industrial Products of Turkey”, Journal of the Society of Arts, 37, October 25, 1889
Books and Articles
Aydın İl Yıllığı 1967: Aydın İl Yıllığı, Aydın, 1967
Başaran 2000: Mehmet Başaran, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire, İzmir, 2000
Emiralioğlu 1997: Mevhibe Pınar Emiralioğlu, Otoman State Intervention in Agriculture: Beginning of Credit Banking Within The Nineteenth Century Otoman Empire, A Thesis Presented to The İnstitute of Economics And Social Sciences in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of History, Bilkent University, Ankara, 1997
Faroqhi 1987: Suraiya Faroqhi, “Agriculture and Rural Life in the Ottoman Empire (ca 1500- 1878)”, New Perspectives on Turkey, 1987, Volume 1
Güran 1980: Tevfik Güran, “Tanzimat Döneminde Tarım Politikası (1839-1876)”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ed. Osman Okyar- Halil İnalcık, Ankara, 1980
Issawi 1980: Charles Issawi, The Economic History of Turkey (1800- 1914), The University of Chicago Pres, London, 1980
Kasaba 1993: Reşat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, İstanbul, 1993
Kurmuş 1982: Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Ankara, 1982
Martal 1999: Abdullah Martal, Değişim Sürecinde İzmir’de Sanayileşme, İzmir, 1999.
Muñoz 2011: Ramon Ramon-Muñoz, Foreıgn Markets For Medıterranean Agrıcultural Products: An Annual Serıes Of World Olıve Oıl Exports (1850- 1938), Universitat de Barcelona Departament d’Història i Institucions Econòmiques Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i Història Econòmica, Paper prepared to be presented at the First Quantitative Agricultural and Natural Resources History Workshop –Agricliometrics, University of Zaragoza, June 2-4, 2011
Oguz- Tabakoğlu 1991: Orhan Oğuz- Ahmed Tabakoğlu, “An Historical Approach to Islamic Pricing Policy: A Research on the Ottoman Price System and its Application”, JKAU: Islamic Econ., Vol. 3, 1991
Ortaç- Yapucu- Özgün 2010: H. Ortaç- O. Yapucu ve C. Özgün, Değişim Sürecinde Aydın, Ed. Sabri Sürgevil, Aydın, 2010
Özgün 2011: Cihan Özgün, İzmir ve Artalanında Tarımsal Üretim ve Ticareti, Basılmamış Doktora Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2011
Pamuk 1992: Şevket Pamuk, “Anatolia and Egypt During the Nineteenth Century: A Comparison of Foreign Trade and Foreign İnvestment”, New Perspectives on Turkey, No. 7, 1992
Pamuk 2010: Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları- Seçme Eserler 1, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul, 2010
Quataert 1993: Donald Quataert, “Agricultural Trends and Government Policy”, Workers, Peasants and Economic Change In the Ottoman Empire 1730- 1914, İstanbul, 1993
Quataert 2008: Donald Quataert, Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım (1876- 1908), Çev. Nilay Özok Gündoğan- Azat Zana Gündoğan, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul, 2008
Ravndal 1926: G. Bie Ravndal, Turkey- A Commercial and Industrial Handbook, Washington, 1926
Rolleston 1856: George Rolleston, Smyrna, London, 1856
Scherzer 2001: Karl Von Scherzer, İzmir-1873, Çev. İlhan Pınar, İ.B.B. Kent Kitaplığı yay, İzmir, 2001
Sönmez 1970: Atilla Sönmez, “Ottoman Terms of Trade (1878- 1913)”, METU Studies in Development, Number 1, Ankara, 1970
Tozduman 1992: Arzu Tozduman, Aydın Güzelhisarı’nın Sosyal Ve İktisadi Durumu (1844), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1992
Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış 1938: Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını, İstanbul, 1938

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com