Buradasınız

HÂFIZ’IN BİR GAZELİNE MODERN YAKLAŞIMLA AÇIMLAMA (ŞERH/TAHLİL) UYGULAMA DENEMESİ

THE MODERN APPROACH TO A GHAZAL BY HAFIZ AND ITS APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.881

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As it is known, one of the significant issues of Divan Literature is the issue of annotating a text. Especially, the lack of a common method in traditional text annotations led many researchers to the quest of new methods. Such names as Ali Nihat Tarlan, Haluk İpekten, Cem Dilçin, Tunca Kortantamer not only attached importance to traditional text annotation but also did studies that fed from our present time literary theories and supported studies in this context. Studies on modern text analysis have not become widespread in the field of classical Turkish Literature. Thus the Classical Turkish Literature was unable to form an "annotation method" applied in text annotation studies using together the traditional and modern approaches. Poem analysis method that began with Mehmet Kaplan in the field of New Turkish Literature continues with new searches in our present time. One of the names that continue these searches is Prof. Dr. Nurullah Çetin “The Poem Analysis Method" suggested by him will be applied on a ghazal of Hafız and the method in question will be carried out.
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi Divan Edebiyatının önemli konularından bir metin şerhi meselesidir. Özellikle geleneksel metin şerhlerinde ortak bir metodun olmayışı birçok araştırmacıyı yeni yöntem arayışlarına yöneltmiştir. Ali Nihat Tarlan, Haluk İpekten, Cem Dilçin, Tunca Kortantamer gibi isimler geleneksel metin şerhine önem vermenin yanında günümüz edebiyat kuramlarından da yararlanan çalışmalar yapmışlar bu yönde yapılan çalışmaları desteklemişlerdir. Klâsik Türk Edebiyatı alanında modern metin inceleme çalışmaları yeterince yaygınlaşamamıştır. Bunun için de Klâsik Edebiyatı metin şerhi çalışmalarında uygulanan, gelenek ve modern yaklaşımları birlikte kullanan bir “şerh metodu” da oluşturulamıştır. Yeni Türk Edebiyatı alanında Mehmet Kaplan’la başlayan şiir tahlilleri metodu günümüzde yeni arayışlarla sürmektedir. Bu arayışları sürdüren isimlerden biri de Prof. Dr. Nurullah Çetin’dir. Onun önerdiği “Şiir Çözümleme Yöntemi”ni Hafız’ın bir gazeline uygulayarak söz konusu yöntem denenecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Abdurrahman Câmî, Nefahatü‟l-üns min Hadarati‟l-Kuds, Ġstanbul, 1993.
AKSAN, Doğan, Cumhuriyet döneminden Bugüne Örneklerle ġiir Çözümlemeleri, Ankara,2004.
AKSAN, Doğan, ġiir Dili ve Türk ġiir Dili, Ankara,2006.
AKSOYAK, Ġsmail Hakkı, “VIII: Metin ġerhi”, Mustafa Ġsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara,2006,
ANDREWS, Walter G., ġiirin Sesi, Toplumun ġarkısı, Ġstanbul, 2008.
BĠLGĠN, Azmi, “Eski Türk Edebiyatında ġerh”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi ġöleni, (Bildiriler), Kayseri, 2001,
Hâfız’ın Bir Gazeline Modern… 273
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/6 Fall 2009
ÇETĠN, Nurullah, ġiir Çözümleme Yöntemi, Ankara,2008.
ÇETĠN, Nurullah, ġiir Tahlilleri, Ankara, 2008.
DĠLÇĠN, Cem, “Fuzûlî‟nin Bir Gazelinin ġerhi ve Yapısal Yönden Ġncelenmesi”, Türkoloji Dergisi, C.9, Ankara, 1991,
DĠLÇĠN, Cem, “Divan ġiirinde Gazel” Türk Dili Türk ġiiri Özel Sayısı II (Divan ġiiri) S. 415-416-417.Ankara, 1986.
DĠLÇĠN, Cem, Örneklerle Türk ġiir Bilgisi, Ankara,1983,
GENÇ, Ġlhan, “Metin ġerhinde „Bilimsellik ve Yorumsallık‟ Boyutu”, Beykoz Belediyesi, Prof.Dr. Abdülkadir Karahan‟ın Anısına, Uluslararası Divân Edebiyatı Sempozyumu, (Bildiriler) Ġstanbul,2008,
GENÇ, Ġlhan, Edebiyat Bilimi Kuramlar-Akımlar-Yöntemler, Ġzmir,2008.
GENÇ, Ġlhan,“ Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern YaklaĢımlar”, Erciyes Üniversitesi “Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Bildiriler) C.II. Kayseri, 2007,
GENÇ, Ġlhan”Nâbî‟nin “Usandık” Redifli Gazelinin Yapısal Yönden Ġncelenmesi”, Edebiyat Bilimi Kuramlar-Akımlar- Yöntemler, Ġzmir,2008,
H.Rıtter,”Hâfız”, Ġslam Ansiklopedisi, C.5/1, Ġstanbul, 1977, (MEB)
HOLBROOK, Victoria R., AĢkın Okunmaz Kıyıları-Türk Modernitesi ve Mistik Romans, Ġstanbul,2005,
HORATA, Osman, “Necâtî Bey‟den Bâkî‟ye „Döne Döne‟ ”, Bilig, S.7 Ankara,Güz 1998,
KILIÇ, Atabey, “DağılmıĢ Ġncileri Toplamak: ġerh Tasnîfi Denemesi”, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Ankara,2007,
KORTANTAMER, Tunca, “Teori Zemîninde Metin ġerhi Meselesi” I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, Ankara,17-18 Ocak 1992.; Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı AraĢtırmaları Dergisi, Ġzmir, 1994, S.VIII.
KORTANTAMER, Tunca, “Türk Edebiyatında „Gelenek ve Modernlik‟ TartıĢmaları Üzerine” Kitaplık, S.38 Ġstanbul, Güz 1999,
KORTANTAMER, Tunca,“ Gül Kasidesi”, Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Ankara, 1993,
274 Ömer İNCE
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/6 Fall 2009
KÖPRÜLÜ, M.Fuad, “Türk Edebiyatı Tarihinde Usûl”, Edebiyat AraĢtırmaları, Ankara,1986,
KÖPRÜLÜ, M.Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul,1980,
LEVEND, Âgah Sırrı, Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler-Mazmunlar ve Mefhumlar, Ġstanbul, 1984
MAZIOĞLU, Hasibe, Fuzuli-Hafız Ġki ġair Arasında Bir KarĢılaĢtırma, Ankara,1956.
MENGĠ, Mine, “Metin Ġncelemesi AĢamaları, Terimleri, ve Bunlardan Biri: Metin Tahlili”, Turkish Studies/Türkoloji AraĢtırmaları, Volume 2/3, 2007,
MENGĠ, Mine, “Metin ġerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine”, Divan ġiiri Yazıları, Ankara, 2000,
PALA, Ġskender, Ansiklopedik Divan ġiiri Sözlüğü, Ankara II. Baskı.
ġirâzî, Hâfız Divânı, (Çeviren, Abdülbaki Gölpınrlı) Ġsanbul,1992.
TARLAN, Ali Nihat, Fuzûlî Divânı ġerhi, C.I. Ankara, 1985,
TARLAN, Ali Nihat, Metinler ġerhine Dâir”, Edebiyat Meseleleri, Ġstanbul,1981,
TÖKEL, Dursun Ali, “Bir Gazel Anlam Bilimle Nasıl AnlaĢılır?”, Dergâh, S.150, Ġstanbul
ULUDAĞ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul, 1991,
YAZICI, Tahsin, “Hâfız-ı ġirâzî”, TDV Ġslâm Ansiklopedisi, C.15, Ġstanbul, 1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com