Buradasınız

İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIFLAR TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ÖYKÜLERİN METİN DİL BİLİMSEL YÖNTEMLER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SCRUTINIZING STORIES IN TURKISH COURSE BOOKS FOR PRIMARY CLASSES BETWEEN 6th, 7th AND 8th GRADE BY TEXT LINGUISTIC METHODS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1188

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, nine Stories Texts in Main Turkish Course Books for 6th, 7th and 8th grades have been scrutinized by means of linguistic methods and techniques; and it has been aimed to determine the effects of these texts on primary school students’ comprehension-level. These Stories Texts have been studied at three levels surface-structure, narrative-structure and deep-structure, and these stories have been analyzed by syntagmatic and systemic reading methods. These texts have been evaulated as a whole in this examination from concrete to abstract; it has not been considered enunciation subject’s idea, life and other works. In this regard, the study differs from studies on traditional literature. Questionnaires suitable for classes at 6th, 7th and 8th grades have been prepared by associating the data obtained after the studies with gains in the Turkish teaching programme. The questionnaires have been applied in six primary schools with different social-economic status in the center of Malatya. The study has aimed to determine characteristics to constitute a certain frame for selecting stories to be used in teaching mother-tangue.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe ders kitaplarındaki dokuz öykü metin dil bilim yöntem ve teknikleriyle incelenmiş; bu öykülerin öğrencilerin anlama düzeylerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu öyküler metin dil bilimin öngördüğü doğrultuda yüzeysel, anlatısal ve derin yapı olmak üzere üç düzeyde ele alınmış; dizimsel ve dizgesel okuma yöntemleriyle çözümlenmiştir. Somuttan soyuta doğru yapılan bu incelemede metin bir bütün olarak değerlendirilmiş; sözcelem öznesinin düşünce yapısı, yaşamı, diğer yapıtları dikkate alınmamıştır. Bu yönü ile bu çalışma geleneksel incelemelerden ayrılmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda elde edilen veriler yeni Türkçe öğretim programındaki kazanımlarla da ilişkilendirilerek 6, 7 ve 8. sınıflar düzeyinde anketler hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anketler Malatya il merkezindeki farklı sosyoekonomik yapıya sahip altı ilköğretim okulunda uygulanmıştır. Çalışma, ana dili öğretiminde kullanılacak öykülerin seçilmesinde belirli bir çerçeve belirlemeyi amaçlamıştır.

REFERENCES

References: 

AKARSU, Bedia (1998), Dil-Kültür Bağlantısı, Ġnkılâp, Ġstanbul.
AKERSON, Fatma Erkman (2005), Göstergebilime Giriş, Multilingual, Ġstanbul.
AKSAN, Doğan (1979-82), “Türkçe ÇalıĢmalarında ve Öğretiminde Dilbilimin Yeri”, DTCF Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1-2, s. 43-49.
AKSAN, Doğan (2008), Türkçeye Yansıyan Türk Kültürü, Bilgi Yay., Ankara.
ANDAÇ, Feridun (1995), Yazınsal Gerçekçiliğin Boyutları, Ümit Yay., Ankara.
BAYRAV, Süheyla (1999), Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi, Multilingual, Ġstanbul.
BARTHES, Roland (2005), (Çev. Mehmet Rifat–Sema Rifat), Göstergebilimsel Serüven, YKY, Ġstanbul.
BĠNYAZAR, Adnan (1983), “Anadili Öğretiminde Yazınsal Alanlara Açılım”, Türk Dili/Dil Öğretimi Özel Sayısı, TDK Yay., Ankara, C:XLVII, S: 379-380, s. 57-72.
BÖREKÇĠ, Muhsine (2009), “Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenlerinin YetiĢtirilmesi Sürecinde Dilbilim ve Türkçe Öğretimi”
928 S. DEMİR – A. Turan SİNAN
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi16/börekçimuhsine1277.pdf 28.07.2009 tarihli eriĢim.
CEMĠLOĞLU, Mustafa (2001), Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi, Alfa, Ġstanbul.
CHOMSKY, Noam (2009), (Çev. Veysel Kılıç), Bilgi Sorunları ve Dil, BGST Yay., Ġstanbul.
CĠRAVOĞLU, Öner (1999), Çocuk Edebiyatı, Esin Yay., Ġstanbul.
ECO, Umberto (1991), (Çev. Sema Rifat), Alımlama Göstergebilimi, Düzlem, Ġstanbul.
ECO, Umberto (1996), (Çev. Kemal Atakay), Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Can Yayınları, Ġstanbul.
ECO, Umberto (2001), (Çev. Pınar SavaĢ), Açık Yapıt, Can Yay., Ġstanbul.
ERDEN, Aysu (2002), Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, GendaĢ Edebiyat, Ġstanbul.
GÖKTÜRK, AkĢit (2002), Okuma Uğraşı, YKY, Ġstanbul.
GÖMLEKSĠZ, Mehmet Nuri ve BULUT, Ġlhami (2007), “Yeni Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim, Sayı 175, s.161- 184, Ankara.
GÜNAY, V. Doğan (2003), Metin Bilgisi, Multilingual, Ġstanbul.
GÜVENÇ, Bozkurt (2007), “Ġnsan-Dil ve ĠletiĢim”, Kültürün ABC’si, YKY., Ġstanbul.
KARAAĞAÇ, Günay (2008), Dil, Tarih ve İnsan, Kitabevi, Ġstanbul.
KILIÇ, Veysel (2002), Dilin İşlevleri ve İletişim, Papatya, Ġstanbul.
KIRAN, AyĢe Eziler – Zeynel (2003), Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin, Ankara.
KIRAN, AyĢe Eziler (2004), “Göstergebilim ve Yazınsal Çözümlemeler”, Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, Multilingual, Ġstanbul.
KORKMAZ, Ramazan (2007), “Romanda Mekanın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları / Mustafa İsen’e Armağan, Ankara.
NEYDĠM, Necdet (2003), “Çocuğun Hayata Dokunmasında Edebiyatın ĠĢlevi”, Çocuk Edebiyatı, Bu Yayınevi, Ġstanbul.
İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Ders Kitap… 929
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/1 Winter 2010
OĞUZKAN, A. Ferhan (2001), Çocuk Edebiyatı, Anı Yay., Ankara.
PROPP, Vladimir (2008), (Çev. Mehmet Rifat – Sema Rifat), Masalın Biçimbilimi ve Olağanüstü Masalların Dönüşümleri, TĠB Kültür Yay., Ġstanbul.
RICOEUR, Paul (2007), (Çev. Gökhan Yavuz Demir), Yorum Teorisi Söylem ve Artı Anlam, Paradigma Yay., Ġstanbul.
RĠFAT, Mehmet (2007), Metnin Sesi, TĠB Kültür Yay., Ġstanbul.
SAUSSURE, Ferdinand De (2001), (Çev. Berke Vardar), Genel Dilbilim Dersleri, Multilingual Yay., Ġstanbul.
SĠNAN, Ahmet Turan (2006) “Ana Dili Eğitimi Üzerine Bazı DüĢünceler”, Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ġubat 2006, s. 75-78, Elazığ.
ġENÖZ, Canan Ayata (2005), Metindilbilim ve Türkçe, Multilingual, Ġstanbul.
TODOROV, Tzvetan (2001), (Çev. Kaya ġahin), Poetikaya Giriş, Metis Yay., Ġstanbul.
UÇAN, Hilmi (2006), Yazınsal EleĢtiri ve Göstergebilim, Hece, Ankara.
VARDAR, Berke (2002), Açıklamalı Dilbilim Terimler Sözlüğü, Multilingual, Ġstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com