You are here

“DİVAN-I HİKMET”İN İSTANBULDAKİ BİR NÜSHASI HAKKINDA

ABOUT A NEW COPY OF DIVAN-I HIKMAT IN ISTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Different manuscripts and lithographic list of «Divan-i Hikmat», in which are the holy sayings of Hodja Ahmad Yassavi, exists in many libraries in the world. In this article we will share some of our views about this not yet studied copy, which is kept in Istanbul. We hope that this new found copy of «Divan-i Hikmat» will open up new horizons in Yassavi studies.
Abstract (Original Language): 
Hoca Ahmet Yesevi hikmetlerinin yer ald “Divan- Hikmet”in çeitli yazma ve matbu nüshalar, dünyann birçok kütüphanesinde bulunmaktadr. Bu makalemizde, henüz bilim dünyasna tantlmam olan, 'stanbul Atatürk kitaplnda bulunan “Divan- Hikmet” nüshasyla ilgili baz düüncelerimizi paylaacaz. “Divan- Hikmet”in bulunan bu yeni nüshas, Yesevilik aratrmalarnda yeni ufuklar açacan ümit ediyoruz.

REFERENCES

References: 

• Güzel, Abdurrahman, Süleyman Hakim Ata'nn Bakrgan Kitab Üzerine Bir nceleme,
Ankara 2008.
• Hikmet-i Hoca Ahmet Yesevi, stanbul Büyük:ehir Belediyesi Atatürk Kitapl< , No: K-598.
• Hoca Ahmet Yesevi, Divan- Hikmet (Yeni Bulunan Hikmetler), (Haz. N. Hasan) Takent
2004.
• Mevlana Safiyuddin, Neseb-nâme Tercümesi, (Haz. Kemal Eraslan), 'stanbul 1996.
• Seyfeddin Seyfullah, Nadirhan Hasan, Hazini'nin “Cami el-mür:idin” Eseri Hakknda”,
Tasavvuf, C. 12, Aralk 2004, s. 159-166.
• Süleyman Bakrganî, Bakrgan Kitab, (Haz. 'brahim Hakkul, Seyfeddin Refiüddin), Takent 1991.
• Tekcan, Münevver, Hakîm Ata Kitab, 'stanbul 2007.
• Tosun, Necdet, “Yesevili

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com