You are here

FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE DEVELOPMENT OF ATTITUDE SCALE FOR PHYSICS LABORATORY AND THE ASSESSMENT OF PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICS LABORATORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to develop a reliable and valid attitude scale in order to assess primary science preservice teachers’ attitudes towards physics laboratory. The attitude factors were developed by comparing existing attitudes scales and discussing with experts on the field. The sample related to the development phase of the scale consists of 318 science pre-service teachers studying in the Department of primary science education at the Faculty of education, Kırsehir at Gazi University. There are 19 positive and 17 negative attitude factors in the scale. The Cronbach-Alpha internal integrity coefficient of the final version of the scale was found to be 0.8930 after factor analysis was carried out. Science pre- service teachers’ attitudes towards physics laboratory were explored by a five point Likert scale. The data were analyzed by SPSS software and were evaluated at their attitudes towards physics laboratory.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarını tespit etmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeği geliştirme aşamasında, mevcut olan tutum ölçekleri incelendikten sonra uzman görüşleri de alınarak oluşturulan tutum maddeleri, çeşitli aşamalardan geçerek en son halini almıştır. Geliştirme aşamasında ölçeğin örneklemini, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde okuyan toplam 318 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ölçekte, 19’u olumlu, 17’si olumsuz olmak üzere toplam 36 tutum maddesi bulunmaktadır. Faktör analizi yapılarak son halini alan tutum ölçeğinin Cronbach- Alfa iç tutarlık katsayısı α = 0, 8930 olarak bulunmuştur. 5’li likert türünde olan ölçek ile, öğretmen adaylarından fizik laboratuvarına yönelik görüşlerini ifade etmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının tutum ölçeğine verdikleri cevaplar doğrultusunda veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Altıparmak, M., 2001, Biyoloji Öğretiminde
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin
Laboratuvara Yönelik Tutum ve Başarı
Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Baykul, Y., 1990, İlkokul Beşinci Sınıftan
Lise ve Dengi Okulların Son Sınıfına
Kadar Matematik ve Fen Derslerine
Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve
Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı İle
İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı
Faktörler. Ankara: ÖSYM yayınları. 1.
Berberoğlu, G., 1990, Kimyaya İlişkin
Tutumların Ölçülmesi. Eğitim ve Bilim.
14 (76).
Binbaşıoğlu, C., 1995, Eğitim Psikolojisi.
Ankara: Yargıcı matbaası.
Büyüköztürk, Ş. 2002, Faktör Analizi:
Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede
Kullanımı. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi. 32: 470-483
Duatepe, A. ve Çilesiz, Ş., 1999, Matematik
Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
16, 45-52.
Ekici, G., 2002, Biyoloji Öğretmenlerinin
Laboratuvarı Dersine Yönelik Tutum
Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
22, 62-66
Freedman, J., Sears, D., Carlsmith M., 1993,
Sosyal Psikoloji, Ankara: İmge
Yayınevi.
Gürdal, A., Şahin, F. ve Macaroğlu, E.,
1996, İlköğretimin İkinci Kademe
Öğrencileri İçin Fen Bilgisi Tutum
Ölçeği. Öneri, 1, 5.
Kağıtçıbaşı, Ç., 1988, İnsan ve İnsanlar,
İstanbul: Evrim Basım Yayım dağıtım,
7. basım.
Karasar, N., 1999, Bilimsel Araştırma
Yöntemi, Ankara: Anı yayıncılık, 9.
basım.
Kocabaş, A., 1997, Temel Eğitim II.
Kademe Öğrencileri İçin Müziğe İlişkin
Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 13, 141-145.
Özyürek, A., Eryılmaz, A., 2001,
Öğrencilerin Fizik Derslerine Yönelik
Tutumlarını Etkileyen Etmenler, Eğitim
ve Bilim, 26 (120).
Selvi, K., 1996, Tutumların Ölçülmesi ve
Program Değerlendirme. Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6
(2), 39-53.
Sezgin, G. ve arkadaşları., 2002, Fizik
Eğitiminde Projeye Dayalı Laboratuvar
Çalışmalarına Yönelik Öğrenci
Tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 59-
63.
Şimşek, N., 2002, Kimya Eğitimine Yönelik
Bir Tutum Ölçeği Hazırlanması ve Buna
Yönelik Çeşitli Değerlendirmelerin
Yapılması, Hacettepe Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
Ankara.
Tavşacıl, E., 2002, Tutumların Ölçülmesi ve
SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Nobel
yayıncılık.
Turgut, M. F. ve Baykul, Y., 1992, Ölçme
Teknikleri, Ankara: ÖSYM Yayınları, 1.
Tyler, L. E., 1971, Test and Measurement,
Second Edition Prentice- Hall.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com