You are here

SANAL ZORBA/KURBAN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

CYBER BULLY/VICTIM SCALE DEVELOPMENT STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to develop a reliable and valid scale, to determine cyber bully behaviors of secondary school students. Research group is consisted of 450 students of 6th, 7th and 8th grade of three secondary school in Sakarya, one private and two public schools, in 2008-2009 academic year. Content validity and face validity of the scale was provided via expert judgment. Confirmatory and exploratory factor analyses were done for construct validity. Exploratory factor analysis showed that there were 19 items in the scales loaded under 3 factors. Scales with 19 items under 3 factors were tested with confirmatory factor analysis for each victim and bully variables. Factorial model of scales were found theoretically and statistically convenient after confirmatory factor analysis. The internal consistency values calculated for reliability. Internal consistency were found .81 for cyber victim and bully dimensions. These result values showed that a psychometric quality of this scales were acceptable.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında görülen sanal zorbaca davranışları ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 öğretim yılında Sakarya ilinde yer alan biri özel, ikisi devlet olmak üzere ilköğretim okullarının altı, yedi ve sekizinci sınıflarında okuyan 450 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında görünüş geçerliği ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör sonucunda iki ölçeğinde 19 madde üç faktörden oluştuğu görülmüştür. 19 madde ve üç faktörden oluşan kurban ve zorba ölçekleri ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeklerin modellerinin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. Ölçeklerin güvenirliği için iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin sanal kurban ve zorba alt boyutlarının iç tutarlık kat sayısı .81 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler ölçeklerin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.
1-17

REFERENCES

References: 

ANDERSON, J. C., ve GERBING, D. W. (1984).The effect of sampling error on
convergece, improper solutions and goodness-of-fit indices for maximum likelihood
confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
ARICAK, T.; SİYAHHAN, S.; UZUNHASANOGLU, A.; SARIBEYOGLU, S.;
CIPLAK, S.; YILMAZ, N. ve MEMMEDOV, C. (2008). Cyberbullying among Turkish
Adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 11(3), 253-261.
BELSEY, B. (2007, Fall). “Cyberbullying: A real and growing threat.” ATA Magazine,
88(1), 14-21.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
DEHUE, F., BOLMAN, C. ve VÖLLINK, T. (2008). Cyberbullying: Youngsters’
Experiences and Parental Perception. Cyberpsychology & Behavior, 11(2), 217-223.
ERDUR-BAKER, Ö. ve KAVŞUT, F. (2007). Akran Zorbalığının Yeni Yüzü: Siber
Zorbalık. Eğitim Araştırmaları, 27, 31-42.
KOWALSKİ, R.M. and LIMBER, S.P. (2007). Electronic bullying among middle school
students. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent
Medicine, 41(6), 22-30.
LI, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools.
Computers in Human Behavior, 23, 1777-1791.
LI, Q. (2005) ‘New Bottle But Old Wine: A Research on Cyberbullying in Schools’,
Computers and Human Behavior, 1-15.
PATCHIN, J.W. ve HINDUJA, S. (2006). Bullies move beyond the school yard: A
preliminary look at cyber bullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148–169.
SHARIFF, S. (2005). Cyber-dilemmas in the new millennium: School obligations to
provide student safety in a virtual school environment. McGill Journal of Education, 40(3).
SMITH, P., MAHDAVI, J., CARVALHO, M. ve TIPPETT, N. (2006). An investigation
into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender
in cyberbullying. A Report to the Anti-Bullying Alliance.
http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RBX03-06.pdf adresinden 09.02.2009 tarihinde
erişilmiştir.
STROM, P. ve STROM, R. (2004). Bullied by a Mouse.
http://www.childresearch.net/RESOURCE/RESEARCH/2004/MEMBER35.HTM adresinden
04.02.2009 tarihinde erişilmiştir.
STROM, P. ve STROM, R. (2005). When teens turn cyberbullies. The Education Digest,
71 (4), 35–41.
SÜMER, N (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar.
Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 74-79.
WILLARD, N. (2005). Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats.
http://www.cyberbully.org/cyberbully/docs/cbcteducator.pdf adresinden 04.02.2009 tarihinde
erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com