You are here

TAKİPTEKİ KREDİLERİN ÖZEL SEKTÖRE VERİLEN KREDİLER VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ*

NON-PERFORMING LOANS IMPACT ON CREDITS TO PRIVATE SECTOR AND INVESTMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Encountering a set of faults in the loan repayment leads to troubles in the banking system and thus in the economic structure. Therefore this study analyzes the impact of non-performing loans on domestic credits to private sector and investments for the period of 1986-2008 in Turkey. According to the results from multivariate regression analyses, we observed that non-performing loans affect domestic credits to private sector and investments in a reducing way. Those identified negative associations between non-performing loans and domestic credits to private sector and investments are statistically significant at %1 significance level.
Abstract (Original Language): 
Kredilerin geri ödenmesinde yaşanan bir takım aksaklıklar bankacılık sisteminde ve dolayısıyla ekonomik yapıda olumsuzluklara neden olmaktadır. Bundan dolayı bu çalışma Türkiye’de takipteki kredilerin özel sektöre verilen krediler ve yatırımlar üzerindeki etkisini 1986-2008 yılları için analiz etmektedir. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre takipteki kredilerin, özel sektöre sağlanan yurtiçi kredileri ve yatırımları azaltıcı yönde etkilediği görülmüştür. Takipteki krediler ile özel sektöre sağlanan yurtiçi krediler ve yatırımlar arasındaki tespit edilen bu negatif ilişki %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır

REFERENCES

References: 

ACAR, Özgür ve Pelin Ataman, ERDÖNMEZ, (1996), “Kredi Karşılıklarına İlişkin Düzenlemeler ve Vergi Uygulamaları”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.
AKSEL, Kaan, (2001), “Kredi Riski Yönetimi”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, No: 18, İstanbul.
AKTAŞ, Mustafa, (2000), “Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Finansal Analiz”, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, Türkiye Bankalar Birliği, 9-11 Ekim 2000 Ankara.
ARDA, Musa ve Cengiz, GÖĞEBAKAN, (2004), “Kredi Risk Yönetimi Açısından İçsel Derecelendirme Modeli”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, No:34, İstanbul.
ÇELİK, Faik ve M.Behzat, EKİNCİ, (2002), “Türkiye’de Bankacılık Krizlerinin Önlenmesinde Risk Yönetiminin Yetersizliği, Stratejik Bir Yaklaşım”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, No: 23, İstanbul
ACAR, Özgür ve Pelin Ataman, ERDÖNMEZ, (1996), “Kredi Karşılıklarına İlişkin Düzenlemeler ve Vergi Uygulamaları”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.
AKSEL, Kaan, (2001), “Kredi Riski Yönetimi”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, No: 18, İstanbul.
AKTAŞ, Mustafa, (2000), “Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Finansal Analiz”, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, Türkiye Bankalar Birliği, 9-11 Ekim 2000 Ankara.
ARDA, Musa ve Cengiz, GÖĞEBAKAN, (2004), “Kredi Risk Yönetimi Açısından İçsel Derecelendirme Modeli”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, No:34, İstanbul.
ÇELİK, Faik ve M.Behzat, EKİNCİ, (2002), “Türkiye’de Bankacılık Krizlerinin Önlenmesinde Risk Yönetiminin Yetersizliği, Stratejik Bir Yaklaşım”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, No: 23, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com