You are here

7.Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Değişkenler

The Investigation of Seventh Graders' Attitudes and Opinions towards the Performance Tasks Used in Science Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In parallel with the developments in science and technology, there has been some changes in the Science Curriculum in Turkey. These changes in curriculum have brought in a new understanding about the process of assessment and evaluation. The techniques called as alternative evaluation techniques emphasize the process rather than just focusing on the student achievement, which is different from the traditional techniques. In the research, performance tasks, which are one of the alternative assessment and evaluation techniques and focus on the evaluation of both process and the product at the same time, was investigated. The purpose of this study is to determine variables that influence students' attitudes towards performance tasks. As the data collection tools, Personal Information Questionnaire and Attitude Scale towards the Performance Tasks in Science Course, which wer e developed by Kumandaş (2008), were used in the study. The data about the students' personal information, the process they followed during the performance tasks and what opportunities they had were gathered thorough the questionnaire. The research was designed in accordance with the relational screening model. The participants of the study consisted of 147 seventh graders in Tokat Province in 2013-2014 academic year. As a result of the study, the job of the mother, gender, the habit of watching TV, using internet or textbooks as the resource variables were determined to be effective in the students' attitudes towards performance tasks in science course. Moreover, it was also determined that it is the science course where the students enjoy conducting performance tasks most.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak fen bilimleri dersi öğretim programlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Eğitim programlarında meydana gelen değişiklikler ölçme değerlendirme sürecine de yeni bir anlayış getirmiştir. Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri olarak adlandırılan bu teknikler geleneksel tekniklerden farklı olarak öğrencinin başarısını sadece sonuç odaklı değerlendirmeyip, süreci de ön plana çıkarmaktadır. Bu araştırmada, alternatif ölçme değerlendirme teknikleri arasinda yer alan, süreç ve ürünün birlikte değerlendirilmesi anlayışına dayanan performans görevleri ele alınmıştır. Çalışmada, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Kumandaş (2008) tarafından geliştirilen Kişisel Bilgiler Anketi ve Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Anket aracılığıyla öğrencilerin demografik bilgileri ile performans görevlerini yaparken nasıl bir süreç izlediklerine, ne tür olanaklara sahip olduklarına dair bilgiler toplanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre dizayn edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yili Tokat ilinde 7.sınıfa devam eden 147 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersi performans görevlerine iliskin tutumlarında etkili olan değişkenlerin; anne mesleği, cinsiyet, televizyon izleme alışkanlığı, internet ve ders kitaplarını kaynak olarak kullanma olduğu tespit edilmistir. Ayrıca öğrencilerin performans görevini yapmaktan en çok hoşlandıkları dersin de fen bilimleri dersi olduğu calismada elde edilen sonuclar arasindadir.

REFERENCES

References: 

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. & Bıçak, B. (2012). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çakıcı, Y. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım. Ö. Taşkın (Editör). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar (s. 1-22). Ankara: Pegem A.
Çepni, S. & Ayvacı, H.Ş. (2012). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif (performans) değerlendirme yaklaşımları. S. Çepni (Editör). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (s. 322-336). Ankara: Pegem A.
Çepni, S., Nas, S. & Çoruhlu, Ş. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,, 6(1), 122-141.
Çiftçi, S. (2010). İlköğretim birinci kademede 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(3), 935-951.
Graves, D. H. (2002). Testing is not Teaching: What Should Count in Education. Porstmouth N.H.: Heinemann.
Green, K., & Emerson, A. (2008). Reorganizing freshman business mathematics II: Authentic assessment in mathematics through professional memos. Teaching Mathematics and its Applications,, 27(2), 66-80.
Griffin, P. (1991). Literacy Assessment: Merging Teaching, Learning and Assessment. Paper Presented at Annual Meeting of the International Reading Association. 36th, Las Vegas, NV. 6-10.
Hastürk, H. G. & Özkan, B.
137
Güven, S. & Demirçelik, D.A. (2013). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin performans ödevleri hakkındaki görüşleri ve bu ödevi hazırlamaya yönelik etik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 83-104.
Hand, B. & Treagust, D. F. (1991). Student achievement and science curriculum development using a constructivist framework. School Science and Mathematics, 91(4), 172-176.
Hastürk, G. (2013). Öğretmen adaylarının bazı çevre konularındaki zihinsel yapılarındaki değişimlerin otantik öğrenme ortamlarında incelenmesi ve değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi üniversitesi, Ankara.
Koretz, D.
(1988)
. Arriving at Lake Wobegon: Are standardized tests exaggerating achievement and distorting instruction? American Educator. 12(8), 46-54.
Korkmaz, H., Tatar, N., Kıray, A. & Kibar, G. (2013). İlköğretim 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Pasifik.
Kumandaş, H. (2008). İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
Laverty, D. T.
&
McGarwey, J. E. B. (1991). A constructivist approach to learning. Education in Chemistry, 28, 99-102.
Linn, R. L., Baker, E. L., & Dunbar, S. B. (1991). Complex, performance-based assessment: Expectations and validation criteria. Educational researcher,20(8), 15-21.
Lombardi, M. (2007). Authentic Learning for the 21st Century: An Overview. Boulder, Co: Educause Learning Initiative. Retrieved April 24, 2012, from http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3009.pdf.
Madaus, G. F. (1988). The distortion of teaching and testing: High-stakes testing and instruction. Peabody Journal of Education, 65(3), 29-46.
O'Brien, J. (1997). Statewide Social Studies Performance Assessment: Threat Or Treat?
Social Studies, 88(2), 53-59
Perkins, D. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, 57(3), 6-11.
Popham, W. J. (2001). Teaching to the test. Educational Leadership, 58(6), 16-20.
Pratt, A. J. (2005). Authentic Assessment and Evaluation Approaches at the North Island Distance Education School. Retrieved June 12, 2013, from http://wwwlib.umi .com/dissertattions/fullcit/MR09409
Sağlam Arslan, A., Devecioğlu Kaymakçı, Y. & Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.
Savage, T. V. (2003). Assessment and quality social studies. The social studies, 94(5), 201¬206.
Savage, T. V. (2003). Assessment and quality social studies. The social studies, 94(5), 201¬206.
Şahin, S. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabı 7. Ankara: Sözcü.
International Journal of Humanities and Education
138
Tüysüz, C., Karakuyu, Y. & Tatar, E. (2010). Fen ve teknoloji dersindeki performans görevlerine yönelik veli tutumlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 4(1), 111-122.
Winter, G. (2002). Make or Break Exams Grow, but Big Study Doubts Value. New York Times, A1, A15.
Yeşilyurt, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2),
1183-1205.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yılmaz, M. & Benli, N. (2011). İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin veli görüşleri açısından değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 8(16), 287-302.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com