You are here

SBST SÖZEL BELLEK VE WMS GÖRSEL BELLEK TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN “SBST – VERBAL MEMORY PROCESSES SCALE AND WMS – VISUAL PRODUCTION SUBSCALE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to examine the relationship between “SBST – Verbal Memory Processes Scale” and “WMS – Visual Production Subscale” according to certain variables, such as sex, age, educational background, marital status, hand selection, perceived memory problems, perceived attention problems, ability to follow interesting material. The sample of this study is 31 subjects.The research data is analysed using statistical techniques, namely ferquency, percent, arithmetic mean, Independent Sample t-test and pearson corelation. The results of the research data have shown that there are significant differences between the variables related to the demographic characteristics when theyare analyzed with respect to the dimensions of verbal and visual memory. As other scores held constant, itis found that there is a slight positive relationship between the verbal and visual scores; positive and moderate relationship between recall and long term visual memory; negative and moderate relationship between verbal recognition and long term visual memeory
Abstract (Original Language): 
“SBST- Sözel Bellek Süreçleri Testi” ile “WMS- Görsel Üretim Alt Testi” arasındaki korelasyonun incelenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan bu araştırmanın örneklemini 31 denek oluşturmaktadır. Deneklerin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, öğrenim durumu, el tercihi, unutkanlık problemi algılama, dikkat problemi, ilgisini çeken bir şeyi sonuna kadar takip edebilme, sözel öğrenme puanı, görsel öğrenme puanı, sözel bellek kendiliğinden hatırlama, sözel bellek tanıma ve uzun süreli görsel bellek puanlarının genel dağılımı için frekans ve yüzde; cinsiyete, medeni duruma ve yaşa bağlı sözel öğrenme puanı için t-testi; görsel bellek öğrenme puanı ile sözel bellek öğrenme puanı; uzun süreli görsel bellek puanı ile sözel bellek tanıma ve sözel bellek kendiliğinden hatırlama puanları arasında pearson korelasyon teknikleri uygulanmıştır.Diğer puanlar sabit tutulduğunda, deneklerin sözel öğrenme puanları ve görsel öğrenme puanları arasında hafif düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu, kendiliğinden hatırlama puanı ile uzun süreli görsel bellekpuanı arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu, sözel tanıma puanları ve uzun süreli görsel bellek puanları arasında orta düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.
73-83

REFERENCES

References: 

Aydın, A., (1999), “Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi”, Alfa Yayınları, 3. Baskı.
Budak, S., (2003), “Psikoloji Sözlüğü”, 2. Baskı.
Dönmezer, İ., (1996), “Eğitim Psikolojisi (Eğitimin Psikolojik Temelleri)”, İzmir,
Floel, A., Poeppel, D., Buffalo, E.A., Braun, E., Wu, C.W., J. Seo, H., Stefan, K.,
Knecht, S. ve G. Cohen, L. (2004), “Prefrontal Cortex Asymmetry for Memory
Encoding of Words and Abstract Shapes Cerebral Cortex” Cerebral Cortex, April
14,404-409.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bahar2006/1
83
Gleissner, U., Helmstaedter, C. ve Elger, C.E. (1998), “Right Hippocampal
Contribution to Visual Memory: A Presurgical and Postsurgical Study in Patients
with Temporal Lobe Epilepsy”, Journal of Neurology,Neurosurgery and Psychiatry;
Nov , 65, 5 , 665-669.
Köknel, Ö., (1998), İnsanı Anlamak, Altın Kitaplar, 7. Basım.
Lezak, M., (1983), Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, 1983.
Öktem Ö., (1992), “Sözel Bellek Süreçleri Testi, Bir Ön Çalışma”, Nöropsikiyatri
Arşivi, 29.
Prabu, D. ve Hirschman, E. (1998). “Dual Mode Presentation and Its Effect on
Implicit and Explicit Memory”. The American JournalOf Psychology; Spring,
111,1, 77-84.
Ulusoy, A., (2002), Gelişim ve Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara.
Yeşilyaprak, B. (Ed.), (2003), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem 5.baskı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com