You are here

HİPERTİROİDİLERDE MMPI PROFİLİNİN KANTİTATİF VE KALİTATİF YÖNDEN İNCELENMESİ

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE STUDY OF THE MMPI PROFILE IN HYPERTHYROID DISEASES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, hipertiroidi hastalardan elde edilen MMPİ Şahsiyet Testi profilinin denek gruplarına göre ortalanmış kantitatif yapısının özellikleri incelenmekte, ve ferdî profillerle genel bir mukayesesi yapılmaktadır. İlâveten, gerek ortalama profilde ve gerekse ferdî profillerde en yüksek tepe noktalarını oluşturan depresyon (D), paranoya (Pa) ve şizofreni (Sc) ölçeklerinde en yüksek frekans gösteren itemlerin ne oldukları ve kalitatif yönden özellikleri tartışılarak, test uygulamalarında, bilhassa, verbal şahsiyet testlerinde kantitatif sonuçların yanı sıra, kalitatif durumların da incelenmesinin gerçekleri aksettirme yönünden önemine işaret edilmektedir.

REFERENCES

References: 

1. WERNER, S.C. and INGBAR, S.H. (Ed.) (1978J, The Thyroid,
New York: Harper and Row Publishers, Inc., s. 753-756.
2. HATHAWAY, S.R. and Mc KINLEY, J.C., (1951), Revised Manual
of Minnesota Multiphasic Personality Inventory. New York : Psychological Corporation.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com