You are here

ÖĞRETİM ELEMANLARININ İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

INSTRUCTORS’ IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS USAGE LEVEL: ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY-SAKARYA UNIVERSITY EXAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_331

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out instuctors’s impression management tactics usage levels and to investigate these levels according to different variables. In the context of this aim, the answers to the questions below were investigated; do the instuctors’s impression management tactics usage levels show a significant difference according to the variables below: according the faculty they work at, according to gender, according to their deparment, according to length of service, according to their titles and according to their education level? The universe of the study was made up of instructors working at Abant İzzet Baysal University (A.İ.B.Ü.) Faculty of Education and Sakarya University (S.Ü.) Faculty of Education. In this study, Impression Management Tactics Usage Levels Scale which was developed by Demir (2002) was used to find out instuctors’s impression management tactics usage levels. In the analysis of the data, t-test and one way ANOVA were used. The results of this study are as follows: No significant difference was found between instuctors’s impression management tactics usage levels and the faculty they work at, gender, length of service, their titles and their education level variables but a significant difference was found between instuctors’s impression management tactics usage levels and their department. Even though the present study on impression management tactics aim to create an awareness on the readers about the subject area and to contribute to the study area, it is limited to the academicians. It is believed that the study area would be beneficial when similar studies are actualized on the subject with expanded different sample groups. Additionally, sources of differences can be revealed through in-depth qualitative research studies.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeyinin belirlenmesi ve izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeyleri görev yaptıkları fakülte, cinsiyet, çalıştıkları bölüm, mesleki kıdem, ünvan ve öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Araştırmanın evrenini, 2010–2011 akademik yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne (A.İ.B.Ü.) bağlı Eğitim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi’ne (S.Ü.) bağlı Eğitim Fakültesinde görev alan öğretim elemanları oluşturmuştur. Araştırmada, izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeyini belirlemek için Demir (2002) tarafından geliştirilen İzlenim Yönetimi Taktikleri Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan öğretim elemanlarının kişisel ve mesleki bilgilerini sağlamak üzere, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında araştırma sonuçları şunlardır: Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktikleri kullanım düzeylerinin, mesleki deneyime göre ve ünvana göre göre manidar farklılık göstermediği fakat öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımının çalıştıkları bölüme, fakülteye, öğrenim durumuna ve cinsiyete göre bazı alt taktiklerde manidar farklılık gösterdiği bulunmuştur. İzlenim yönetimi taktikleri ile ilgili yapılan bu araştırma; bu konu ile ilgili bir farkındalık yaratmak ve alana bilimsel katkı sağlamak açısından önemli olmakla birlikte akademisyenlerle sınırlı bir çalışmadır. Farklı örneklem gruplarıyla çalışmanın genişletilerek yapılması alana yeni katkıların sağlanması bakımından faydalı olacaktır. Ayrıca, farkın kaynakları nitel bir araştırma ile derinlemesine ortaya konulabilir.

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, A. ve AYKAN, E.(2008). İzlenim Yönetimi Taktikleri: Erciyes
Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyenlerin İzlenim Yönetimi Taktiklerini
Belirlemeye Yönelik Uygulama. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Dergisi - Yönetim Dergisi, 19 (60), 6–21.
ANDREWS M. C. ve KACMAR, K. M. (2001). Impression Management by
Association: Construction and Validation of a Scale. Journal of Vocational
Behavior.58 (1). 142–161
BAHADIR, M. (2007). Resmi ve Özel İlköğretim Yöneticilerinin İzlenim Yönetimi
Taktiklerini Kullanma Düzeyleri (Sakarya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE.
BOLİNO, M. C. ve TURNLEY, W. H.(2003). More Than One Way to Make an
Impression: Exploring Profiles of Impression Management. Journal of
Management, 29(2), 141–160.
CRANE, E. ve CRANE, F. G. (2002). Usage and Effectiveness of Impression
Management Strategies in Organizational Settings. Journal of Group
Psychotherapy, Psychodrama ve Sociometry. Spring.
DEMİR, K. (2002). Türkiye’deki Resmi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İzlenim Yönetimi.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
DEMİR, K. (2010) ‚İzlenim (İmaj) Yönetimi‛ (Edit.:H.Basri Memduhoğlu ve Kürşat
Yılmaz). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara, Pegem A Yayıncılık, 317–340.
ELLİS, A.P.J, WEST, B. J, RYAN A. M., DESHON, R. Ve CHARD, P. (2002). The Use of
Impression Management Tactics in Structured Interviews: A Function of
Question Type?. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1200–1208.
GARDNER, W. L. ve MARTİNKO M. J.(1988) Impression Management In
Organizations. Journal of Management, 14(2), 321–338.
GİLMORE, D. C.ve FERRİS, G. F. (1989). The Effects of Applicant Impression
Management Tactics On Interviewer Judgements, Journal of Management, 1989,
15(4), 557–564.
HATCH, J. A. (1984). Impression Management in Kindergarten Classrooms: An Analysis of
Children’s Face-Work in Peer Interactions. Paper Presented at the annual Meeting
of the American Educational Research Association, 68th, New orleans, LA,
April 23–27.
HİGGİNS, C. A.; JUDGE, T. A. ve FERRİS, G. R.(2003). Influence Tactics and Work
Outcomes: A Meta- Analysis. Journal of Organizational Behaviour, 24, 89–106.
1089 ġ. SEZGĠN NARTGÜN – D. ZAFER GÜNEġ – E. S. KEPEKCĠOĞLU – Ç. SELVĠ
HOOGHİEMSTRA, R. (2000). Corporate Communication and Impression
Management- New Perspectives Why Companies Engage in Corporate Social
Reporting. Journal of Business Ethics. 27: 55–68.
JENKİNS, J. K. (1974). Impression Management: Responses of Public School Principals to
School-Community Advisory Councils. Paper presented at the Annual Meeting of
the American Educational Research Association (59th, Chicago, Illınois, April).
KACMAR, K. M. ve CARLSON, D. S. (1999). Effectiveness of Impression Management
Tactics Across Human Resource Situations. Journal of Applied Social Psychology,
29 (6), 1293–1315.
KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 15.Baskı.
KARATÜRK, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme. Ankara: Anı
Yayıncılık.
KAYA, Y. K. (1989). İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış. Ankara: Bilim
Yayınları.
KERSTEN. L ve PHİLİPS. S. R. (1992). Electronic Identities: The Strategic Use of Email for
Impression Management. Paper Presented at the Annual Meeting of the Western
Speech Communication Association (63rd, Boise, ID, February 21–25).
KORKUT, H. (2002). Sorgulanan Yüksek Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
LEARY M. R ve KOWALSKİ R. M. (1990). Impression Management: A Literature
Review and Two-Componenent Model. Psychological Bulletin, 107(1), 34–47.
MİLLER, R.S. (1983). Impression Management and the Control of Social Anxieties. Paper
presented at the annual convention of the Southwestern Psychological
association (29th, San Antonio, TX, April 21–23, 1983).
ÖZDEMİR, N. G. (2006). Sanal Topluluklarda İzlenimi Yönetme. Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ROSENFELD, P. (1997). Impression Management, Fairness and the Employment
Interview. Journal of Business Ethics. 16: 801- 808.
SALLOT, L. M. (1994). Doing Good Is a Hustle, Too: Effects of Motives To Impression
Manage, Communication Style, and Licensing on The Reputation of The Public
Relations Practitioner. Paper presented at the Annual Meeting of the
Association ofr Education in Journalism and Mass Communication (77th,
Atlanta, GA, August 10–13,).
SCHLENKER, B. R ve WEİGOLD. M. F. (1992). Interpersonal Processes Involving
Impression Regulation and Management. Annual Review of Psyhology, 43, 133–
68.
Öğretim Elemanlarının Ġzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi:
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği 1090
SİLVESTER, J., GOUGH-ANDERSON, F. M., ANDERSON, N.R.; ve MOHAMED,
A.R. (2002). Locus of Control, Attributions and Impression Management In
The Selection Interview. Journal of Occupational and Organizational Psychology,
75, 59–76.
STEVENS, C. K. ve KRİSTOF, A. L. (1995). Making The Right Impression: A Field
Study of Applicant Impression Management During Job Interviews. Journal of
Applied Psychology, 80 (5), 587–606.
TABAK, A., BASIM, H. N., TATAR, İ. Ve ÇETİN, F. (2010). İzlenim Yönetimi
Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Savunma Sanayiinde Bir
Araştırma, Ege Akademik Bakış, 10 (2), 539–557.
TETLOCK, P. E. ve MANSTEAD, A.S.R.(1985). Impression Management Versus
Intrapsychic Explanations in Social Psychology: A Useful Dichotomy?.
Psychological Review, 92(1), 59–77.
TURNLEY, W. H ve BOLİNO, M.C. (2001). Achieving Desired Images While
Avoiding Undesired Images: Exploring the Role of Self-Monitoring in
Impression Management. Journal of Applied Psychology, 86 (2), 351–360.
ÜNALDI, S. (2005). ‚Emniyet Örgütü Yöneticilerinin İzlenim Yönetimi Taktikleri‛,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara.
VOHS, K. D., BAUMEİSTER, R. F, ve CİAROCCO, N. J. (2005). Self-Regulation and
Self-Presentation: Regulatory Resource Depletion Impairs Impression
Management and Effortful Self-Presentation Depletes Regulatory Resources.
Journal of Personality and Social Psychology, 88 (4), 632–657.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com