You are here

ISO 500 LİSTESİNDEKİ İŞLETMELERİNVİZYON AÇIKLAMALARINDA YER VERDİKLERİ ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK KAVRAMLARININ İÇERİK ANALİZİ

LIST OF BUSINESS IN ISO 500 CONTENT ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL DESCRIPTION OF CHARM CONCEPTS IN VISION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.108

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Finding and choosing the true worker(wage earner) has always been an issue that organisations are always interested in. Along with that, being aware of the fact that organisational successes are, with the great extent, bound to the quality of the workers of the organisation resulted in giving intensity to the studies for the ways of providing a more desirable organisation for the potential workers. The aim of this study is, with the help of content analysis method, to determine the frequency of using organisational desirability notions in the vision statements of the 500 organisations that take place on the list of ISO 500 in 2013. This study, the frequency of emphasis in the vision statements of the organisations on the organisational desirability is handled. This study will help organisation managers to create a vision which will contribute to the process of finding the true worker(wage earner)in their vision statements.
Abstract (Original Language): 
Doğru işgöreni bulmak ve seçmek işletmelerin daima ilgilendikleri bir konudur. İşletme faaliyetlerinin etkinliğinde örgüt çalışanlarının rolünün büyük olması ve artan rekabet koşullarında işletmelerin insan kaynağına olan bakış açılarının değişmesi ile birlikte örgütsel çekicilik kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 2013 ISO 500 listesinde yer alan işletmelerin vizyon ifadelerinde, örgütsel çekicilik kavramlarının kullanılma sıklığının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada örgütsel çekicilik ve insan üzerinde durulmaktadır ve işletmelerin vizyon açıklamalarında örgütsel çekiciliğe yapılan vurgunun sıklığı ele alınmaktadır. Bu çalışma işletme yöneticilerinin, doğru işgöreni bulma sürecine katkı sağlayacak bir vizyon yaratmalarına yardımcı olacaktır.
131
140

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AGGERHOLM, Helle, Kryger; ANDERSAN, Essman, Sophie; THOMSEN, Christa(2011),
‘’Conceptualising Employer Branding in Sustainable Organization’’, Corporate
Communication: An International Journal, Sayı: 2, Cilt: 16, 105-123.
AKÇAY, Alev,Dündar, (2012),''Örgütsel Çekicilik Bağlamında Otel İşletmelerini
Rakiplerinden Ayıran Özellikler''Anadolu Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1,
Cilt 14, 175-186.
AKDEMİR Ali (1998), Vizyon Yönetimi, Avrupa İnsan Kaynakları Merkezi, İstanbul, 975-
301-000-1.
ALPAGUT, Yavuz (2010), ''Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir
Üretim Stratejileri'', Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute
,Sayı 14, Cilt 7, 63-86.
ARAS, Güler (2006) ''İşletmelerde Sürdürülebilir Değer Yaratma ve İç Denetim'', İç Denetim
Dergisi, Sayı , 16.
ARAZA Aylin & ALİNÇE, Merve& ASLAN, Gonca &DURAL, Seda (2014) ''Örgütsel
Çekicilik: Bir Uyarlama Çalışması'' Doğuş Üniversitesi Dergisi , Sayı 2, Cilt 15.
BALTAŞ, Acar(2010) Türk Kültüründe Yönetmek, Remzi Kitabevi, İstanbul, 978-975-14-
1395-6.
BALTAŞ, Acar(2010), '' Y Kuşağı Ne
İstiyor?''http://www.acarbaltas.com/makaleler.php?id=96#.VYy1i_ntmko adresinden
alındı, Erişim Tarihi[28.12.2014]
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener; KILIÇ-ÇAKMAK, Ebru; AKGÜN, Özcan-Erkan; KARADENİZ,
Şirin; DEMİREL, Funda(2008) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları,
Ankara.
CALDWELL, Hardy, (1999)Atak Yöneticinin Mükemmel Adayı Seçme Rehberi, Hayat
Yayınları, İstanbul, Yayın No: 71.
ÇABUK, Serap, Profesyonel Satış Yönetimi (2012), Nobel, Adana,ISBN: 978-605-397-130-6.
ÇAVDAR, Hava, (2010),'' İşletmelerde İşgören Bulma ve Seçme Aşamaları'' Journal of
Naval and Engineering, Sayı 1. Cilt 6.
DOĞAN, Selen (2002). İşletmelerde Vizyon ve Misyon Bildirisi Geliştirme ve Önemi
Üzerine Bir Araştırma. AmmeDergisi, Sayı 1, Cilt 35, 143-174.
KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği (2014), Beta, İstanbul, Yayın No: 3112.
LEMMİNK, Jos; SCHUİJF, Annelien &STREUKENS, Sandra (2003), '' The Role of
Corporate Image and Company Employment Image in Explaining Application
Intentions'', Journal of Economic Psychology, Volume: 24, Issue: 1, 1-15.
LIEVENS, Fılıp&HIGHHOUSE, Scott(2003) '' The Relation of Instrumental and Symbolic
Attributes to a Company’s Attractiveness as an Employer'' Personnel Psychology,
Sayı: 56.
HSİEH, Hsiu-Fang &SHANNON,Sarah E.(2005) '' Three Approaches to Qualitative Content
Analysis'', Qualitative Health Research, Volume: 15 No. 9, 1277-1288.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com