You are here

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ DOĞRU OLARAK KULLANABİLME DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON THE PRIMARY SCHOOL SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF USING THE PUNCTIATION MARKS IN APPROPRIATE PLACES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Writing takes place within the expression dimension and it is one of the most influential ways of communication. Writing is the expressing your feelings, ideas and dreams by means of letters, numbers etc. and similar symbols in a written form. There are some rules that should be obeyed in order to make the meaning more clear and stronger. Using punctuation is one of these rules. Using punctuation marks according to certain rules and using them in right places are important to prevent to misunderstandings. The aim of this study is to detect the influence of trainig process on the primary school, sixth grade students’ level of using the punctiation marks in appropriate places. At the and of the study, there was a meaningful gap between the pre-test and the post-tests that that is concerned with the primary school sixth grade students’ skill to use the puctuation marks in right places on the behalf of post-test.
Abstract (Original Language): 
Yazıda anlatımı kuvvetlendirmek ve ona açıklık getirmek için uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Noktalama işaretleri kullanma da bu kurallardandır. Noktalama işaretlerinin kurallara uygun olarak gerektiği yerlerde kullanılması, yazının tam ve doğru bir biçimde anlaşılması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı eğitim öğretim sürecinin ilköğretim öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru olarak kullanabilme düzeyleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın sonucunda ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru kullanabilme düzeylerine ilişkin ön test ve son test sonuçları arasında son test lehine anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Kaynaklar6.
Aksan, Doğan (2003). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara. Türk Dil 1. Kurumu Yayınları.
Banguoğlu, Tahsin (1998). Türkçenin Grameri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.2.
Cahit Kavcar, Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy. (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Anı Ya3. yıncılık, Ankara.
Hülya Pilancı (2000). Resmi Yazışma Kuralları Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 4. Sözcük Dizini. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Kalfa, Mahir (2000). Noktalama İşaretlerinin Türkçenin Öğretimindeki Yeri ve Önemi. 5. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Latif Beyreli, Zerrin Çetindağ, Ayşegül Celepoğlu (2005). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Pe6. gemA Yayıncılık, Ankara.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. An7. kara. MEB. Yayınları.
Özbay, Murat (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara Öncü Kitap.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com