You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETIM TEKNOLOJILERINE YÖNELIK TUTUMLARININ FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of the study was to investigate prospective teachers’ attitudes towards instructional technology in terms of gender, grade levels; whether or not prospective teachers learn courses related to instructional technology and graduated type of high school variables. This study was carried out with 950 prospective teachers from three different universities who participated to the study voluntarily in 2011-2012 academic years. Survey method was used in the study. Data was collected through “Attitude Scale towards the Instructional Technology”. At the end of the study; it was determined that attitude of prospective teachers towards instructional technology was at good level. Besides, there were not significant different between attitude of prospective teachers and gender, grade level and whether or not prospective teachers learn courses related to instructional technology variables although there are significant different between attitude of prospective teachers and department and graduated type of high school.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf, öğretim teknolojilerine yönelik ders alıp almama durumu ve liseden mezun olunan okul türü değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında üç farklı üniversitede öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 950 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine olan tutumlarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının tutumlarıyla cinsiyet, sınıf ve öğretim teknolojileriyle ilgili ders alıp almama durumu değişkenleri arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Buna karşın öğretmen adaylarının tutumlarıyla öğrenim görülen program ve orta öğretimden mezun olduğu okul türü değişkeni arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
2. Yiğit, N., Alev, N., Altun, T., Özmen, H., & Akyıldız, S. (2006) Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme, Celepler Matbaacılık, Trabzon
3. Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi (Genişletilmiş Beşinci Baskı): Anı Yayıncılık, Ankara.
4. Sarıtaş, M. (2007), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem-A Yayıncılık, Ankara.
5. Roblyer, M., & Edwards, J. (2005). Integrating educational technology into teaching. (4th
Ed.) Upper Saddler River, NJ: Prentice –Hall.
6. Becker, H. J. (1994). How exemplary computer-using teachers differ from other teachers:
Implications for realizing the potential of computers in schools. Journal of Research on
Computing in Education, 26(3), 291–321.
7. Hew, K. F. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning:
current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Technology
Research &Develeopment, 55, 223–252.
8. Köseoğlu,, P. & Soran, H. (2005). Biyoloji dersinde araç--gereç kullanımı açısından öğretmen
yeterlilikleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,, 150--158.
Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Farklı ... 1361
October 2013 Vol:21 No:4 (Special Issue) Kastamonu Education Journal
9. Oakes, J. & Martin, L. (2002). Struggling for educational equity in diverse communities:
School reform as social movement. Journal of Educational Change, 3, 383-406.
10. Haydn, T. & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teachers
make progress in their ability to use ICT in subject teaching. Some lessons from the
UK, Computers & Education, 49, 1018–1036
11. Beichner, R. J. (1990). The effect of simultaneous motion presentation and graph generation
in a kinematics lab. Jounal of Research in Science Teaching, 27, 803–815.
12. Birişçi, S., & Metin, M., (2009) Fen konularına yönelik web sayfası hazırlamak öğretmen
adaylarının bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerilerini nasıl etkiler, Necatibey Eğitim
Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, (2), 74-93
13. Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers
and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4) 411- 434.
14. McGrail, E. (2005). Teachers, technology and change: English teachers’ perspectives. Journal
of Technology and Teacher Education, 13(1), 5-24.
15. McCoy, L.P., Heafner, T.L., Burdick, M.G. & Nagle, L.M. (2001). Gender differences
in computer use and attitudes on a ubiquitous computing campus. Paper presented at the
Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA, April
10-14, 2001, 7p.
16. Gunter, G., Gunter, R. E. & Wiens, G. A. (1998). Teaching pre-service teachers technology:
An innovative approach. Paper presented at the SITE 98: Society for Information
Technology and Teacher Education International Conference, 9th, Washington, DC,
March 10-14, 1998, 6p.
17. İnel, D., Evrekli, E., & Balım A.G. (2011) Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde
eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri, Kuramasal Eğitimbilim, 4(2),
128-150
18. Yavuz, S. & Coskun A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji
kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
34, 276-286.
19. Erdemir, N., Bakırcı, H. & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji
kullanabilme özgüvenlerinin tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
20. Karasar. N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
21. Metin, M., Kaleli Yılmaz, G., Coşkun, K & Birişçi, S. (2011) Developing an attitude scale
towards using instructional technologies for pre-service teachers, Turkish Online Journal
of Educational Technology, 11 (1), 36-45
22. Yılmaz, İ., Ulucan, H. & Pehlivan, S. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenliği Programında
öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri,
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 105-118.
23. Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji
kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
1362 Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN ...
Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi
24. Can, S. (2010). Attitudes of pre-service teachers from the department of elementary education
towards the effects of materials use on learning, The Turkish Online Journal of
Educational Technology (TOJET), 9(2), 46-54.
25. Özgen, K. & Obay, M.(2008). Orta öğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim teknolojinse
ilişkin tutumları. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/108.doc
26. Galpin, V. C., & Sander, I. D. (2007). Perceptions of computer science at a south african
university, Computers & Education, 49, 1330–1356.
27. Demircioğlu, G., & Yadigaroğlu, M (2011) Öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme ortamlarında
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri 2nd International Conference
on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April Antalya-Turkey
28. Bozcan, E.Ü. (2010) Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı, Eğitim Teknolojileri
Araştırmaları Dergisi, 1(4), 3
29. Gilmore, A. M. (1995) Turning teachers on to computers: Evaluation of a teacher development
program. Journal of Research on Computing in Education, 27(3), 251-270.
30. Ertmer, P. A. & Hruskocy, C. (1999). Impacts of a university/elementary school partnership
designed to support technology integration. Educational Technology Research and
Development, 47(1), 81-96.
31. Akkoyunlu, B. (1996) Ögrencilerin bilgisayara karsı tutumları. Egitim ve Bilim. 20 (100),
15-29.
32. Coffland, D. A. (2000). Factors related to teacher use of technology in secondary geometry
instruction. Proceedings of Information Technology and Teacher Education International
Conference, San Diego, 1- 3, 1048-1053.
33. Köseoğlu,, P., Yılmaz, M., Gerçek,, C. & Soran,, H. (2007) Bilgisayar kursunun bilgisayara
yönelik basarı, tutum ve öz yeterlik inançları üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 33,203--209.
34. Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla
ilgili öz-yeterlilik algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,1-8.
35. Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. & Soran, H. (2006). Öğretmen adaylarının bilgisayar
kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130–139.
36. Köse, S., & Gezer, K. (2006) Buldan (Denizli) İlçesi lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik
tutumları, Buldan Sempozyumu Bildirileri, Buldan Sempozyumu Kitapçığı Cilt I,
79-86
37. Özgen, K. & Bindak R. (2011) Lise öğrencilerinin matematik öğrenimi sürecinde eğitim
teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi 2nd International Conference on New
Trends in Education and Their Implications 27-29 April Antalya-Turkey
38. Caner, H., Civelek, A., Özder, H., & Güzer, B., (2006) “Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayara
yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki http://hasanozder.com/
files/7.teknoloji%20semineri.htm,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com